Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Hadisle ilgili Önemli Notlar

Hadis Uydurma Sebepleri:

*İslam düşmanlığı, *Irk ve Mezhep yanlılığı, *Maddi yarar elde etme hırsı ve *İslam’a hizmet arzusu.

Tergib: İyiliğe teşvik eden hadislerdir. Teşvik için söylenmiş hadislere Tergib denir.

Terhîb: Kötülükten sakındıran hadislerdir. Sakındırmak için söylenmiş hadislere Terhîb denir.

El-Makadısu’l-Hasene: Halk arasında meşhur olan haberlerin toplandığı eserlerdir. Örnek; Aclûnî’nin Keşful-Hâfâ’sı

Er-Rıhle fi Talebi’l-Hadis:  Sahabe kuşağında hadisleri ilk kaynağından almak için yapılan ilmi yolculuklara denir.

Mücem: Hadislerin ilk ve son ravilerinin alfabetik sırayla tasnif edildikleri eserlerdir.

Mevzu: Uydurulmuş, yalancı ravinin naklettiği hadistir.

Metruk: Yalancılıkla itham edilen, söz veya fiillerinde fasıklık, gaflet, vehm sebebiyle tenkitler yöneltilen ravinin tek başına rivayet etmiş olduğu hadistir. Delil sayılmaz.

Müttefakun aleyh: Buhari ve Müslim’in Camiu’s-Sahih adlı eserlerindeki hadislere denir.

Buhari: Hadis tarihinin üzerinde en çok çalışma yaptığı eser, onun Camiu’s-Sahih adlı eseridir. Bu eserde 7.275 hadis mevcuttur.

Kütüb-ü Sitte Müellifleri: *1-Buhari=Cami’us-Sahih, *2-Müslim=Cami’us-Sahih, *3-Ebu Davud = Sünen, *4-Tirmizi = Sünen, *5-Nesâi = Sünen, *6-İbn Mâce = Sünen

Kütüb-ü Tisa Müellifleri:  Kütüb-ü Sitte’ye ilaveten *7-Darimi’nin Sünen’i, *8-İmam-ı Malik’in Muvatta’sı, *9-Ahmed ibn Hanbel’in Müsned’i dir.

NOT: Günümüze kadar gelen ilk hadis sahifesi Hammam b. Münebbih’e aittir. İlk hadis yazarı Zührî olarak bilinir.

Muhadramûn: Cahiliye ve İslam devirlerine yetişip Peygamberimiz zamanında Müslüman olmuş fakat onu görmemiş olan ve bundan dolayı tâbiun döneminden sayılan kimselerdir.

Mutâbî: Hadislerin sahabeden itibaren farklı rivayetlerinin araştırılması sonucunda o hadisi senedin her bir halkasındaki ravi dışında aynı lafızlarla rivayet eden başka raviler varsa buna mutâbî denir.

Türkçe yazılan ilk Hadis Tarihi kaynağının İzmirli İsmail Hakkı(1924)’ya ait olduğunu, Tamamen Hadis Tarihine özgü yazılmış Hadis kitabının Talat Koçyiğit(1977)’te ait olduğunu, Ulumu’l-Hadis/Hadis Usûlüyle ilgili günümüze ulaşmış tek kaynağın İmam Şâfii = er-Risale olduğunu, Tabiun dönemi Cerh ve Ta’dil denince akla İbrahim en-Nihai’nin geldiğini  UNUTMAYIN

Muksirun: Binin üzerinde hadis rivayet edenler, çok hadis rivayet edenler için kullanılan terimdir. Yani 1000’in üzerinde hadis rivayet eden sahabilere denir.

Ebu Hureyre = 5375

Abdullah İbn Ömer İbni’l-Hattâb = 2630

Enes İbn Mâlik = 2286

Hz. Âişe = 2210

İbn Abbas = 1969

Cabir bin Abdullah = 1540

Ebu Said el-Hudrî = 1170

Mukillun: Binden az hadis rivayet eden raviler için kullanılan terimdir. Yani binin altında hadis rivayet eden sahabiler için kullanılmıştır.

DİKKAT: İlk Osmanlı Darül-Hadis’i I. Murat İznik’te Çandarlı Hayrettin Paşa’ya yaptırmıştır. Burada ise en önde gelen isim İbn Melek’tir. 

NOT: Sahabe içerisinde ‘’Abadile’’ olarak meşhur olmuş 4 sahabi; Abdullah bin Abbas, Abdullah İbni Zübeyr, Abdullah İnni Ömer ve Abdullah bin Amr bin el-As

Şazz: Sika ravi’nin kendisinden daha sika bir raviye muhalefet etmesi sonucu oluşur.

Mahfûz: Daha sika olan ravi demektir.

Musahhaf: Harekeleme ve Noktalama hatası yapılmış hadislerdir.

Muharref: Harf hatası yapılmış hadislerdir.

Şâhid: Mana bakımından benzer veya yakın rivayetler bulunması.

Tekayyuz: Hadisleri karıştırmaması demnektir.

Kütüb-i Sitte üzerine ilk şerh yazan Hattâbî olduğunu, Müslim üzerine şerh yazanın Nevevî ve esrenin El-Minhac olduğunu, Kütüb-i Sitte’ye Kütüb-i Sitte ismini veren İbn Kayserani’nin olduğunu, ‘’Emir’ul Mü’minin fil-Hadis’’ ifadesini Buharî için kullanıldığını, Sahih hadisleri konularına göre bir araya getiren ilk muhaddisin Buhari olduğunu UNUTMAYIN