Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Hap bilgisi-1

HAP BİLGİLERİ-1

&-Kırk Hadis türünde edebi anlamda en fazla manzum eser yazılan dil Türkçedir.

&-‘’Edebüd dünya ved din’’ adlı eser Maverdi’ye aittir.

&-İmam Rabbani’nin en önemli eseri Maktubat’tır.

&-İslâm Hukûku’nun temel kaynaklarından olan, “el-Muvâfakât” isimli eser İmâm-ı Şâtıbî alime aittir.

&-Marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın eseridir?

&-Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.

&-Aristo’dan sonra Felsefenin ‘’Muallim Sani’’ İkinci öğretmen olarak bilinen ve ‘’Medinetül Fazile’’ adlı eserin yazarı Farabi’dir.

&-980’de Buhara’da dünyaya gelen, ‘’El Kanun fit Tıb’’ eserinin sahibi İbni Sina’dır

&-İslam âleminde en büyük hadis bilgini olarak tanınan, hicri 194 miladi 810 yılında Buhara’da doğan muhaddis İmam-i Buhari‘dir.

&-Hayattu-s Sahabe’nin müellifi Hindistanlı âlim Zekeriyya Kandehlevi’dir.

&-Meşhur ‘’Hicab’’ eserinin yazarı Mutahhari’dir.

&-Belh şehrinde doğan, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin en meşhur eserinin adı Mesnevi’dir.

&-Sosyolojinin ilk müjdecisi kabul edilen Mısırlı âlim İbn-i Haldun’un ünlü sosyolojik eseri Mukaddime’dir.

&-Bir sosyoloji kitabı özelliği taşıyan ‘’Umumi Tarih’’ adlı kitabın ilk bölümü olan ‘’Mukaddime’’ İbn-i Haldun eseridir.

&-Naat, bayrak, kubbeler isimli şiirleriyle ünlü şairimiz Arif Nihat Asya’dır.

&-Yunus Emre’nin hayatı, düşünceleri ve görüşleri hakkında bilgileri Divan ve Risaletü’n-Nüshiye eserlerinde bulabiliriz.

&-Hacı Bektaş Veli Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı’nın Piri sayılmıştır. Kendisinin fikirlerini, inanç ilkelerini ve şahsiyetini anlatan eseri Malakat’tır.

&-İstanbul’un fethi ile ilgili yazılmış olan “Fetih Marşı” Arif Nihat Asya şairimizindir.

&-Sivrihisar’da 1208 yılında dogmuş, 1284 yılında Akşehir’de vefat etmiş, fıkralarıyla insanlığa öğütler vermiş, aksakallı, sevimli, nüktedan Türk büyüğünün adı Nasrettin Hoca‘dır.

&-İlk devletler hukuku kitabı İmâm-ı Muhammed’in Siyer-i Kebîr’idir. Bunu Serahsî şerh etti.

&-Hanefi fıkıhçılarının en büyüklerinden olan, ikinci Şemsü’l-Eimme ünvanı ile ta-nınan ve 31 ciltlik Mebsut isimli dev fıkıh eserinin sahibi İmam-ı Serahsi‘dir.

&-Ebu Yusuf’un devletin mali ve idari esaslarını açıklamak üzere halife Harun Reşit için yazdığı kitabın adı Kitabü’l-Harac’tır.

&-Mensur eserlerde yazım âdet ve geleneği sıralamaları Besmele, hamdele, sálvele, amma ba’dü şekliyledir.

&-Eski edebiyatımızın ilk kaynağı Kuran’dır.

&-Besmelenin dayanağı; ‘’Hz. Peygamberin; Her iyi ve güzel işe Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla başlanmamışsa o işten hayır gelmez. Sonu güdük ve verimsizdir.’’ Hadisidir.

&-Hamdele’nin anlamı; Allah’a şükretme anlamına gelen ‘’el-hamdu lillah’’ cümlesinin kısaltılmış şeklidir.

&-Amma Bad; Allah’a hamd Peygambere selatu selamdan sonra anlamında bir deyimdir. Faslu hitab da denir

&-Allahın varlığına ve birliğine dair yazılan manzumelere Tevhid denir.

&-Mensur türde yazılan tevhid ve münacatların ortak adı Tazarru Name’dir.

&-Türk İslam edebiyatında Hz. Peygamberin hayatını vasıf ve güzelliklerini mucizelerini anlatan; hadislerin kırk kadarını bir araya getirerek oluşturulan eserlere Hadisi Erbain denir.

&-Türk İslam edebiyatımızın en sevilen eserlerinden bazıları; Yunus Emre ilahileri, Yazıcıoğlu Mehmed’in ‘’Muhammediye’’si, Süleyman Çelebi’nin ‘’Mevlid’’i, Ahmet Cevdet Paşa’nın ‘’Kısasul Enbiya’’sı

&-Esma-i Hüsna ifadesi Kuranda 4 yerde (Araf, İsra, Taha ve Haşr) yerde geçmektedir.

&-Esma-ı Hüsna’yla ilgili en çok eser verilen dil Arapçadır onu Türkçe ve Farsça izler.

&-Kuran’da ALLAH ismi ilk olarak Besmele ayet olarak görülmezse Fatiha Suresi’nde yer alır

&-Manzum tevhidler Çoğunlukla kaside mesnevi gazel şeklinde yazılmıştır

&-Tevhidlerin öncelikli konusu Allahın zati ve subuti sıfatlarıdır.

&-Türk İslam edebiyatının konu bakımından en önde gelen eserleri Tevhid türlerdir.

&-Mutasavvıf şairlerin tevhidlerinde en çok vurguladıkları felsefe Vahdet’i-Vücut’tur. Tasavvufi tevhid örneği yazan şairlerimiz; Nevi Niyazi Mısri, Muhyiddin ibnul Arabî, Celalettin Rumi ve Sadreddin Konevi

&-Tevhidlerde işlenen varlığın birliği-esası; Vahdet-i Vücut’tur.

&-Şairlari na’t yazmaya yönelten sebep; Peygamber aşkı ve şefaatine nail olma isteğidir.

&-Kasideyi Bürde’yi yazmak suretiyle Peygamberin affına mazhar olan şair Kab bin Züheyr’dir.

&-Dört halife için yazılan na’tlara Na’t-ı Çehar Yar-ı Güzin denir.

&-‘’Allahümme salli ala seyyidina Muhammed’’ cümlesinin kısaltılmış şekli; Salvele’dir. Salvelenin Kurandaki delili; Ahzap suresinde geçen ‘’sallu ve sellimu’’ emirleri salatu selam getirme görevini Müslümanlara yüklemiştir.

&-Hz. Peygamber’in hicretini konu alan eserlere Hicret-Name, Süleyman Nahifi’nin ‘’Hicreti’n-Nebi’’si buna örnektir

&-Türkçede kaleme alınan mevlidlerin sayısı yaklaşık olarak 200 kadardır. Mevlid türü genellikle Münacat bölümle başlar.

&-Dünyada en çok basılan kitap Kuran’dır.

&-Dünyanın en Kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya’dır.

&-Cumhuriyet döneminde bir süre Ezan Türkçe okunmuştur. 1932-1950 yılları arsında İsmet İnönü döneminde ve 18 yıl sürmüştür.

&-Dört duvarı farklı uzunluklarda olan Kâbe’nin en kısa duvarı olan güney duvarı 7 metredir.

&-Cenaze hizmetleri telefonu 188’dir.

&-İlk Türkçe ezan 29 Ocak 1932 yılında İstanbul’da okundu.

&-İlk Türkçe hutbe, 06.Ocak.1932 de Süleymaniye camiinde okundu.

&-Bugün İslâm ülkelerinin tek çatı altında toplandığı tek kurum İslâm Konferansı Örgütüdür. Merkezi: Cidde’dir. 1969 yılında kuruldu.) İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülke sayısı günümüzde 57 tanedir.

&-Türkiye’nin üye olduğu örgütler nelerdir?

İslam konferansı, Karadeniz ekonomik işbirliği teşkilatı, Avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı, Avrupa konseyi, OECD ve IMF

&-İmam hatip okullarının kuruluş tarihi 1951’dir. İmam hatip liseleri mezunları mensupları Derneği’nin kısa yazılışı Önder’dir.

&-Halkı Müslüman olan 46 ülke vardır?

&-Hikmet geleneği Yunus Emre yeni bir sese kavuşmuştur.

&-Mevlevilik yolunu kurumsallaştıran Sultan Veled’dir.

&-Divan ve Risaletü’ün-Nushiye Yunus Emre eseridir.

&-Süleyman Çelebi Vesiletü’n-Necat’la Mevlid türünü 15. yüzyılda oluşturmuştur.

&-İslamiyet’te halifeliğin şura ile seçilmesini ortadan kaldırıp babadan oğula geçmesini sağlayan yani halifeliği saltanat haline getiren halife Muaviye’dir.

&-İstanbul şehrinin fetihten ve Türk-İslam âleminin ticaret ve kültür merkezi haline gelmesinden sonra aldığı isim İslam bol idi.

&-Hicri ve Rumi takvim uygulaması kaldırarak yerine Miladi Takvim, Alaturka Saat yerine de uluslararası saat sistemine geçildiği yıl 1925’tir.

&-İslâm devlet başkanını(halifeyi) seçme ve gerektiğinde onu azletme yetkisine sahip olan kimselerin oluşturduğu meclise Ehli hal vel akd denir.

&-İçinde padişahların namaz kıldığı camilere Selâtin camileri denir.

-Almanya’da bulunan minareli en büyük cami Mannheim’de (2500 kişilik) bulunmaktadır.

&-Isrâ hâdisesinde Cebrail (a.s) tarafından getirilen ve Hz. Peygamber’in bu mucize sırasında bindiği hayvanin adı Burak’tır.

&-İstanbul Fatih’deki Hırka-i Şerif Camiindeki mübarek hırkayı Peygamber efendimiz Veysel Karanı hediye etmişti?

&-Halifelik Ridaniye savaştan sonra Osmanlıya geçti?

&-‘’Müftü-ül Sakaleyn’’ adıyla maruf büyük Türk alimi Kemal Paşazade’dir.

&Namaz ve Kuran amelleri yaparken Allah(c.c) ile konuşuruz?

&Yatsı ve Sabah namazı kasten terk etmek münafıklık alametidir.

&-Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler için kutsal sayılan ülke Filistin’dir.

&-Ağlama duvarı Kudüs şehirdedir.

&-Kâbe ile mescidi aksa 40 sene ara ile inşa edilmiştir?

&-Kâbe’nin yüksekliği 13 metre(12 m, 95 cm) metredir.

&-Suriye ticaret yolunda küçük Muhammed’in peygamber olduğunu söyleyen rahip Bahira’dır.

&-Kâbe’yi yıkmak isteyen Habeş valisi Ebrehe’dir.

&-Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’dır.