KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

14-Vahiy Ve İlham

VAHİY VE İLHAM 

141-İlham ile amel edilebilir mi?

&Bir ayette, Allah’ın insan benliğine hem takvâyı hem de fücuru (kötülük duygusunu) ilham ettiği belirtilmektedir. İnsan kalbine bazı bilgilerin ilham edilmesi mümkün olmakla birlikte, bunlar genel geçerliliği bulunan kesin bilgi kaynağı teşkil etmez ve dinî konularda delil olarak kullanılamaz. Zira ilhama dayalı bilgiler kontrolü mümkün olmayan sübjektif bir nitelik taşır.

142-Peygamberlerden başkasına vahiy gelir mi?

&Hayır, gelmez.(Kur’an da geçen Hz. Musa’nın annesine yapılan vahiy, ilham anlamındadır)

143-İlham anlamına gelen diğer kelimeler nelerdir?

&Basiret, Feraset, İlmü Ledun, Marifet, Tecelli ve Sezgi

144-‘’Vahiy’’ kelimesi sözlükte hangi mastarlarla ifade edilir?

&Seslenmek, Telkin etmek, Yazı yazmak, Elçi göndermek, Gizli konuşmak, İlham etmek, Fısıldamak, İçgüdü emretmek, İşaret etmek, Bir şeyi başkasına intikal et-tirmek anlamlarına gelir.

145-Vahiy ile ilham arasındaki farklar nelerdir?

&Peygamberler kendilerine indirilen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler. İlhamın kaynağı belli olmadığı için onu alanlar onun nereden geldiğini bilemezler.

&Vahiy vasıtalı ilham ise vasıtasız olarak tecelli eder.

&Vahiy olayı son bulmuştur ilham ise devam etmektedir.

&Vahiy bağlayıcıdır ilham ise bağlayıcı değildir.

&Vahiy umumi ve külli ilham ise hususi ve cüzidir.

&Vahiy yoluyla elde edilen bilgiler birbirleriyle çelişmez; ilham ile elde edilen bilgiler ise birbirleriyle çelişebilir.

146-Yüce Allah insanlara hangi şekillerle yol göstermiştir?

&Akıl, düşünce, kaynağı ilahi olan soyut (mücerret) bir bilgi olan vahiy ile

147-Allah tarafından nebi ve rasullerine özellikle Muhammed(s.a.v.)’e ulaştırılan vahiy ne tür vahiydir?

&Hakiki Vahiy

146-Vahyin gönderiliş amacı nedir?

&İnsanları hem dünya, hem de ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır.

148-Allah, Cebrâil (as) vasıtasıyla bâzan da başka şekillerde, doğrudan doğruya kelâmını, emir ve iradesini, hikmetlerini Peygamber Efendimize indirmiş, bunlar Kur’an’ı meydana getirmiştir. Kur’an-ı Kerim, vahyin en yüksek şeklidir.  Bu anlatım hangi kavram ile ifade edilir?

&Vahy-i Metlûv

149-“O, kendi arzusu ile söylemez, o (söylediği), kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir” Ayette geçen altı çizili kelimeden maksat (okunan vahiy) kur’an ayetleridir. Bu vahiy nasıl bir vahiydir?

&Vahy-i Metlüv

150-Vahyi Gayrı Metlüv ne demektir?

&Tilavet olunmayan vahiy demektir. (hadisi şerifler)

151-Vahy-i Metlüv ne demektir?

&Tilavet olunan vahiy demektir. (Kur’an-ı Kerim)

152-Kur’an-ı Kerim’de ilahî vahiy anlamında kullanılan vahiy kelimesi kimlere ve nelere yapılmıştır?

&Cansız olan arza yapılan vahiy

&Semaya yapılan vahiy

&Bal arısına yapılan vahiy

&Meleklere yapılan vahy

&Hz. İsa’nın Havarîlerine yapılan vahiy

&Hz. Musa’nın anasına yapılan vahiy