Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Hap bilgisi-2

HAP BİLGİLERİ-2

&-Yeryüzünde Allah’a ibadet için yapılan ilk bina Kâbe-i Muazzama’dır.  Bu binayı Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil

Yaptırmıştır.

&-Kâbe’den sonra yeryüzünde yapılan ikinci mabedimiz Mescid-i Aksa’dır.

&-İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid Küba Mescidi’dir.

&-Kuran’da takva üzere yapıldığı bildirilen ve hicret esnasında yapılan ilk mescidin adı Küba Mescidi

&-Müslümanların Müslüman olmayanlarla yaptığı ilk savaş Bedir Savaşı’dır.

&-Hz. Muhammed(s.a.v)’in son katıldığı olay Tebük Seferi’dir.

&-Dünyada en çok kullanılan isim Muhammed’dir.     

&-Celaleddin Rumi’nin halk dilinde kullanılan adı Mevlana’dır.

&-Nahl suresinin 90. ayetini Cuma günü hutbede okunmasını isteyen halife Ömer b. Abdülaziz’dir.

&-Kaynaklarda sadece Astronomi dalında bugünün astronomi bilgini tanımına uygun 534 İslam(Müslüman) astronomunun adı geçmektedir?

&-Asit sülfirik, asit nitrik gibi maddeleri bulan 8. Yüzyıl islam düşünürü ve kimyacısı Cabir ibn Hayan’dır.

&-Gerçekçi suret betimlemesinden uzak duran İslam sanatı Hayalcî bir tarza sahip görsel sanat dalı olan minyatür sanatını geliştirmiştir

&-Dünyadaki en büyük müze Louvre’dir.

&-İslamiyet’in ilk yıllarındaki sanat anlayışı ile Emevi ve Abbasi dönemlerindeki sanat anlayışı arasındaki farklılık Sınırların genişlemesiyle birlikte değişik kültürlerden etkilenilmesiyle açıklanır

&-İlk Bakanlar Kurulu Başkanı, ilk Milli Savunma Bakanımız ve ilk Genel Kurmay Başkanımız Fevzi Çakmak’tır.

&-Arapça ilk defa Abdulmelik Abbasi halidesi zamanında resmi dil olarak kabul edilmiştir.

&-Avrupalılardan 3 asır evvel küçük kan dolaşımını ilk defa keşfeden Müslüman bilgini, âlimi İbnün-Nefis’dir.

&-Batıda “Avicenna” olarak anılan, Türk İslam hekimi ve filozofu İbni Sina’dır.

&-Astronomi, matematik, fizik, jeoloji, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan, dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni hem de güneşin etrafında döndüğünü Koper-nik’ten tam 500 sene önce ispat eden büyük Müslüman Türk dâhisi Beyruni’dir.

&-Batılıların ‘’El Gabra’’ dediği cebir ilminin kurucusu El Cabir’dir.

&-Kur’an’da adı geçen para birimi Dinar ve Dirhem’dir.

-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan Matematik alanında evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri Harezmî, İbnul-Heysem, Kerhi, Ebu Kamil Şuca, Ebul Vefa, Giyaseddin Cemşid, Ömer Hayam, İbn Türk-Ebul-Fazl, İbn-i Yunus ve Gelenbevi İsmail Efendi

&-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan Jeoloji alanında evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri Beyruni ve İbn Sina’dır.

&-Batı kaynaklarında Farabi’nin zikredilen ismi Alfarabius’dir.

&-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan Zooloji (Hayvan bilimi) alanında evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri Cahiz (Kitabul-Hayvan=Canlılar Kitabı) ve Demiri(Hayatul-Hayavanil-Kübra)’dir.

&-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan Astronomi(İlmi heyet, İlmi nücüm, İlmi felek) alanında evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri Battani, Biruni,İbnul-Heysem, Nasreddin Tusi, Uluğ Bey, Takiyyuddin, Habeş el-Hasib, Neyrizi, Fergani, Hocendi, Ebul-Vefa el-Buzcani, Zerkali-İbnu Zerkale, Ali Kuşcu ve Harranlı Urfalı-Sabit b. Kurra

&-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan Tıp ve Eczacılık alanında evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri Ebu Bekir er-Razi, İbnu Nefis, Ali b.İsa, İbn Sina ve Ebul-Kasım ez-Zehravi

&-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan Hadis alanında evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri Ebu Hureyre, Abdullah b.Amr, Hemmam b.Münebbih, Buhari, Müslim, Zuhri, Ebu Davut, Tirmizi, İbn Mace, Ahmet b.Hanbel, Nesai ve Malik

&-İbni Sina’nın Tıp ve Eczacılık alanında verdiği eser Kanun fit-Tıb’tır

&-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan Fizik ve Kimya alanında evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri Kindi, Neyrizi, İbn Sina, Biruni, İbnul-Heysem, Cezeri, Razi ve Cabir b.Hayyan

&-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan Botanik alanında(Bitkileri inceleyen bilim) evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri İbnul-Baytar, Gafiki ve Dineveri

&-1,3 – 1,5 milyar inananıyla Hıristiyanlıktan sonra dünyanın en yaygın ikinci dini İslam dini’dir.

-Bu gün dünyanın nüfusu  altı buçuk milyardır. Müslümanların dünyadaki nüfusu ne kadardır?

&-Günümüz dünya dinleri arasında nüfus bakımından en fazla müntesibi olan din aşağıdakilerden Hıristiyanlık’tır.

&-Kâbe ile Mescidi Aksa 40 sene ara ile inşa edilmiştir?

&-Dünyadaki Müslümanlar Ortadoğu’da, Afrika’nın ortasında ve kuzeyinde, Asya’nın batısı ve güneydoğusunda ve Balkanlar’da yaşamaktadır. Ayrıca Avrupa, Avustralya ve Amerika gibi diğer kıtalarda da on milyonlarca Müslüman yaşamaktadır.

&-Müslümanların yoğun oldukları kıtalar Asya ve Afrika’dır.

&-Sayısal açıdan dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke ve günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi Endonezya’dır. (237.5 milyon nüfusa sahip Endonezya’nın nüfusunun %85-90’ı Müslüman’dır)

&-Sayısal açıdan dünyanın en büyük Müslüman azınlık nüfusunun yaşadığı ülke Hindistan’dır. (138 Milyon Müslüman vardır)

&-Mescid inşa edilirken harcına misk kokusu ilave edilmiştir. Aradan 600 sene geçmesine rağmen hala mescid misk kokmaktadır. Dünyanın en kokulu camisi Tebriz şehrindedir

&-Nüfusunun yaklaşık %99.8’i Müslüman olan ülke Türkiye’dir.

&-Müslüman nüfusun tüm nüfusa oranı bakımından dünya birincisi Türkiye’dir.

&-Vatikan kilisesi 1982 yılında dünyanın döndüğünü kabul etmesiyle Galile’yi temize çıkardı.

&-1632 yılında “dünya dönüyor” dediği için idamla yargılanan Galile Galileu’dan 1000 yıl önce dünyanın döndüğünü haber veren Kur’an ayetinin bulunduğu sure Yasin süresi’dir.

&-İlk ve son Osmanlı halifesi İlk:Yavuz Sultan Selim ve Son: Abdül Mecit’tir.

&-Yavuz sultan selim döneminde  başlayarak (405) sene boyunca  Aralıksız gece gündüz  hiç durmadan Kuran okunmuştur. Bu yer İstanbul Topkapı sarayında hırkayı saadet dairesidir.

-Hadimül Haremeyn (iki haremin hizmetçisi) lakabı Yavuz Sultan Selim aittir.

&-Halife olmanın sevinci ile adına ilk hutbe okunan camide seccadeyi kaldırarak mermer zemin üzerine secde eden padişah Yavuz Sultan Selim’dir.

&-Hadimül Müslimin (Müslümanların hizmetçisi) lakabı Sultan Abdülhamit Han’a aittir.

&-Aya ilk ayağını atan ve müslüman olduğu söylenen Neil Armstrong’dir.

&-Büyük astronomi bilgini olan ve ilk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazan astronomist Ali Kuşçu’dur.

&-Trigonometri’de tanjant, cotanjant, sekant, kosekant’ı bulan büyük âlim Ebul-vefa dır.

&-İlk defa dünyanın döndüğünü ispat eden âlim Biruni’dir.

&-Avrupaya matematiği öğreten matematikçi Ebu Kamil Şü’ca’dır.

&-Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk bulan âlim Ebu Ma’şer’dır.

&-Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük âlim Cabir Bin Hayyan’dır.

&-Dünya’da ilk robotları yapan, 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babası Cezeri(Ebul- Izze el- Cezeri)’dır.

&-Avrupalılardan 400 sene önce zooloji(hayvan bilimi) ansiklopedisini yazan âlim Demiri’dir.

&-Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır. Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır. Bu düşünür Farabi’dir.

&-Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıklayan İbn Cessar’dir.

&-Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan İbn Hatip’dir.

&-Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren pilot İbn Firnas’tır.

&-900 sene önce harika bir torna tezgahı yapan tornacı İbn Karaka’dır.

&-Cebir’in temelini atan bilginlerden biri olan cebirci İbni Türk’tür.

&-Cebiri oluşturandır. İlk defa o bulmuştur. Bu kişi Ömer hayyam’dır.

&-Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutulmuştur. Tıbbın babasıdır. Avrupa’ya göre adı AVI-CENNA’dır. Bu bilim adamı İbni Sina’dır.

&-Verem mikrobunu R.Koch’tan 150 sene önce keşfeden âlim Kambur Vesim’dir.

&-Yedi(7) asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritası İdrisi çizmiştir.

&-İshal mikrobunu Akşemsettin bulmuştur.

&-Tarihte ilk defa roket denemeleri yapan ve füzeyi kullanan ilim adamı Hasan Çelebi’dir.

&-Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’dir.

&-Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin Battani (858-929)’dir.

&-Dünyanın yedi harikasından sayılan Hindistan’ın Agra şehrinde bulunan Taç Mahal’i Babür Hükümdarı Babür Şah Karısı Mümtaz Mahal Adına adına yaptırmıştır?

&-Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı’nın Piri sayılan şahsiyet Hacı Bektaş Veli’dir.

&-Türkistan’ın Piri olarak anılan kişi Hoca Ahmed Yesevi’dir.