KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Hap bilgisi-5

HAP BİLGİLERİ-5

&-Bizans devrinde yapılan Mar Tuma Kilisesi’nin Hz. Ömer zamanında cami haline getirilmesiyle, Anadolu’nun en eski camisi olan ulu cami Diyarbakır’dadır.

&-Peygamberimizin hanımlarından ikisi kendinden evvel vefat etmişlerdir. Bunlardan Hz. Hatice ve Fakirlerin annesi lakaplı Zeynep Binti Huzeyme’dir.

&-Hazreti Muhammed Mustafa(a.s)’ın İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilkidir. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi Hazreti Ebû Bekir’dir.

&-Hz. Ömer’in, haklıyı haksızdan ayıran ve hakkı batıldan ayıran anlamına gelen unvanı(lakabı) Faruk’tur. Hz. Ömer, müslümanlar arasında adaletin simgesi olarak anılır.

&-İslamdan önce ismi Abdülka’be idi. Peygamber ona Abdullah adını verdi. Ancak Ebu Bekir künyesiyle meşhur oldu. Bu sahabenin lakabı Sıddık(Sıddıkıyyet, teslimiyet, sadakat doğrulayan ve tasdik eden anlamına gelir.)

&-Tilaveti ile meşhur olan Hz. Osman’ın özelliği Hayâdır

&Ebu Turab (toprağın babası), Esadüllahi’l-Galib (Allah’ın güçlü aslanı), Murtaza(Allah’ın rızasını kazanmış, hoşnut kılınmış, beğenilmiş ve seçkin) ve ilmiyle meşhur olmuş sahabe Hz. Ali’dir.

&-‘’Seyfüllah’’ lakaplı sahabe Halid bin Velid’dir.

&-Kur’an’da hukuk alanlarından daha çok ayet bulunan hukuk alanı Aile hukukudur.

-Uhud savaşında elindeki su kabını bırakıp eline bir kılıç alan, Hz Peygambere hücum eden bir müşriki öldüren,  Ümmü Umare diye isimlendirilen bu kadın Nesibe Hatun(Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera)dir.

&-Ashaptan ve islam’i ilk kabul edenlerdendir. En çok hadis rivayet edendir. Hz. Ömer (r.a.)’in hilafeti döneminde Bahreyn ve Medine’de valilik yapmıştır. Kedileri çok sevdiğinden dolayı peygamberimiz (s.a.v.) Kedilerin babası anlamına gelen Ebu Hureyre lakabını vermiştir. Kendisi de bu isimden hoşlandığından islam tarihinde bu isimle anılmaktadır. Ebu Hureyre (r.a.)’in asıl ismi Abdullah’dır.

&-Doğuya yapılan seferleri anlatan eserlere Gavazatname denir.

&Hz. Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan, kırılan dişinin bir parçası. Dendan-i Seadet, Osmanlı padişahlarından Sultan Mehmet Reşat tarafından yaptırılan kıymetli taslarla süslü altın bir muhafaza Topkapı sarayında saklanmaktadır. Bu Dendan-i Seadetn tarifi yapılmıştır.

&-İslam toplumundaki suret karşıtlığından da yararlanarak büyük ölçüde gelişen, İslam’da önemli bir yer tutan yazıyı baz alan güzel sanat türüne Hüsn-ü Hat denir.

&Kaide, Minarelerin kaideleri, minarelerin tabanlarında bulunan temel bölümüdür.

&Kürsü, camilerde vaizler tarafından cemaate dini konuların anlatıldığı yerdir.

&Külah:Minarelerde külah, minarenin uç kısmındaki konik bölümdür.

&Müezzin mahfeli,Müezzin mahfeli, Camilerde müezzinin imamla iyi iletişim kurması amacıyla yapılmış, yüksekçe yerlerdir.