Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Hutbe

HUTBE

Sözlükte “bir topluluk karşısında yapılan etkileyici konuşma” anlamına gelen hutbe, dinî literatürde başta cuma ve bayram namazları olmak üzere belirli ibadetlerin icrası esnasında irat edilen, genelde vaaz ve nasihati içeren konuşmayı ifade eder. Konuşmayı yapan kimseye de hatip (hatîb) denir. 

Hutbe kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemekle birlikte hem sözlük hem terim anlamıyla birçok hadiste yer almış, Hz. Peygamber’in hutbelerinden çeşitli örnekler zamanımıza ulaşmıştır. 

HUTBENİN RÜKNÜ

Hanefi: Allah’ı zikirden ibarettir.

Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre ise hutbenin rüknü, hutbe denilecek miktarda bir zikirden ibarettir ki, bu zikrin uzunluğunun da en az teşehhüd miktarı kadar yani Tahiyyât duası kadar olması gerekir.

Şafii: Hamdele, salvele, takvayı tavsiye, bir ayet, ikinci hutbede müminlere dua.

Mâliki:  Hutbenin Müminlere hitaben müjdeli veya sakındırıcı ifade taşımasıdır.

HUTBENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 

Vakit, namazdan önce, hutbe niyetiyle, cemaatin huzurunda okunması, hutbe ile namaz arasında yiyip içmemek.

HUTBENİN ŞARTLARI

Hanefi’ye göre hutbeyi vakit içinde okuma, namazdan önce okuma, hutbe niyetiyle okuma, cemaatin huzurunda okuma, namaz ve hutbe arasında yeme içme olmaması hutbenin şartlarıdır. Hatibin hutbeyi ayakta okuması şart değildir. Hanefiye göre Cuma hutbesinin Arapça olması şart değildir.

Malikiye göre hatibin ayakta olması, vaktinde olması,  hutbe niyetiyle okumak, mescide okunması, hutbenin namazdan önce okunması, en az 12 kişilik cemaatin olması, hutbenin açıktan okunması, Arapça olması, namaz ile hutbe arasında beklememesi gerekir. Maliki’ye göre hutbeye niyet ve hatibin abdestli olması şart değildir.

Şafiye göre beş rükünden birinin Arapça olması, hutbenin öğlen vaktinde olması, ayakta okuma, hatibin iki hutbe arasında oturması, hutbeyi 40 kişinin dinlemesi, hutbenin namazdan önce okunması, meşguliyetin olmaması, hatibin hadesten ve necasetten taharete riayet etmesi, erkek olması, imamlığa layık olması, seti avret şartını yerine getirmesi gerekir. Hutbeye niyet etmesi şart değildir.

HUTBENİN SÜNNETLERİ

Hatibin cumanın sünnetini minbere yakın bir yerde kılması, hatibin minbere çıkınca cemaate dönük oturması, ezanın hatibin huzurunda okunması, iki hutbeyi de ayakta okuması (Hanefi’ye göre vaciptir.), hatibin hutbe okurken yüzünün cemaate dönük olması, hutbeye başlarken Allah’a hamd ve sena ile başlaması, kelime-i şehadet ve salavat getirmesi, nasihatte bulunması, kurandan ayet okuması, hutbeyi ikiye bölüp arada oturması, hatibin ikinci hutbede dua etmesi, ikinci hutbeyi birinci hutbeye göre daha alçak sesle okuması, hatibin hutbeyi kısa tutması sünnettir. Cumayı hutbe okuyanın kıldırması, birinci hutbeyi sesli ve gür okuma sünnettir. Bu hususların çoğu şafide hutbenin sıhhat şartlarıdır.

HUTBENİN MEKRUHLARI

Sünnetleri terketme mekruhtur. Hutbe okurken konuşmak tahrimen mekruhtur. Uyarmakta, selam verip almakta tahrimen mekruhtur. Hutbe okunurken namaz kılma da mekruhtur.