Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Karma-1

GENEL KÜLTÜR SORU CEVAP / KARMA-1

1-İstiklal marşı için kullanılan Türkçe ifade ‘’Ulusal Düttürü’dür. 12 Mart 1921 yılında kabul edilen, Bağımsızlığımızın simgesi olan, İstiklal Marşımızın ve Safahat adlı şiir kitabının yazarıdır. 1936 yılında vefat eden, Burdur ilimizin milletvekilliğini yapmış olan, ‘’Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın’’ diyen kimdir?

&Mehmet Akif Ersoy

2-Dünyaca tanınan ve üç kitada 50 yıl dolaşarak gördüklerini meşhur “SEYAHATNAME” adlı kitabında anlatan, gezginci (seyyah) Türk’ün adı nedir ve hangi tarihler arasında yaşamıştır?

&Evliya  Çelebi’dir. 1611-1682 yılları arasında yaşamıştır.

3-‘’İhya-u Ulumi’d – din’’ ve ‘’Cevahiru’l Kur’an’’ isimli eserleri vardır. Birçok dile çevrilmiş meşhur eseri Kimya-i Saadet’tir. Eşari düşüncesine bağlı ‘’Hüccet-ül İslam’’ lakabıyla anılan 11. Yüzyıl Arap düşünürdür. Bahsedilen kimdir?

&İmam-ı Gazali

4-Kelama dair görüşlerinin bulunduğu eser ‘’Te’vilatü Ehlis Sünne veya Te’vilatul Kur’an’’dır. “Kitâbü’t Tevhîd ve Te’vîlâtü’l Kur’ân” isimli eserin müellifidir. Bahsedilen alim kimdir?

&Mâtürîdî.

5-17. yüzyıl Osmanlı tarihçisidir. 1609 İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa olup doğuda hacı halife batıda ise hacı kalfa diye tanınır. Eserleri ”Arapça Fezleke, Takvimu’t Tevarih, Cihannüma” dir. Kimden bahsedilmiştir?

&Kâtip Celebi

6-Hz. Peygamberin, peygamberlikten önceki ibâdet şeklidir. Birincisine; “Ailesine dönmeden aldığı azıkla yetinip birkaç gece ibâdet etmek”, İkincisine; “Hz. İbrahim’in dinine uymak, ona göre ibâdet etmek” demektir. Hz. Peygamberin Hirâ mağarasına çekilip ibâdet etmesi, tefekküre dalması, ALLAH ile başbaşa kalması, O’nunla mahrem olması, anlamına gelen kelimelerin, tasavvufî literatürde karşılığı halvet denilmektedir. Yukarıda ifade edilen kavramlar neyin açılımıdır?

&Tehannüs ve Tehannüf

7-Önemli bazı yazarlar ve Eserleri nelerdir?

&Evliya Çelebi: Seyahatname (Gezi notları), İmam-ı Rabbani: Mektubat., Serrâc: elLuma., Sülemî: Hakâiku’’tTefsîr., İmam-ı Şafii: erRisale., İmam Malik: elMuvatta., İmam Âzam: elFıkhu’lEkber., Şatıbî: el-Muvafakât fî Usûli’Şerî’a., Serahsi (II. Şemsü’l-Eimme): el-Mebsût (30 cilttir), Ferra: Ma’ani’l-Kur’an., İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an., Zemahşeri: Keşşâf., Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb., İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan., Seyyid Kutup: Fî Zilali’l-Kur’an., Zebîdî: Tâcu’l-‘Arûs., İbn Fâris: Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Luğa., El-Fîrûzâbâdî: el-Kâmûsu’l-Muhît., İbn Manzûr: Lisânu’l-‘Arab., Abdulkahir el-Cürcânî: Esrâru’l-Belağa., İbn Kesîr: el-Bidâye ve’n-Nihâye., Er-Râğıb el-Esfahânî: el-Mufredât fî-Ğarîbi’l-Kur’ân., Ez-Zerkânî: Menâhilu’l-İrfân fî-Ulûmi’l-Kur’ân., Subhi es-Sâlih: Mebâhis fî-Ulûmi’l-Kur’ân., Muhammed Hüseyin ez-Zehebî: et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn. Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an., Kâtip Çelebi: Keşfü’z-Zunûn., Ömer Nasuhi Bilmen:Büyük Tefsîr Tarihi., Süleyman Ateş: İşârî Tefsir Okulu.

8-Siyer nedir?

&  Kelime anlamı bir kimsenin hali tavrı gidişi ahlakı hal tercümesi demek olup edebiyatımızda Peygamberimizin hayatını anlatan eserler için kullanılan terimdir. Siyer türünün kaynakları; Kuran, hadis ilmi, sahabeden gelen rivayetler ve megazi kitaplarıdır. Bilinen ilk Türkçe siyer kitabı; Darir’in 790’da Kahire’de tamamladığı ve muhtemelen Mısır sultanı Berkuk’a takdim ettiği Tercüme-i Siyeri nebi adlı eserdir. En önemli örneklerini Darir Yazıcıoğlu, Mehmed Altıparmak ve Veysi’nin verdiği Peygamberimizle ilgili tür Siyerdir. Siyerin en önemli kaynağı Hadis ilmidir.

9-Mevlid’lerin özellikleri nelerdir?

Mesnevi tarzında yazılmıştır. Hz. Peygamberin doğumu üzerinde durulmakta ardından miracı ele alınmakta çeşitli mucizeleri anlatıldıktan sonra vefatından bahsedilmektedir. Hemen hepsi ehlisünnet inancı doğrultusunda kaleme alınmıştır. Ayet ve Hadislerden alıntılar yapılmıştır. Bidat denilebilecek fikir ve hikâyelere yer verilmemiştir. Salâvatın bulunduğu tekrar beyitleri vardır.

10-N’at hangi konuları işler ve Muhtevası nedir?

&Hz. Peygamber’in isim ve sıfatları kâinatın efendisi yaratılışın gayesi ve Allah’ın sevdiği oluşu örnek ahlakı üstün vasıfları fiziki özellikleri mucizeleri diğer Peygamberlerden üstünlüğü ayet ve hadislere dayanılarak dile getirilir; son bölümlerde şair günahkârlığını itiraf edip şefaat talebinde bulunur. Ardından kıyamet gününün tasviri o çetin günde şefaat yetkisinin yalnız peygambere ait olduğu belirtilerek onun âlemlere rahmet olarak gönderildiği vurgulanır.

11-Regaibiyye nedir?

&Regaib Kandilinde okunmak üzere yazılıp bestelenmiş manzumelerdir. Regaibiyyeler daha çok mesnevi nazım şekliyle yazılır. Kıta, ilahi, gazel ve kaside şeklinde de yazılır. Regaibiyye eserlerin konuları; Peygamberimizin anne ve babasının birbirine layık temiz gençler oluşu ahlaki özellikleri evlenmeleri ve Hz. Peygamberin ana rahmine düşmesi anlatılır.

12-Miraciye türü eselerin özellikleri nelerdir?

Hz. Peygamberin miracını konu alır. Mirac Hz. Peygamberin Recep ayının 27. gecesinde Mekke’den Kudüs’e götürülüşü oradan da semaya yükseltilmesidir. Mirac konusu İsra ve Necm surelerinde geçer. Edebi bir eser olmasının yanında musiki minyatür hat ve kitap sanatlarını da etkilemiştir. Bu sanat daha çok İranlılar ve Türkler tarafından ortaya konulmuştur. Zamanla kasidelerde miraciyye mesnevilerde miracname adıyla anılan bölümler oluşmuştur. Anadolu sahasındaki ilk müstakil miraciyye 15. yüzyılın başında Ahmedi tarafından yazılan ‘’Tahkik-i Miracı Rasul’’ ismiyle yazılmıştır.

13-Mucizat-ı Nebi nedir?

&Başlı başına Hz. Peygamberin mucizelerinin anlatıldığı eserlerdir. Güvercin Hikâyesi, Kesikbaş Destanı, Deve Hikayesi, İzettoğlu’nun Tavus Destanı ve Sad-reddin’in Geyik Hikayesi buna örnektir.

14-Esma-i Nebi nedir?

&Terim olarak Esma-i Nebi Hz. Peygamber’in isimleri hakkında yazılan eserler demektir. Hasib Efendi’nin ‘’Delal-i Hayrat’ı hangi tür esere örnektir

15-Mersiye ne demektir?

&Dini edebiyatımızda bir kimsenin vefatı üzerine duyulan üzüntüyü ifade etmek üzere, ölenin meziyetlerini anlatmak suretiyle yazılan duygu yoğunluğu yüksek manzumelere denir.

16-Mersiye ve maktel arasındaki fark nedir?

Mersiye; genel olarak vefat hadisesini ele alırken, Maktel; sadece Hz Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesini konu edinir. Mersiye genel anlamda kullanıldığı için aslında her maktel bir mersiye sayılır.

17-Ramazaniyye ne demektir?

&Ramazan ayı dolayısıyla şairlerin, Padişaha veya devlet büyüklerine yahut dostlarına sunmak amacıyla yazdıkları kaside nazım biçimindeki şiirlere ramazaniyye denir. XVI. yy dan itibaren yazılmaya başlanmıştır. Sabit, Nazım, Nedim, Enderunlu Fazıl ve Enderunlu Vasıf bu tür eserler vermişlerdir.

18-Gazavatname nedir?

&Düşmanlara karşı mukaddes değerler uğruna yapılan savaşların anlatıldığı eserlere denir. Tek bir savaş anlatılmışsa gazaname, birden fazla savaş anlatılmışsa gazavatname şeklinde isimlendirilir. İlk örnekleri Arap edebiyatında görülür. Arap edebiyatında savaşları ve bu savaşlarda gösterilen kahramanlıkları anlatan eserlere megazi denmiştir.

19-Fetihname nedir?

&İslam ve Türk İslam devletlerinde fethedilen beldeleri, kazanılan zaferleri haber veren mektup ve fermanlarla bu fetihleri anlatan tarihi eserlerin genel adıdır. Fetihnameler bazen “Zafername”, “Beşaret-name” bazende “Tehditname” diye anılmıştır.

20-Name-i Hümayun nedir?

&Osmanlı Devletinde fetihler, büyük zaferler, özellikle Hıristiyan dünyasına karşı kazanılan başarılar “name-i hümayun” kategorisinde değerlendirilebilecek fetihnamelerle İslam devletlerinin hükümdarlarına bildirilmekteydi.

21-Kısas-ı Enbiya nedir?

&Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen peygamberlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı eserlere verilen isimdir. Arap edebiyatında yazılan ilk ‘’Kısas-ı Enbiya’’lar; Kisai’nin Kitabu Kısasıl Enbiya ile ondan sonra yazılan Salebi’nin Kısasül Enbiya (Araisul-Mecalis) eseridir. Son dönemlerde yazılan Peygamber kıssalarının en meşhuru; Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısası Enbiya ve Teravihi Hulefa.

22-Gazavatnameler hangi konularda yazılmıştır?

&Padişahlardan birinin hayatını esas alarak onun zamanında meydana gelen olayları mensur yada manzum olarak anlatan Selimname, Süleymanname gibi eserler

&Vezirlerin veya ünlü komutanların gazalarını tasvir eden gazavatnameler. Bu tip eserlerde çoğunlukla Barbaros Hayrettin Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet, Özdemiroğlu Osman gibi bazı paşaların şahsiyetleri ele alınmıştır.

&Bir seferi veya bir kalenin fethedilmesini konu edinen gazavatname, fetihname ve zafernameler.

23-Tezkiretül Evliya nedir?

&Tezkire, bazı meslek sahipleri için yazılan biyografik eserlere verilen isimdir. Veliler tezkiresi anlamına gelen Tezkiretül evliya da İslam velilerinin hayat hikâyelerinin yazıldığı eserlerdir. Feridüddin Attar’ın 97 türdeki ilk örnektir. Tespit edilen ilk Tezkiretül evliya çevirisi XIV. yyda Aydınoğlu Mehmet Bey’e sunulmuştur.

 24-Menakıbname nedir?

&Menakıbnameler, tasavvufun yaygınlaşmasıyla birlikte tarikat pirlerinin hayat hikayelerini ve kerametlerini müridlere anlatma ihtiyacından doğmuştur. Türkçe olarak kaleme alınmışlardır.

25-İlk Kur’an-ı Kerim çevirisi kime aittir?

&Kur’an-ı kerim önce Samanoğulları döneminde Emir Mansur b. Nuh’un oluşturduğu bir kurul tarafından Taberi Tefsiri esas alınarak Farsçaya çevrilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in Türkçeye ilk tercümesi yine Farsçaya yapılan tercüme ile aynı dönemde muhtemelen aynı heyetin Türk üyesi tarafından yapılmıştır. Bu tercüme satır arası bir tercümedir.

26-Anadolu’da Türkçe tefsir ve tercüme faaliyetleri ne zaman başlamıştır?

&Anadolu’da Türkçe tefsir ve tercüme faaliyetleri mevcut en eski nüshalara göre Osmanlı Devletinin kuruluşundan bir asır sonra yani 14.yyda başlamıştır. Bu faaliyet satır arası tercüme ve uzun tefsirlerle tercüme şeklinde iki koldan ilerlemiştir. Mevcut tefsirlerin çoğu Ebu Leys Semerkandi’nin tefsiri esas alınarak yapılmış veya onun aynen tercümesidir.

27-Akaid alanında yazılan eserlerin en meşhuru hangisidir?

&Mehmet İlmi Efendi’nin ‘’Manzum Akaid’’idir.

28-Fıkıh alanında bilinen ilk manzum eser hangisidir?

&Gülşehri’nin ‘’Manzum Kuduri Tercümesi’’dir.

29-Ahlak kitaplarının büyük bir bölümünü hangi tarz eserler oluşturur?

&Nasihat/öğüt tarzı kitaplar oluşturur. Feridüddin Attar’ın Pendname isimli eserinin tesiriyle çok sayıda eser yazılmıştır.

30-Cenk Name nedir?

&Hz. Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı çeşitli savaşları anlatan dini destanî mesnevilere verilen isimdir. Türk edebiyatında 14. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan cenk namelerin en önemli temsilcileri bu yy da yaşamış olan Yusuf Meddah, Tursun Fakih, ve Kirdeci Ali isimli müelliflerdir.