KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Resulüllahın görevleri ve bazı kavramlar

RESÛLULLAH’IN GÖREVLERİ:

Tebliğ: Hz. Peygamberin Allah’tan aldığı vahyi insanlara bildirmesidir.

Tebyin: Hz. Peygamber’in kendisine gelen vahyi insanlara açıklamasıdır.

Tezkiye: İnsanların kötü huylardan, günahlardan kötülüklerden temizlenmesi demektir.

Tebşir: Kelime olarak müjdelemek, müjde vermek anlamında kullanılır. Istılahî anlamı ise Kur’an’da Allah’ın övdüğü erdemli davranışlarda bulunan iyi kimseler için vaat ettiği ödüllerin insanlara iletilmesi anlamında kullanılır.

İnzar: Tebşir’in zıddı olarak ilâhi uyarıya muhatap olmuş kimselerin, bu uyarıyı dikkate almamaları durumunda başlarına gelecek olanla insanların uyarılması görevi için kullanılır.

Teşrî: Allah Teâla’nın kanun koyup herhangi bir kısıtlama getirmediği veya bağlayıcı bir hüküm koymadığı bir konuda Resulullah’ın hüküm koymasını ifade eder.

Sahabe’nin Hadis Rivayetindeki Tutumu;

sHadis rivayetini azaltma,

sHadis rivayet edenden şahit isteme,

sHadis rivayet edene yemin ettirme,

sHadisi Kur’an ve önceden bildikleri hadislerle karşılaştırma,

sHadisi ilk duyan kimseden almaya çalışma,

sHadisin râvilerini inceleme ve

sHatalı rivayetleri düzeltme’’ gibi tutumlarda bulunmuşlardır.

Tabiin’in Hadis Rivayetindeki Tutumu;

’’sHadisi sahabeden bizzat dinleme,

sHadisi sahabeden dinlemek için yapılan yolculuklar yani rıhle harekatı,

sİsnadın yaygınlık kazanması,

sHadisin yazılarak kayıt altına alınmaya başlanması’’ gibi tutumlarda bulunmuşlardır. Hadisi ilk tedvin eden kişinin İbn-i Şihab’dır.

Hadislerin Coğrafî Merkezleri;

Medine, Mekke, Şam, Kûfe, Basra, Yemen, Cezîre (Cizre), Mısır, Horasan ve Maveraünnehir, Mağrip ve Endülüs

Mütekaddimûn Dönem Eserleri;

Hadis tarihinde hicri ilk dört asır; öncekiler, öncüler anlamına gelen Mütekaddimûn dönemi anlamına gelir. Bu dönemde yazılan kitapların en önemli özelliği hadislerin ravilerinin senet zincirleriyle birlikte kaydedilmiş olmasıdır. Bu eserler;

Râmhürmüzî=el-Muhaddisül-Fâsıl(İlk müstakil hadis usulü

Hakim en-Nisabüri=Marifetül-Ulumu’l-Hadis

Hatib el Bağdâdi=el-Kifaye

Müteahhirûn Dönemi Eserleri;

Bu dönemde yazılan kitaplarda verilen bilgilerin, isnadlarıyla birlikte verilmesi terk edilmiş, yapılan alıntılar sadece yazar veya kitap isimlerine yapılan göndermelerle verilmeye başlanmıştır. Bu eserler;

⇒⇒Kâdı İyâd = el-İlmâ

Meyancî = Ma’lâ ye’s-ul Muhaddise Cellah

Rivayetü’l Hadis İlmi;

Hz. Peygamberin hadislerini toplayan, nakleden ilimdir. Bütün hadis kitapları bu ilmin malzemesidir.

Dirayetül Hadis İlmi;

Hadislerin sahih olup olmadıklarını ortaya koymak için sened ve metnin durumlarını anlamaya imkan veren ilimdir.

Cerh Ve Ta’dil / Rical İlmi;

Cerh: Raviler hakkında olumsuz kanaat verme demektir.

Ta’dil: Raviler hakkında olumlu kanaat belirtme demektir. Cerh ve Ta’dil’i ilk kuran Taceddin es-Subkî’dir.

Cerh ve tadil ilmi:  Ravilerin dini, ahlaki, zihni hafıza kapasitelerini inceleyen hadis ilmidir.

İlelul-Hadis İlmi;

Herkes tarafından fark edilemeyen, ancak hadis uzmanlarının tesbit edebileceği ve hadisin sıhhatine engel olan gizli kusurları araştıran ilim dalıdır.

Muhteliful Hadis/İhtilafu’l-Hadis;

Sağlam bir hadis’in yine sağlam bir hadise zıt düşmesi veya öyle görünmesinden dolayı bu zıtlığı çözmeye çalışan ilimdir. Yani hadislerin sıhhatini zedeleyen gizli kusurları inceleyen hadis ilmidir.

Garibu’l-Hadis İlmi;

Az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da manası itibariyle kapalı ola kemleler ve bunları çözmeye çalışan ilimdir. Yani hadis metni içinde ne anlama geldiği, nasıl yorumlanacağı bilinmeyen yabancı kelimeleri inceleyen hadis ilmidir.