KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Tarifi, Çeşitleri ve Tarihi süreçleri

Tarihi Süreç:  

Allah resulü 23 yıllık bir süreçte imani, ahlaki, sosyal-siyasal-ekonomik hayatın tüm fonksiyonlarını ıslah etmiştir. Daha sonraki dönemde de âlimler Kuran ve Sünneti yorumlamışlardır. Kur’an-ı Kerim birçok konuda bilinçli olarak hükmi boşluk bırakmıştır. İslam’ın özü Kuran ve Sünnettir. Fikri kümeleşmeler sonucu mezhepler ortaya çıkmıştır. Mezhep imamları din kurucusu değil dinin tebliğcileridir.

İtikadi Fırkalar:  

İslam dini tevhit dinidir. Bu anlayış aynı zamanda toplumdaki birliğe de vesile olur. Dinde mezheplerin oluşması tabi ve kaçınılmazdır. Siyasi ihtilaflar zamanla dini ihtilaflara dönüşmüştür.

Haricilik, Şia itikadı-siyasi fırkalardır. Mutezile, Mürcie itikadidir. Mezhepler ehlisünnet ve ehli bidat olarak 2’ye ayrılır. Ehlisünnete ehli hakta denir. Ehlisünnet Selefiyye, Eşariyye ve Maturidiyye olarak 3’e ayrılır. Selefiye’ye ehlisünneti hassa da denir. Diğerlerine ise ehlisünneti amme denir. Ehl-i Sünnet-i Âmme:  Maturidi ve Eşari ekollerinin ikisine birden verilen addır.

Mezheb, büyük din müctehidlerinin edille-i şer’iyye’den çıkardıkları mes’eleler ve hükümler topluluğudur. Mezheb 2 kısımdır:  

1-İ’tikadda mezhep           

2-Amelde mezhep

İ’tikadda hak mezheb, Ehl-i sünnet ve Cemâat mezhebi’dir. Bu da Peygamber Efendimizin ve Ashâbının i’tikad(inanç) ve ameli üzere olanların mezhebidir.

Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebinin i’tikatta imamları: İmam Ebû Mansûr Mâtüridî ve İmam Ebü’l Hasen Eş’ârî’dir.

Amelde Hak Mezhebler Ehl-i Sünnet ve Cemaat’in amelde mezhebi dörttür:

Hanefî Mezhebi, Mâlikî Mezhebi, Şâfiî Mezhebi ve Hanbelî Mezhebi’dir. Amelde birer hak mezhep olan zikrettiğimiz bu mübârek imamların mezhepleri, Kitap, Sünnet, İcmâ-i ümmet ve Kıyas-ı Fukahâ üzerine kurulmuştur.

Fıkh-i mezhepler, hicri II. yüzyılın sonlarına doğru temayüz etmiştir. Hicaz ve Medine merkezli oluşan fıkıh ekolune Ehl-i Hadis, Irak merkezli fıkıh ekolüne ise Ehl-i Rey denmiştir.

NOT: Peygamberimiz hayatta iken müslümanlar her türlü meselelerini Efendimizden, ondan sonra ise Sahâbe-i Kirâmın büyüklerinden sorup öğreniyorlardı. Mezheb İmamları diye bilinen bu mübârek zatlar dînî meseleleri Sahâbe-i Kirâmdan öğrenmişler ve bunları bir araya toplamışlardır. Âyet, hadis ve sahâbede bulunmayan hususlarda da kendi görüşlerini yani ictihadlarını bildirmişler, böylece mezhebler meydana gelmiştir.