KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-Kur’an-ı Kerim’in Konuları – Muhtevası

KUR’AN-I KERİM’İN KONULARI – MUHTEVASI

37-Kur’an 4 unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan biri eksik olunca Kur’an olmaz. Bu dört unsur nelerdir?

&Lâfız, yani, okunur olması.

&Arapça olması.

&Hazret-i Muhammed(s.a.v)’e indirilmesi

&Hz. Muhammed(s.av)’den bize eksiksiz, noksansız, tevatür yoluyla gelmiş, nakledilmiş olması.

38-Bütün insanların Hakka irşadını esas alan Kur’an’ın ana maksatları nelerdir?

&Tevhid, Nübüvvet, Ahret, ibadet ve adalet

39-Kur’an’ın içerdiği konular nelerdir?

&Allah ve ahiret inançları konusu

&İnsan ve onun yaratılışı konusu

&Ahlak konusunu içeren alan

&Sosyal ve kurumsal alan konusu

&Namaz, oruç ve hac gibi yükümlülüklerin bulunduğu alan

40-Kur’an’ı Kerim toplum açısından hangi konuyu vurgulamıştır?

&Adaletin korunması konusunu vurgu-lamaktadır

41-Kur’an-ı Kerim genel olarak en fazla hangi konulardan bahsetmektedir?

&Allah inancı – Ahlak esasları

42-Kur’an-ı Kerim’de toplumsal düzenlemeler nelerdir?

&İnsan canına kıyma suçu için kısas (Bakara:178,179)

&Hırsızlık için el kesme cezası(Maide:34)

&Zina suçu için değnek cezası(Nur:2)

&Evlenme kurumuyla ilgili hükümler (evlenme- boşanma)

&Miras düzenlemeleri

43-Kur’an’ın muhtevası (kapsadığı konular) nelerdir?

Æ İtikadiyat, Æ Fikriyat, Æ Kevniyat, Æ Ahlakiyat, Æ İctimaiyat, Æ Şer’iyat, Æ Kişi olarak insan, Æ Toplumda insan, Æ Tabiat, Æ Kainat, Æ Peygamberlik ve Vahy, Æ Şeytan ve kötülük, Æ İslam toplumunun doğuşu, Æ Uluhiyet, Æ İnsan, Æ Ahiret, Æ Toplumsal Düzen, Æ Yaratılış ve varlıklar, Æ Bilgi, Æ Toplumsal Hukuk ve Din, Æ Hz. Muhammed(Siret), Æ İtikad, Æ İbadetler, Æ Tarih ve kıssalar(Meseller), Æ Muamelat, Æ Ukubat, Æ Ahlak, Æ Nasihat ve tavsiyeler, Æ Va’d ve vaid, Æ İlmi gerçekler, Æ Dualar Æ Allah-alem, Æ Allah-insan, Æ Ontolojik münasebet, Æ Bilgisel münasebet, Æ Allah’ın insanla varoluşsal münasebeti, Æ İnsan-alem münasebeti

43/1-Kur’an evrenselliğinin unsurları nelerdir?

ØFerdin ıslahı,

ØAilenin ıslahı,

ØToplumun ıslahı,

ØYerin imarını önemsemek,

ØHak ve saygınlıkları korumak,

Øİlme ve düşünmeye önem vermek,

Øİnsani değerlerin ve yüce ahlakın yayılmasını önemsemek,

ØGenel güvenlik ve asayişi ve umumi barışı önemsemek

44-Kuràn`ın üslubu nasıldır?

&Kuràn Arapça bir kitaptır. Kur`an olayları zıddı ile vererek, insanlara mukayese etme imkânı sağlar. Kur`an, okuyucusunu zaman içinde ahirete götürürken, birden dünya ile irtibatını sağlar.

45-Kur’an-ı Kerîm’in amaçlarından bir de Muâmeledir. Bundan kasıt nedir?

&Evlenme, boşanma, nafaka, velâyet, mâlî, iktisâdî konular, akitler, savaş ve barış gibi ferdin fertle, ferdin devletle veya devletlerin birbiriyle olan birtakım ilişkileri yer alır.

46-Kur’an-ı Kerîm’in amaçlarından biri de hukuktur. Bundan kasıt nedir?

&Kur’an bir hukuk kitabı olmamasına rağmen hukukun tüm konularında genel ilkeleri belirler. Evlenme, boşanma, miras, eşya, borçlar hukuku gibi şahsi hükümlerin yanında idari, cezai gibi umumi hükümler de içerir.

47-Kur’an-ı Kerim’in bahsettiği konular nelerdir?

&Allah’a, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahiret gününe kaza ve kadere ait imanı konulardan bahseder.

&Müslüman’ın yapmakla yükümlü olduğu namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetlerden bahseder.

&İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde uyulması gereken kurallardan bahseder.

&Toplumda düzeni bozan insanlara verilecek cezalardan bahseder.

&Kişilerin dünya ve ahiret mutluluğu için uyması gereken kuralları da kapsayarak, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, kötü söz söylememe, kötülükten kaçma, doğruluk, merhamet gibi konuları da kapsar.

&Allah’ın emirlerine uyanların mükâfatlandırılacaklarını, uymayanların cezaya çarptırılacaklarından bahseder.

&Önceki ümmetlerle, peygamberlerin hayatlarından insanların ibret alması konularından bahseder.

&İnsanın yapacağı işlerde, sürekli Allah’ın yardımına muhtaç olduğu için çeşitli dualara da yer verir.

48-Kur’an öncelikle indiği topluma ve daha sonra bütün insanlığa neyi amaçlamıştır?

&İnsan hayatına anlam arayışında doğru yolu, doğru hayat biçimini göstermek için indirilmiş bir mesajdır

&Doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilen, ahlaki idrake sahip insanlar yetiştirmeyi amaçlar

&İnsanlığı kötülüğün karanlığından kurtarıp iyiliğin aydınlığına taşımaktır.

49-Hz. Musa’ya gelen ilk vahiyler neler üzerine yazılmıştır?

&Taş levhalar, tabletler üzerine

50-İsrailoğullarına gelen vahiy, daha sonra sözlü olarak aktarılmıştır. Hz. İsa’ya gelen vahiyler nasıl yayılmıştır?

&Şifahi olarak aktarılmış ve yayılmıştır

50/1-Sadakallahül-azim ne demektir?

&Sadakallah, Allah doğru söyledi demektir.

&Sadaka Resulullah, Resulullah doğru söyledi demektir.

&Sadakallahül-azîm, (Azîm olan, büyük olan Allah doğru söyledi) demektir.