Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Namaza giriş

NAMAZ 

Namaz:

‘’İbadet Allah’a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun eğmek ve itaat etmek’’ anlamındadır. İbadette rızayı ilahi esastır. Allah’tan başka kimse ibadete layık değildir. İbadetler fıtridir. Bütün dinlerde vardır.  Bireysel ve toplumsal motivasyonu sağlar. Hadis-i şerifte ‘Benim mutluluğum namazdadır’ buyurulur. Namaz, hicretten bir buçuk yıl kadar önce Miraç (İsrâ) gecesinde farz kılınmıştır. Farsça’da “tazim için eğilmek, kulluk, ibadet” anlamına gelen namaz, sözlükte “dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak”  manalarındaki Arapça salât kelimesinin (çoğulu salavât) karşılığı olarak Türkçe’ye geçmiştir.

Namazın Önemi:  

Bizden önceki ümmetlere de namaz farz kılınmıştır. Namaz insanı güçlüklere sabırlı kılar. Namaz farz kılınınca Cibril Allah resulünü bir vadiye götürmüş burada Allah resulüne abdest almayı ve namaz kılmayı öğretmiştir. 5 vakit namaz farz kılınmadan önce sabah ve akşam 2 rekatlık namaz kılınıyordu. Bütün dinler yaratıcı kudret karşısında boyun eğmek ve kutsal ile bağlantı kurma temeli üzerine kurulur. Ve her dinde bunu sağlamak üzere merasimler vardır. İslam dininde de Allah’a yaklaşmanın, ona yükselebilmenin yolu namaz ile gerçekleşir. Bu yönüyle namaz diğer dini ibadetlerin özü ve özeti sayılabilir. Namaz dinin temelidir.

Muhazatu’n-Nisa:

Kadınların cemaatle namazda erkeklerle aynı safta veya hizada olmalarını ifade eder. Cenaze namazı, mutlak namaz olmadığı için cenaze namazında kadınların erkeklerle aynı hizada bulunması namaza zarar vermez. Namazda kahkaha ile gülmek abdesti bozduğu halde, cenaze namazında gülmenin abdesti bozmaması, cenaze namazının bu özelliğiyle de bağlantılıdır. Şâfiî ise kadının erkek hizasında namaza durmasının erkeğin namazına zarar vermeyeceği görüşündedir. Yine yönelinen cihetlerin farklı olması durumunda, Kâbe’nin içerisinde de muhâzât sorunu yoktur. Çünkü farklı yönlere yönelme durumunda muhâzât söz konusu olmaz.

Müvazebe:

Hz. Peygamberin devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terk etmediği şeydir.

Sünen-i Revatip:

Beş vakit namaza bağlı olarak kılınan veya bir vakti bulunan nafile namazlardır. Bunlar belli bir düzen ve tertip içinde, beş vakit farz namazlarla birlikte kılındığı için bu şekilde adlandırılmıştır. Bunların bazıları müekked, bazıları gayr-i müekked sünnettir. Hanefî literatüründe, sünnet-i müekkede olan nâfile namazlar kısaca “sünnet” diye, gayr-i müekked olanlar ise “müstehap” veya “mendup” diye adlandırılmıştır. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan teravih namazı da, sünnet-i müekkede türündendir ve ramazan ayına mahsus olmak üzere teravihten sonra düzenli olarak kılındığı için aynı zamanda revâtib kapsamında yer alır.

Sünen-i Regaib:

Belli bir vakti bulunmayan Allah’a yaklaşmak için kılınan namazlardır. Bunlar, Hz. Peygamber’in uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için “gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar” olarak da adlandırılır. Teheccüt, Kuşluk, Evvabin, Tahiyyatü’l-Mescid, Hacet Namazı, İstihare, Tövbe, Tesbih vb. namazlar örnek verilebilir.

Sünnet-i Hüda:

Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir.

Sünnet-i Zevaid:

Peygamberimizin ibadetle ilgili olmayan giyim kuşam gibi tabii halleridir.

Sıfatü’s-Salât:

Namazın farz ve vaciplerine, sünnet ve adabına uygun şekilde kılınışına denir.

Tertibü’l-Makam:

Namazda duruş düzeni demektir. Saf düzeni, önce erkekler safı, onun arkasında çocuklar safı ve onun arkasında kadınlar safı olacak şekilde yapılır. 

Huruc bi Sunihi:

Namazdan kendi isteğinle çıkmaktır. Ebû Hanîfe’ye göre namaz kılan kişinin, namazın sonunda kendi istek ve iradesiyle yaptığı bir fiil ile namazdan çıkması namazın rükünlerindendir.

Evvabin:

Tövbe edenlerin namazı anlamında, akşam namazından sonra kılınan 6 rekât namaz.

Küsuf:

Güneş tutulması namazı, cemaatle cehri kılınır.

Husuf:

Ay tutulması namazı, evde tek başına kılınır.

İstiska:

Yağmur duası ile birlikte kılınan iki rekât namazı ifade eder.

Sahib-i Tertib:

O vakte kadar 6 vakit namazı art arda kazaya kalmamış kimseye denir.

Namaz Çeşitleri:

Hanefiye göre farz, vacip ve nafile namazlar olmak üzere 3’e ayrılır.

Farz Olan Namazlar:  

Farz-ı ayın ve farz-ı kifaye olarak 2’ye ayrılır. Farz-ı ayn yükümlülük çağındaki her müslümana farz olup, her biri bu farzı ayrı ayrı yerine getirir. Beş vakit namaz, Cuma namazı bu kapsamdadır. Farz olan namazlar toplam 17 rekattir. Farz-ı kifaye namaz ise cenaze namazıdır. Topluluk kılarsa sorumluluk kalkmış olur. Sevabı ise namazı kılanlar alır.

Vacip Namazlar:

Li Ğayrihi Vacip; vacip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan vacibe denir. Vitir namazı, bayram namazları gibi. Li Ğayrihi Vacip; namaz oluşu kulun fiiline bağlı olan vacibe denir. Nezir namazı, sehiv secdesi, ifsad edilen namazın kazası bu gruba örnektir.

Nafile Namazlar:

Farz ve vacip namazların dışındaki namazlara denir.

ðRevatip; düzenli olarak kılınan sünnet namazlarına denir. Beş vakit kılınan farz namazlardan önce veya sonraki sünnet namazlar revatiptir.

ðRegaip ise düzensiz olarak kılınan sünnet namazlarına denir. Teheccüt, duha(kuşluk), istihare, tahiyyetul mescid, tövbe, evvabin, tesbih, ihrama giriş, hacet, yolculuğa çıkarken ve geldikten sonra kılınan namazlar regaib sünnete örnektir. Sünnet müekkede ve ğayr-ı müekkede olarakta tasnif edilir.

Namazın Farzları Ve Vacipleri:

Ergenlik çağına gelen, akıllı ve Müslüman herkese namaz farz kılınmıştır.

 Namazın Vucup Şartları:

Ergenlik, akıl ve Müslüman olmaktır. Farzlar terk edilirse namaz bozulur. Vacibi bilerek terk eden kafir olmaz, fasık olur. Vacibin terki namazı bozmaz. Sehiv secdesi yapılır. Ancak vacibin bilerek terki namazın iadesini gerektirir. Sünnetin terkiyle namaz bozulmaz cezada yoktur. İtab(kınama) vardır. Ikab(azarlama) yoktur. Sünnetin kasten terki ise isaettir.

İsaet;

Hanefilere ait bir kavram olup tahrimen mekruh ile tenzihen mekruh arasındaki mekruhluğa denir.

Namazın Farzları:

Namazın 6 tane rüknü 6 tanede şartı olmak üzere 12 tane farzı vardır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için “namazın şartları” (şurûtü’s-salât) olarak adlandırılır.

Namazın Şartları:

Namazın içindeki farzlar ise, namazın varlığı ve tasavvuru kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar namazın mahiyetini oluşturduğu için “namazın rükünleri” (erkânü’s-salât) adını alır. Hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret, istikbali kıble, vakit ve niyettir.

Namazın Rükünleri:  

İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükü, secde, kade-i ahiredir. Tadil-i erkan Ebu Yusuf ve ve Hanefiler dışındaki diğer mezheplere göre farzdır.

Tertip (farzlar arasında sıraya riayet etmeye denir.) Şafi ve Hanbeli mezhebine göre farzdır.

   NOT:  Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz.