Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Kitaplara İman

KİTAPLARA İMAN 

İlahi Kitap Kavramı Ve Kitaplara İman:   Yazmak ve yazılı belge anlamına gelir. Allah’ın yol göstermek için peygamberlerine vahyettiği sözlere ve yazıya geçirilmiş şekline denir.  Hıristyan ve Yahudilere ehli kitap denilir. İlahi kitaplar Allah’ın kelam sıfatının eseridir. Peygamber göndermek kitap indirmek Allah için bir zorunluluk değildir. İlahi Kitap; Söz ve mana itibariyle Allah kelamıdır.

Suhuflar; ‘’Küçük kitap ve risale’’ denir. Hz. Âdem’e 10 suhuf, Hz. Şit’e 50 suhuf, Hz. İdris’e 30 suhuf,  Hz. İbrahim’e 10 suhuf verildi. 

BÜYÜK KİTAPLAR

Tevrat: Musa(a.s.) indirilmiştir. ‘’Kanun, şeriat, öğreti’’ anlamına gelir. Ahd-i Atik, Ahd-i Kadim de denir. Hz. Musa’ya gelen kitaptır. Fakat Kur’an’da Hz.Musa’ya verildiğine dair açık bir ibare yoktur. Bazı kaynaklarda Hz. Musa’ya verilen sahifeler (suhuf) olduğu yazar.

Zebur: ‘’Yazılı şey, kitap’’ anlamına gelir. Mezmurlar adıyla eski Ahid’de yer almıştır. Hz.Davud’a(a.s.) indirilmiştir. Yeni bir şeriat getirmemiştir. Kitapların en küçüğüdür. Lirik söyleyiş ve ilahilerden, Allah’a övgü ve hikmetli sözlerden oluşur ve birtakım öğütler ihtiva etmektedir.

İncil: Hz. İsa’ya(a.s) indirilmiştir. ‘’Müjde, talim ve öğretici’’ anlamına gelir. Yeni Ahid, Ahd-i Cedid de denir. Eski kitaplardaki bilgiler Kur’an’a uyuyorsa kabul edilir, uymuyorsa reddedilir. Bu konuda Kur’an’da bilgi yoksa kabul de edilmez redde edilmez.

Kur’an: ‘’Toplamak, okumak, bir araya getirmek’’ manalarına gelmektedir. Kur’an’da numaralandırılmış ayet sayısı 6236’dır. Hz. Peygambere indirilen, mushaflarda yazılı, peygamberimizden bizlere kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilahi kitaptır.

Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi:  Hz. Ebu Bekir döneminde gerçekleştirilmiştir. Kur’an’ın toplanıp Mushaf haline getirilmesinde heyet başkanlığını Zeyd b. Sabit yapmıştır.

Beytü’l-İzze: Kur’an’ın bir bütün olarak indirildiği, yeryüzüne en yakın yerdir. Kur’an buraya Levh-i Mahfuz’dan indirilmiştir. Kur’an Kadir gecesinde indirilmeye başlanılmıştır.

Kur’an’ın noktalanma ve harekelenmesi:  Bu konuda ilk defa harekete geçen yönetici Ziyad b. Ebih’tir. Katkı sağlayanlar ise Nasır b. Asım el-Leysi, Ebu’l-Esved ed-Düeli ve Yahya b. Ya’mer’dir. Halil b. Ahmed harekeleme işlemine bugün kullandığımız son şeklini vermiştir.

Kur’an’ın çoğaltılması: Hz. Osman döneminde toplam 4 adet olarak çoğaltılan Kur’an nüshaları Mekke, Şam, Kufe ve Basra’ya gönderilmiştir. Kur’an’ının çoğaltılması hicretin 25. yılında gerçekleşmiş ve 5 yıl sürmüştür. Hz. Osman zamanında çoğaltılan Kur’an nüshaları başka bir rivayete göre sayısı 7 dir. Bunlar Medine, Şam, Kufe, Basra, Mekke, Yemene ve Bahreyn. İmam Mushaf olarak da isimlendirilen 4. Mushaf ise Medine’de kalmıştır. Ancak âlimlerin bir kısmı, Mekke, Yemen ve Bahreyn’e bunlardan herhangi bir nüsha gönderilmediği görüşün-dedirler. Bu nüshalar ilgili şehirlere, onların kırâat vecihlerini bilen kişilerle birlikte gönde-rilmişlerdir. Bu zâtlar, götürdükleri nüshalarını o şehirlerin ahâlisine okutmuşlar ve ihtiva ettikleri kırâat vecihlerini de öğretmişlerdir

Kur’an’ın muhtevası: İtikat, ibadet, muamelat (alış-veriş, aile hukuku, miras, nikâh), ukubat (cezai konular), ahlak, nasihat, vad-vaid ilmi gerçekler, kıssalardır…

Kur’an’ın Mucize Oluşu: Edebi bir mucizedir. Kur’an hem söz hem de mana itibariyle mucizedir.

Kur’an-ı diğer Kutsal kitaplardan Ayıran Özellikleri:

Θ23 senede indi, toptan inmedi (tenzil).

ΘAslı hiç bozulmamıştır.

ΘHz. Peygamber’in en büyük mucizesidir.

ΘGeçmiş ve geleceğe dair haberler verir.

ΘKolayca ezberlenir.

ΘDiğer din mensuplarıyla olan ihtilafı çözüme kavuşturur.

Müsebbihat: Tesbih ifadesi ile başladıkları için bu isimle anılan 5 sureye birden verilen addır. Bu sureler 1-Hadid 2-Haşir 3-Sâf 4-Cuma 5-Teğaâbun’dur Efendimiz (sav) yatmadan önce bu sureleri okurdu.

Vahiy:  Gizli konuşma, işaret, emir, ilham, gönderme manalarına gelir.

Vahyin geliş şekilleri:  

1-Sadık rüya

2-Hz. Peygamber (sav) uyanıkken Cebrail’in vahyi onun kalbine bırakması,

3-Cebrail’in insan suretinde gelmesi,

4-Çıngırak sesine benzer bir sesle gelmesi,

5-Uyku halinde gelmesi (bunlar Kur’an değildir),

6-Cebrail’in asli şekli ile gelmesi,

7-Doğrudan Allah ile görüşme (Miraç’ta olduğu gibi),

8-Perde arkasından duyulan sesler şeklinde.