KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

40-Bilimsel Tefsir

C-BİLİMSEL TEFSİR

316-Bilimsel Tefsir ne demektir?

&Kur’an’daki kevni ayetlerin, pozitif bilimlerin verileriyle tefsir eden ekoldür.

317-Bilimsel tefsirin özellikleri nelerdir?

&Ortaya çıkışında teknoloji ve pozitif bilimlerin gelişmesi önemlidir(19.yy)

&Kur’an’ın gökyüzü, yeryüzü gibi unsurları araştırıp ibret almasıyla ilgili ayetler bu akımın gelişmesinde önemli yer tutar.

&Dirayet tefsirinin başlamasıyla pratik olarak başlamış sayılır.

&Bilimsel tefsirde en önemli şahsiyet Gazali’dir.   

318-Gazali’nin bilimsel tefsir hakkında savunduğu görüş nedir?

&Tüm ilimlerin Kur’an’da bulunduğunu; Allah’ı ve Kur’an’ı tanımak için bütün ilimlerin bilinmesi gerektiğini savunur.

319-Gazali’den sonra gelen tefsir alanındaki âlimler kimlerdir?

&Fahruddin Razi, Ebu’l-fadl el Mursi, Suyuti, Katip Çelebi, Erzurumlu İbrahim Hakkı

320-Bilimsel tefsir yöntemine yapılan eleştiriler nelerdir?

&Şatıbi: Kişilerin sınırı aştığını bütün ilimlerin Kur’an da yer almadığını sadece o dönem Araplarının bildiklerinin olabileceğini söyler

&Muhammed Hüseyin ez-Zehebi: Kur’an lafızlarına ilk muhataplarının bilmediği anlamların verilemeyeceğini bunun i’caz ve belağata ters olduğunu, bilimsel verilerin sabit olmayıp ve değişebileceğinden Kur’an’a olan inancın zayıflayacağını söyler

&Emin el-Huli: Kur’an lafız ve hükümlerinin değişmez olduğunu, bilimsel verilerinse değişebileceğini Kur’an’ın icazını ve geçerliliğini bu tür şeylerle test etmenin anlamsız olduğunu söyler.

321-Bilimsel tefsirin temsilcileri kimlerdir ve eserleri nelerdir?

&Cevheri ve Tantavi

(El-Cevahir fi Tefsri’l Kur’an)

&Ahmet Muhtar Paşa

(Serairu’l Kur’an)(Osmanlı topraklarında)

&Muhammed bin Ahmed el-İskendarani

(Keşfu’l-Esrari’n-Nuraniyyeti’l Kur’aniyye)

&Seyyid Abdurrahman Kevkibi

(Tabaiu’l-ıstibdad ve Masariu’l-ısti’bad)

&Gazzali

(Cevahirul Kur’an)

&Fahreddin er Razi

(Mefatihul Ğayb)

322-Bilimsel tefsir ile fıkhi tefsirin ortak noktası nedir?

&İki ekolde kendi alanlarıyla ilgili ayetlerle ilgilenir. Bilimsel tefsir: Kevni ayetlerle, Fıkhi Tefsir: Ahkâm ayetleriyle