KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Hap bilgisi-3

HAP BİLGİLERİ-3

&-İslamiyeti kabul eden Oğuzları, kabul etmeyen Oğuzlardan ayırt etmek için kabul eden Oğuzlara Türkmen denilmektedir?

&-Rasulüllah(s.a.v.)’in Veysel Karani’ye hediye olarak bıraktığı, Hz. Ömer(r.a.) ve Hz. Ali(r.a.)’ın bu vasiyeti yerine getirerek ulaştırılan Hırkası bu gün İstanbul Hırka-i Şerif camiinde bulunmaktadır.

&-İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etyopya’dır.
&-Fatih sultan Mehmet patrik Lokas’dan Ayasofya’yı parasını ödeyerek satın almıştır. 537 yılında yapılan Ayasofya 1453 yılından beri cami olarak kullanılmaya devam etmiştir. Tekrar Ayasofya cami 1935 kaç yılında müzeye çevrilmiştir.

&-Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı.

&-Hilafet(halifelik) 1924 yılda kaldırıldı.

&-425-Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasından “Dini İslam’dır” ibaresi 1924 tarihinde kaldırılmıştır.

&Saltanat 1 Kasım 1922 yılında kaldırılmıştır.

&-Camilerde hutbeler 1928 yılında Türkçe okutulmaya başlanmıştı.

&Semerkant Özbekistan’ın sınırları içindedir.

&-Türkçe ezan 1932 yılında okutturulmaya başlandı. 18 yıl okutturuldu.

&-Camide minberden cemaate hutbe okuyan ilk ve tek cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

&-Mustafa Kemal Atatürk 7 Şubat 1923 Çarşamba günü Balıkesir’in Zağanos Paşa Camii’nde hutbe okudu.

&-Boykot antlaşmasını yazıp Kâbe’nin duvarına asan Mansur b. İkrime’dir.

&-Peygamberimizin insan haklarına ve evrensel ilkelere vurgu yapan veda hutbesi hicri 10.yılda (Miladi 632)

yılda yapılmıştır.

&-Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı Sakıfetü beni saide

&-Kuran’da Allah-u Teâlâ’nın kitap ehlini çağırdığı ortak paydalar Tevhid inancı, Bir olan Allaha inanmak, Allaha ibadet etmek ve Allaha ortak koşmamak  

&-Allah dinini ve davasını anlatırken peygamberlerden Zorba ve zorlaştırıcı olmalarını değil barış ortamını korumalarını, öğüt verici olmalarını, yumuşak  sözlü olmalarını, kolaylaştırıcı olmalarını istemiştir.

&-Kuran’a göre yeryüzünde savaş imkânını yaratan şey İnsan tabiatının bozgunculuğa savaşa müsait olmasıdır. 

&-Mekki dönemde cihad ile ilgili ayetlerde cihaddan kasıt Kuran ile tebliğdir.  

&-Hz. Muhammed ve arkadaşları savaşırlarken Evrensel ahlak ilkelerinden asla taviz vermemişlerdir?

&-Kurana göre savaşa izin verilme sebepleri Zulmü engelleme, Savunma, Saldırganlığı önleme ve Korunma amaçlarına yöneliktir  

&-Kuran’da ya da sünnette ve islamın doğuş dönemlerinde darul harp darul İslam gibi terimler kullanılmamıştır bu terimler İmparatorluk dönemlerinde ortaya çıkmıştır.

&-İslamın ve Müslümanların korunma zarureti ortaya çıkınca cihad kavramına gerektiğinde savaşma anlamı Medine dönemde yüklendi.

&-Barış istenmesi durumunda karşı tarafa savaş ilan edilmesi Doğru değildir. Çünkü Kuran’ın tavsiyesine aykırı olup böyle yapmak cihad değildir. Barış istenirse barıştan yana olunmalıdır.

&-Cihadı İslami zorla yaymak için savaş olarak telakki edenler Kilise, Oryantalistler, Batılı siyasetçiler ve Hıristiyanlar

&-Hz. Peygamber vefat ettiğinde, onu gören ve kendisinden bir şeyler dinleyen kimselerin sayısı yaklaşık Yüz bin(100.000) kişi idi.

&-Hz. Peygamber ‘’Veda HutbesiniYemenli Ebu Şah isimli bir zata yazdırmıştır.

&-Hz. Peygamber döneminde yaşadığı halde, onu görme ve ondan bir şeyler dinleyip öğrenme imkânına erişemeyen müminlere Muhadramun veya Muhadram denir.

&-Kıble, önceleri Beytül Makdis (Mescid-i Aksa = Kudus) iken hicretten On altı(16) ay sonra bu nesh edilerek kıble Mescid-i Haram (Kâbe) oldu?

&-Hadiste gündüz veya gece okuduktan sonra ölen kimseye cennet müjdesi verilen dua Seyyidül İstiğfardır.

&-Erak ağacından yapılan ağız temizleme çubuğuna Misvak adı verilir.

&-Minare ve bayrak direklerinin tepesindeki hilale Alem denir.

&-Minarenin ezan okunan yere Şerefe denir.

&-Bir tartı birimi olan Sa’ Hanefi mezhebinde, 1040 dirhem darı veya mercimek alacak bir kab (3500 gram civarında) demektir.

&-İlk Emevi halifesi Muaviye’dir.

&-İlk İslam imparatorluğunu kuran Arap hanedanı Emeviler devlettir.

&-İlk İslam parası(sikkesi) Emevi halifesi Abdulmelik zamanında bastırılmıştır.

&-Hızır(a.s) ile İlyas(a.s)’ın her bahar başlangıcında buluştukları rivayet olunan miladi 6 Mayısa rastlayan güne verilen isim Hıdrellezdir

&-Iran Mecusilerinin Nevruz’dan sonra en büyük bayramı Mihrican’dır.

&Hubel putun getirilmesi ile Suudi Arabistan’da putperestlik başladı.

&-Seri hükümlere göre boşanma 3 aşamada olur?

&-Seri hükümlere göre çocuğa Baba bakması gerekir.

&-Seri hükümlere göre kasten adam öldürmenin cezası İdam = Ölümdür.

&-Seri hükümlere göre zina iftirası yapan kişiye 80 sopa cezası verilir.

&-Kur’an’a göre zina isnadında bulunanların 4 şahid getirmesi gerekir.

&-Şeriatın fena kabul ettiği davranışlara münker denir.

&-Kibirlenenlerin ve büyüklenenlerin ilki Şeytandır.

&-Kur’an-ı Kerim’i, zikri, duayı, ezani lahn yaparak, yani musiki perdelerine uydurarak veya bozarak okumanın hükmü Haramdır.

&-Asr-i saadette olmadığı halde sonradan dine sokulan, cuma ve cenaze namazına çağırmak için minareden okunan belli sözlere Sala denir.

&-Kâbe‘nin İnşasının yenilenmesinde kabilelerin ihtilaf ettiği konu Hacer-ul Esvedi kimin yerleştireceğidir.

&-Peygamberimizin Hilvet’ten (hira dağında inziva ya çekilmesi) dönerken evine uğramadan yaptığı ilk şey Kâbe’yi Tavaf etmesidir.

&-Baharat ülkesi olarak adlandırılan ülke Hindistan’dır.

&-İslamî ilimler genel olarak 3 ana guruba ayrılır. Bunlar Kur’an, Hadis ve Fıkıh ilimleridir

&-Kur’an ilmini 2 yönden incelemek mümkündür. Bunlar Kıraat ve Tefsirdir.

&-Kâbe’nin Boyu Peygamberimiz zamanındaki inşasında sonra 18 zira’ yükseltilmiştir.

&-Cibril Hz. Peygamberin yanına ilk bir adam sûretiyle gelmiştir. Peygamberimizin Varaka b. Nevfelin yanına gitmelerinin sebebi Tevratta ve incil’deki müjdelenmiş olan peygamberin vasıflarını bilmesidir.

&-Hz. Peygamberin Allah‘ın davetini irşad etmede sakaleyn‘den kastedilen İnsanlar ve Cinlerdir.

&İman-ı Yeis tarifi;Firavun gibi ölürken iman etmektir. Muteber değildir.

&Tevbe-i Yeis tarifi; imanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Muteberdir.

&-Müslümanların 5. Halife dedikleri Emevi Halifesi Ömer bin Abdul Aziz’dir.

&-Misvake bedel olarak dişleri parmakla temizlemeye Teşvis denir.

&-Parmaklarını aralamak, parmak aralarını temizlemeye Tahlil denir..

&-Eskiden İslam dünyasının ilim beşiği olan Kufe Irak devlet sınırları içindedir.

-Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamış olan müesseseyi Hz. Ömer (r.a.) kurmuştu. Halk tarafından sorulan meselelerin cevabını ücretsiz olarak veren bir devlet kuruluşu idi. Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusu halka hizmet, fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli ile (İslam hukukunu) insanın tabi hakkı olanı bildirmekti. Bu müesseselere İfta Mahkemeleri adI verilir.

&-Cennetlik hayvanları 10 tanedir. Bunlar; İbrahim As Buzağı, İsmail as yerine kesilen koç, Salih as Devesi, Yunus as yutan balık, Musa as ineği, Üzeyr as merkepi, Süleyman as Karıncası, Belkıs ın hudhud kuşu, Eshabı keyfin kıtmiri, ve Peygamberimizin Kavsa isimli devesi

&-İslam bilimlerinin kurumsallaşmasını sağlayan aşamalar; Kayıt-Tedvin-Tasniftir.

&-Mescid-i Haram’da cemaati ilk defa daire şekline getiren Haccac’dır(Ondan önce düz saflar halinde duruyorlardı)

&-Mescidde ilk kandil yakan Temim-i Dari’dir(Hazret-i Ömer’in hilafeti zamanında mescidi aydınlatmıştır)

&-Siyer-i Nebî, bir süre şifâhi nakil olarak devam ettikten sonra, tedvin edilmeye başlandı Siyer’i ilk tedvin eden İbn Şihâb ez-Zühri (öl 122/739)’dir

&-Siyer alanında İslam tarihinde büyük şöhrete ulaşmış dört eser vardır. Bunlar “Siyer-i erbaa” (En ünlü dört siyer) adını almışlardır. Bunlar; İbn Hişam’in “Es-Siretü’n-Nebeviye”, İbn Seyyidin-Nâs’ın “Uyûnül-Eser’, Muhammed b Yusuf ed-Dımaşki’nin “Sebilül-Hedyi ve’r-Reşâd“ ve Ali b. Burhaneddin el-Halebî’nin “İnsânül-Uyün”

&-Allah(c.c)’ın en çok sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahmandır.

&-Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığının 2010 yılı istatistik verilerine göre Türkiye’de 81.894 adet cami bulunmaktadır