Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Rical ve Ebvab Kitapları

ALER’R-RİCAL KİTAPLARI

Müsned:

Hadisler konularına bakılmaksızın ravilerine göre art arda sıralanır. Her sahabinin hadisi bir arada bulunur. Bu eserde hadisler ilk ravilerine dayandırılarak düzenlenir. Sadece peygamberimize ait hadisler yer alır. Ravilerin rivayet ettikleri hadisleri kendi adlarıyla eser haline getirmeleridir.

Mu’cem:

Hadisler ravi adlarına, ravilerin yaşadığı şehirlere, ravilerin kabilelerine göre hocalarının isimlerine göre alfabetik olarak sıralanır. Örnek; Taberani=Mu’cemul Kebir, Mu’cemul Evsat, Mu’cemul Sağir

Etraf Çalışmaları:

Hadisleri tasnif ederken bir hadisin yalnızca belli bir bölümü zikredilir. Zikredilen kısım kalan kısma da delalet eder. Daha sonra zikredilen hadisin bütün isnadları etraflı bir şekilde veya kısmen bir araya getirilir. Bu kitapların özelliği hadisin farklı isnadlarını yani değişik rivayet kanallarını verir.

ALEL EBVÂB KİTAPLARI

Cami’:

Bütün dini konularla ilgili hadisleri toplayan en kapsamlı eserlerdir. İman, yaratılış, Kur’an faziletleri vb. gibi konular vardır. Cami;  Hadisleri bölüm bölüm alan eserlerdir. İman, ahkâm, edep, salât vb.

Sünen:

Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş ahkâm hadislerini içeren eserlerdir. Fıkhî konulara ait Merfû hadisleri içeren hadis kitaplarıdır.

Sünenlerde sadece Peygamberimize ait söz, fiil ve takrirlere dair hadisler yer almaktadır. Sünen türü kitaplar, hadislerle yazılmış fıkıh kitapları özelliğini taşımaktadır.

Âsâr:

Fıkıh konularına göre hadisleri ele alan eserlere denir.

Münteka:

Hadisleri fıkıh bablarına göre merfu rivayetleri seçerek alan eserlerdir.

Musannef:

Hadisleri konularına göre tasnif eden eserlerdir. Sünenlerin içerdiği konularla hemen hemen aynıdır. Fakat sünenler ağırlıklı olarak Hz. Peygambere ait söz, fiil ve takrirleri içermekte, Musannefler ise bunların yanında sahabe sözleri ve uygulamaları(mevkuf) ile Tâbiun sözleri ve uygulamaları(maktû) da yer alır. İmam Malik’in Muvatta’sı da buna örnektir.

Cüzler:

Tek bir sahabinin sözleri ve uygulamaları yer alır.

Muvattalar:

Yaygın olarak uygulananan bir bölgenin uygulamalarını konu edinir. İmam Malik = Muvatta. Muvattalarda Mevkuf (sahabe sözleri) ve Maktu (tabiun sözlerin) Hadislere de yer verilir.