KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-İlahi Kitapların Özellikleri

İLAHİ KİTAPLARIN ÖZELLİKLERİ 

8-İlahi kitapların kısaca özellikleri nelerdir?

&Allah, insanlara Kur’an’ın ilâhî koruma altında bulunduğunu ve kıyamete kadar değişikliğe uğramadan kalacağını bildirmektedir.

&Mümin olabilmek için, Hz. Peygamber’e ve ona indirilen Kur’an’a uymayı ısrarla vurgulamıştır.

&İlâhî kitaplardan bir kısmı tamamen kaybolmuş, bugün için elimizde ondan hiçbir şey kalmamıştır. Hz. İbrâhim’in sahifeleri böyledir. Tevrat, Zebur ve İncil ise zamanla insanların iyi veya kötü niyetli müdahaleleri sonucu değişikliğe ve bozulmaya uğramıştır.

&Kur’ân-ı Kerîm, kendinden önceki kitapları tasdik etmiş, fakat onların koymuş olduğu bazı hükümleri ortadan kaldırarak yeni hükümler getirmiştir.

&Peygamber göndermek ve kitap indirmek Allah için bir görev ve zorunluluk değildir.

&İlâhî kitapların hedefi; insanlığı sapıklıktan kurtarmak, hidayete, iyiliğe, aydınlığa çıkarmak ve sonunda iki dünyada mutlu kılmaktır.

&İnsanın bu ihtiyacını en iyi bilen Allah, kuluna bir lutuf ve ikram olarak peygamberleri aracılığıyla kitaplar indirmiş ve yol göstermiştir.

&Suhufalara göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içerir.

&Kutsal kitapların aslına inanmak farzdır. İnanmamak küfürdür.

&Tevrat Hz. Mûsâ aracılığıyla İsrâil oğulları’na gönderilmiştir. Tevrat’a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Bugün elde mevcut olan Tevrat tahrif edilmiş, bütünüyle ilâhî kitap olma özelliğini yitirmiştir.

8-İlahi kitap ne demektir?

&Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla indirilmiş, insanlar tarafından değiştirilemeyen ilahi kuralları içeren ilahi emirlere denir.

10-Kur’an-ı Kerim’in asıl amacı nedir?

&İnsanları doğru yola ulaştırmak için gönderilmiştir. İnsanları Allah`a ve ahiret gününe inanmaya ve salih amel işlemeye çağırmaktır.

11-Kur’an’ı Kerim’in en önemli özellikleri nelerdir?

&Son ilâhî kitaptır ve Evrenseldir.

&İndirildiği günden itibaren yazılmıştır.

&Hattı Osmanî olmasıdır.

&Tevatürle rivayet edilmesidir.

&Nahiv ilmine uygun olmasıdır.

12-Kur’an-ı Kerîm’in amacı nelerdir?

İbadetleri yerine getirme                              

&Adaletli olma

&Muâmelelere dikkat etme

Ahlaklı olma     

&Yardımlaşmaya gayret etme       

&Hukuk kurallarına uyma

13-Kur’an’ı Kerim’in hedefi nedir?

&Kur’an tüm insanlığı hidayete getirmek amacıyla nazil olmuş evrensel bir ilahi kitaptır. İnsanlığı huzura mutluluğa ulaştıracak yoldur. Onun dışındaki yollar insanlığı huzura ve mutluluğa sevk edecek seviyede değildir.

14-Peygambere indirilen kitaplara ilâhî kitap denilmesinin sebebi nedir?

&Bu kitapların Allah tarafından gönde-rilmesi           

&Söz ve içerik olarak onlarda hiçbir beşer katkısının bulunmaması

15-Dinin bütün inanç esaslarını, amelî ve ahlâkî hükümlerini, farz ve haramları Allah’ü Teâle ne ile belirler?

&Kitap

16-Kur’an-ı Kerim niçin indirilmiştir?

&Ayetler üzerinde düşünülmesi ve öğüt alınması için indirilmiştir.

17-Allah katından indirilmiş İlâhî kitaplar için hangi isimler (kalıplar) söylenilir?

&Kütüb-i Münzele             

&Semavî Kitaplar

18-Allah’ın vahyettiği şekilde varlığını korumuş, hiçbir bozulma ve değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da bu özelliğini sürdürecek olan yegâne kutsal kitap hangisidir?

&Kur’ân-ı Kerîm

19-Kur’an nasıl bir kitaptır?

&Öğüt verici, rahmet, şifa kaynağı, hidayete erdirici, apaçık bir kitaptır.

20-Kur’an kelimesinin hemzesiz türememiş olduğunu söyleyenler ve âlem-i mürtecel olduğunu savunanlar kimlerdir?

&Şafii ve taraftarlarına göre “Kur’an lafzı hemzeli değildir; Marife yapılmış ve mürteceldir.(Arap dilinde âlem-i mürtecel ilk anda bir şeye isim olarak konmuş bundan sonrada başka hiç bir şeyde kullanılmayan özel isimdir.)

21-Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde ümmetine bıraktığı, insanlığı kurtuluşa götürecek olan iki emanet nelerdir?

&Kur’an’ı Kerim ve Ehl-i Beyt(Sünnet)

22-Kur’an’ı Kerim’de ‘’ayet’’ kavramı hangi anlamlara gelmektedir?

&Mucize, Alâmet, Kur’ân âyetleri, İbret, İnsanları hayrette bırakan, görülmemiş iş, Delil ve Burhan anlamına gelmektedir.