KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

39-Kur’an-ı Kerim’le İlgili Karma Sorular

KUR’AN-I KERİM’LE İLGİLİ KARMA SORULAR 

585-Rasulüllah’ın, “Yâ İbni Âbis! Sana Allah’a sığınanların okuyacağı en faziletli şeyi söyleyeyim mi?” sorusuna cevap hangi suredir?

&Nâs ve Felak Sûresi“Muavvizeteyn”

586-Rasulüllah’ın, “Sizden biriniz her gün bin âyet okuyabilir mi?” sorusuna cevap hangi suredir?

&Tekâsür Sûresi 

587-Kur’an’da ismi geçen tek kutsal gece hangisidir?

&Kadir gecesi 

588-Âyetlerin son kelimesine, (kendinden sonra gelen âyeti evvelkinden ayırdığı için) ne denir?

&Fasıla (çoğulu; favâsıl) veya harfu’l-fâsıla

589-Kuba mescidi’nin Kur’an’daki adı nedir?

&Mescid-i Takva 

590-Allah’ın önceki peygamberlerine vah-yettiği mesaja ulaşmanın imkânının kalmamış olmasının sonucu nedir?

&Kur’an-ı Kerim’in son ilahi kitap olarak vahyedilmesi 

591-‘’Kur’an hâdimi’’ olarak tanınan Cumhuriyet dönemi din âlimi kimdir?

&Süleyman Hilmi Tunahan

592-Utbe b. Rebia Peygamberimiz’i davasından vazgeçirmek için onunla konuşmuş, karşılığında ne isterse sağlayabileceklerini söylemiştir. Peygamberimiz de ona cevap olarak Kur’an’dan bir sure okumuş bunun üzerine Utbe telaş ve korkuyla onu susturmak için “Aramızdaki yakınlık adına rica ederim, daha okuma” diyerek ağzını kapatmak istemiştir. Utbe b. Rebia’yı korkutan bu sure hangisidir?

&Fussilet  Suresi            

593-Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit hangisidir?

&Medine’deki “Beni Zerik” Mescidi.

594-Dil bakımından, Bakara ve Ali imran surelerini işittikten sonra şiir söylemeyi bırakan şair kimdir?

&Arap Şairi Lebid 

595-Kur’an; insanlığa ne şekilde yol göstermiştir?

&İnsan kelamını, Arap kültürünü ve İnsan aklını kullanarak

596-Kur’an’ın müşrik arap tipinden yola çıkarak çizdiği insan tibi nasıldır?

&Ahlak dışı değerler taşıyandır, Nankördür, Mala çok düşkündür, Cimridir ve Acelecidir. 

597-Ali İmran Suresi’nin 96. ayetine göre yeryüzünde ilk yapılan ev hangisidir?

&Kâbe’yi Muazzama’dır.

598-Yüce bir varlıktan (Allah’tan) gelen Kur’an-ı Kerim indiğı yerdeki (toplumdaki) hangi şartları dikkate almıştır?

&Sosyal ve kültürel şartları dikkate almıştır.

599-Kur’an’da  Mekke’nin ve Kâbe’nin adları kaçar kere geçmektedir?

&Mekke (5) defa, Kâbe(2) defa

600-Kur’ân-ı Kerim’de Fir’âvn’un yardımcı-larından biri olarak adı geçen kişinin adı nedir?

&Haman

601-Kureyş eşrafından olan, Kur’an’da hanımıyla birlikte lanetlenen ve Peygambere en çok acı çektiren amcası, Müslümanlar tarafından kullanılan ve Kur’an’da da geçen “Alev Babası” yani cehennemlik manasına gelen lakabı nedir?

&Ebu Leheb

602-Kur’ân-ı Kerim’de, Yahudi ve Hıristi-yanlarla birlikte zikredilen topluluk hangisidir?

&Sabiler

603-Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?

&İsrailogulları

604-Kur’an’ın en büyük dostu ve düşmanı nedir?

&Dostu: İlim, Düşmanı: Cehalet

605-Allah-ü Teâlâ Kur’an-ı Azimmüş-şan’da kaç yerde müminlere selam vermiştir?

&12 

606-Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek sahabi kimdir?

&Zeyd Bin Harise yani ‘’Zeyd’’ ismi geçer. (Ahzab :37) 

607-İslamın şartlarından olan hangi ibadetler Mekke’de farz kılınmıştır?

&Namaz 

608-Ayın yarılması mucizesi hangi sûrede mealen nasıl anlatılır?

&Kamer suresi, Kıyamet saati yaklaşır, ay yarılır; onlar bir delil görünce hala yüz çevirirler ve: “Süregelen bir sihir” derler.(1-2 ayetler)

609-‘’And olsun ki Kur’an’ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?’’ Ayetinin dört kere tekrarlandığı sure hangisidir?

&Kamer

610-İslamın şartlarından olan hangi ibadetler Medine’de farz kılınmıştır?

&Oruç, hac ve zekât

611-Yüce Allah’ın yarattığı kaç alemi vardır?

&İki âlemi vardır. Biri; Ğayb Âlemi, diğeri; Şehâdet Âlemi 

612-Yüce Allah’ın kaç kitabı vardır?

&İki kitabı vardır. Biri; İmam-ı Mübîn, diğeri; Kitab-ı Mübîn 

613-Allah(cc) haram kılma yetkisini Hz. Peygambere de vermiştir. Buna dair ayetler var mıdır?

&Tevbe 29 Örn: Bir kadının halası ve teyzesiyle birlikte aynı nikâh altında bulunmasının yasaklanması 

614-Kur’an-ı Kerim’de yerküreyi ifade etmek için hangi kelime kullanılmıştır?

&Arz 

618-Kur’an’da Yüce Allah, kendisiyle ilgili olarak bazen “biz” ifadesini kullanmak-tadır. Bunun anlamı nedir?

&Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ bazen, kendisiyle ilgili olarak “biz” ifadesini kullanması, O’nun azamet ve şanının yüceliğine işaret eder. Hemen bütün dillerde saygı ve yücelik ifadesi olarak bu tür ifade biçimine başvurulmaktadır. Kur’an’da, Yüce Allah’ın zat ve sıfatlarından bahseden ayetlerde genellikle tekil zamir, fiillerinden bahsedildiğinde ise bazen tekil, bazen de çoğul zamir kullanılmıştır. Kısaca fiilleriyle ilgili ayetlerde, hem tekil, hem de çoğul zamir kullanılmıştır. Kendi zâtı ve ulûhiyeti ile ilgili ayetlerde ise, tekil zamir kullanılmıştır.

619-Mekke’de ilk defa Kur’an-ı Kerimi açıkça okuyan, İslâma ilk girenlerden biri olan, Biri Habeşistan’a, diğeri Medine’ye iki hicret yapan, Kur’ân’ın yetmiş küsur suresini bizzat öğrenen, Rasulüllah’ın; “Şüphesiz ki sen öğretilmiş bir delikanlısın”, “Her kim Kur’ân’ı indirildiği tazeliği ile okumayı arzu ederse O, Um Abd’in oğlunun kıraati gibi okusun’’ gediği sahabe kimdir?

&Abdullah b. Mesud

620-Kur’an’ı Kerim’de ‘’din’’ kelimesi hangi manada kullanılmıştır?

&Ceza, mükâfat, hüküm ve hesap 

621-Kur’an’ın “En çok korkutan’’ âyeti hangisidir?

&“Ve men ya’mel miskale zerratin şerryyerah” ayeti kerimesidir. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.(Zilzal-8) 

622-‘’Kur’an, Arapça olarak kaleme alınan ilk mukaddes kitaptır.’’ Sözü kime aittir?

&Kur’an Tarihi, Prof. M. Hamidullah 

623-Kur’an’ın En ümit verici âyeti hangisidir?

& “Kul yâ ibâdiyellezîne esrafû alâ enfüsihim…”dir. 

625-Ehli Kitap kavramı kimler için kullanılmıştır?

&Yahudiler

&Hıristiyanlar        

&Müslümanlar 

626-Abdestsiz Kur’an’a el sürülür mü?

&Hayır, sürülemez. Ancak el değmeden yüzüne bakarak karşıdan okunabilir. 

627-Binite binince okunan dua hangi sürede ve kaçıncı ayettir?

&Zuhruf 13 

629-İlâhî bir muhâfaza altında olup, aslı olduğu gibi muhafaza edilen tek mukaddes kitap hangisidir?

&Kur’an  

630-İslâm hukukunda Kur’ân için daha çok hangi isim kullanılmıştır?

&Kitap 

631-Kur’an-ı Kerim ilk kez ne zaman devlet radyolarında yayını yapıldı?

&05 Temmuz 1950 

632-Diyanet Işleri Başkanlığının Kur`an-ı Kerim meali ne zaman yayınlandı?

&20 Ekim 1961 tarihinde Diyanet Işleri Başkanlığı 3 ciltlik bir Kur`an-ı Kerim meali yayınladı. 

633-Diyanet Işleri başanlığınca 1. Uluslar-arası Kur`an-ı Kerim yarışması ne zaman ve nerede yapıldı?

&20 Ekim 1997 tarihinde Ankara’da yapıldı.(Yarışmaya 20 ülkeden 37 yarışmacı katıldı) 

635-Diyanet Işleri Başkanlığı hangi tarihte ilk defa bir Kur`an (Mushaf) basımını gerçekleştirdi?

&20 Nisan 1960 

636-Müslüman ülkelerde Kur’an-ı Kerim’in ilk baskısı hangi yıllarda olmuştur?

&Müslüman ülkelerde, ilk baskı Kazan`da 1801 tarihinde yapılmış, daha sonra bunu 1850 `de Hindistan ve 1864’de Kahire baskısı izlenmiştir. Mushaf İstanbul`da ilk olarak 1871’de Hafız Osman hattıyla basılmıştır. 

637-Bugün bildiğimize göre Mushafın matbaada basılması ilk defa nerede ve kaç yılında olmuştur?

&1694 yılında Hamburg’da 

638-Kur`an-ı Kerim’i okumak ve dinlemenin hükmü nedir?

&Kur`an-ı Kerim’i dinlemek bir Farz-ı kifayedir. Kur’an-ı Kerim okumak, nafile ibadetten ve aşikâra okumak, gizli okumaktan ve dinlemekte okumaktan daha faziletlidir. 

639-Kur’an-ı Kerim öğrenme süresi en fazla kaç gündür?

&Tecrübe ile sabittir ki 7-8 yaşlarında bir çocuğun Kur’an okumayı öğrenmesi için lüzumlu olan süre en fazla 15 gündür. Bu sürenin insan hayatında pek çok bir önem taşıdığı herhalde iddia olunamaz.

640-Bakara surenin 116. ayetinde ifade edildiği üzere, ‘’Allah çocuk edindi“ diyerek Allah`a çirkin şekilde iftira edenler, kimleri Allah`in çocuğu olarak iddia etmişlerdir?

&Yahudiler                    : Hz. Uzeyr`i

&Hıristiyanlar              : Hz. Isa`yi

&Mekkeli müşrikler   : Melekleri

641-Rum suresinin 30. ayetinde geçen ‘’Fıtratullah’’ ne demektir?

&Allah’ın dini 

642-Kur`an`ın dört temel terimi nelerdir?

&İlah         &Rab       &Din        &İbadet 

643-Kur`an-ı Kerim’de yer alan kefaretler kaç tanedir ve bunlar nelerdir?

&Yemin kefareti       :El-Maide:5/89

&Katil kefareti          :En-Nisa:4/92

&Zihar kefareti         :Mücadele:58/1-4 

644-Kendisine ‘’Tercümanü’l-Kur’an’’ ve ‘’Bahru’l-İlim’’ sıfatı verilen müfessir sahabi kimdir ve ‘’Tercumanü’l-Kur’an‘’ unvanının verilme sebebi nedir ?

&Abdullah bin Abbas’dır. Sebebi: Sahabenin önde gelen müfessiri olmasıdır. 

644-Kur`an-ı Kerim`de eğitimle ilgili kavramlar nelerdir?

&Rab     &Fıtrat       &İlim   &Ta`lim 

647-Kur’an-ı Kerim’de hangi peygamberler hakkında ‘’Üsve-i hasene / güzel örnek olma’’ ifadesi kullanılmıştır.

&Hz İbrahim ve Hz Muhammed(s.a.v)

648-Kur’an’da en çok geçen emrin konusu nedir?

&Takvadır. “İttekullah!” (Allah’tan korkun!) emri. Kur’an’da en çok tekrarlanan emirdir. Bu emirde geçen korku psikolojik bir korkuyu değil, saygı ve çekinceyi ifade eder. Yani yaptığınız her işte Allah tarafından görüldüğünüzü düşünerek hareket edin, aykırı işler yapmayın, doğru çizgiden sapmayın, uzaklaşmayın anlamında genel bir uyarı ifade etmektedir.

649-‘’Bana tabi olun uyun ki ALLAH da sizi sevsin’’ ayetiyle hangi kavram kas-edilmektedir?

&İttiba

650-Mütezile’nin ‘’Kur’an mahlûktur’’ görüşü Allah’ın hangi sıfatından çıkmıştır?

&Kelam

651-Hangi iki dua Übey bin Ka’b’ın kişisel Mushaflında iki sure olarak yazılıdır?

&Kunud duaları

652-‘’Ben insanları Kur’an okutmaya yönlendirmek için hadis uydurdum’’ diyen şahıs kimdir?

&Nun b. Ebi Meryem

653-’Ahrufu’s-Seb’a’’ kavramı ne demektir?

&Yedi lehçe

654-Kur’an kıssalarının tarihsel gerçeğini tartışmaya açtığı için İslam âleminde büyük gürültüler koparan çağdaş bilim adamı kimdir?

&Muhammed Halefullah

655-Peygamberimizin yüce Allah, senin ismini söyleyerek sana Kur’an okumamı emretti dediği sahabe kimdir?

&Ubey bin Ka’b

656-Peygamberimiz, Kur’an’ı Kerim’i okuyup onunla amel edeni hangi meyveye benzetmiştir?

&Turunç meyvesine 

657-Peygamberimizin Kâbe’nin yanında namaz kılarken secdede boynuna ayağı ile basan ve hakkında ‘’kulu namaz kılarken alı koyanı gördün mü?’’ ayeti inen Mekke müşriki kimdir?

&Ebu Cehil 

658-‘’Sen, sevdiğini doğru yola eriştiremezsin, ama Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi o bilir’’ ayeti kim hakkında inmiştir?

&Ebu Talip 

659-Kur’an okuyanın her harfine karşılık kaç sevap alacağı haber verilmiştir?

&10

660-Yanında bağlı atı olduğu halde gece Kehf Suresi’ni okuyan, kendisini kaplayan bulutlardan atının ürktüğünü gören sahabe kimdir?

&Üseyd bin Hudayr

661-Peygamberimiz tekrar edilmeyen Kur’an ezberlerinin çabucak unutulmasını hangi hayvanın kaçıp gitmesine benzetmiştir?

&Bağından kurtulan deveye

662-Peygamberimiz, ezberinde Kur’an’-dan hiç bir şey bulunmayan kimseyi neye benzetmiştir?

&Harabe ev

663-Peygamberimizin,’’bana Kur’an oku zira ben dinlemekten ayrı bir zevk alıyorum’’dediği sahabe kimdir?

&Abdullah bin Mesud

664-Peygamberimizde, önce bir aydan sonra bir haftadan sonra daha kısa sürede hatim okumak için izin isteyen sahabe kimdir?

&Abdullah bin Amr

665-Bir Hadis-i Şerif’e göre kimler, ’’Allah’ın ehli’’ olarak nitelendirilmiştir?

&Kur’an ehli 

666-Bir Hadis-i Şerif’e göre ’’konup göçenler’’ diye kimler isimlendirilmiştir?

&Kur’an’ı bitirip terker başa dönenler 

667-Hintli bilim adamı Dihlevi’ye göre Kur’an da bulunan mensuh ayet sayısı kaçtır?

&5 (Bu âyetler şunlardır: Bakara, 180, 240; Enfâl, 65; Ahzâb, 52; Mücâdele, 12.)

668-Kur’an’a nazire yazmaya kalkıp sonra ‘’beşer bunun bir benzerini getiremez’’ diyerek yazdıklarını yırtıp atan Arap dilcisi kimdir?

&İbnü’l-Mukaffa(ö:759) 

669-İsra suresi 78. ayette Sabah namazı için Kur’ane’l-Fecr ifadesinin kullanılması özellikle neyi vurgular?

&Sabah namazında uzun okumaya vurgu 

670-Kur’an inkarcılar için ‘’Lehve’l-Hadis’’ ifadesini kullanırken kendisi için, sözlerin en güzeli anlamına hangi ifadeyi kullanır?

&Aksenü’l-Hadis 

671-Surelerin başındaki besmele midir ayet midir?

&Hanefilere göre surelerin başında bulunan besmeleler bulunduğu süreden ayrı olarak başlı başına birer mustakil ayettir.

&İmam Şafii ye göre besmele Fatiha’nın başından bir ayettir. Ayrıca diğer surelerin başında bulunan besmelelerin de o süreden bir ayet olduğu şeklinde İmam Şafii’den rivayet vardır.

&İmam Malik’e göre sure başlarındaki besmeleler Kur’an’dan değildir. Bunlar sureleri birbirinden ayırmak ve teberrük için yazılmışlardır.

&Hanbelîler, Fatiha’nın başından bir ayettir. derler. 

672-Kur’an’da mecazen Allah’ın ipi anlamına gelmekle beraber ‘’Allah’ın dini’’ olarak anlaşılan ve Kur’an’ın ismi olan kavram hangisidir?

&Hablullah 

673-Elifba harflerinin hepsini içinde toplayan iki ayet vardır. Bunlar hangi suresin ayetleridir?

&Ali-İmran suresinin 154 Ayeti ile, Fetih suresinin son ayetidir. 

674-Kur’an’da geçen hangi besmele bir ayettir?

&Neml suresinin 30. ayetinde geçmesi nedeniyle besmelenin Kur’an’ın bir ayeti olduğunda bir ihtilaf yokur. Fatiha ile diğer surelerin başındaki besmelelerin bir ayet olup olmadığı ise ihtilaflıdır.

675-Kur’an’ın “En âdil (adaleti telkin eden) âyeti hangisidir?

& “İnnallahe ye’müru biladli…”dir. 

676″Her yıl iki kere hatmeden, Kur’ân-ı Kerîm’in hakkını ödemiş olur! Çünkü Peygamber Aleyhisselam ruhu kabzolunduğu yılda Kurân-ı Kerîm’i Cebrail(a.s)’a iki kere arzetmişti” diyen kimdir?

&İmam-ı Azam Ebu Hanîfe

677-Abdullah b. Ömer, Kur’ân-ı Kerîm’in kaç günde bir hatmedilmesi gerektiğini Peygamberimiz(s.a.v)’e sormuştu. Peygamberimiz(s.a.v) nasıl cevap vermiştir?

&”Kırk günde bir!” buyurmuşlardı. 

679-Kur’an-ı Kerim’in yarısı hangi sure ve kaçıncı ayetidir?

&Kehf-19 

680-Sure, Ayet, kelime ve harf itibariyle Kur’an-ı Kerim’in ortası nerelerdir?

&Sure itibariyle Kur’an-ı Kerim’in ortası Hadid Suresi’dir, 57 Sure

&Ayet itibariyle Kur’an-ı Kerim’in ortası Şura Suresinin 186 Ayetidir

&Kelime itibariyle Kur’an-ı Kerim’in ortası Hacc Suresinin 20 Ayeti (Velculud) kelimesidir

&Harf itibariyle Kur’an-ı Kerim’in ortası Kehf Suresinin 19 Ayetindeki (Velyetelettaf) dır Bu kelimenin (T) si birinci yarıda, (L) si ise ikinci yarıda kalır