Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-Peygamberimizin Soy Ağaçı

PEYGAMBERİMİZİN SOY AĞAÇI 

134-Hz Muhammed’in babasının soyu kime dayanır?

&Hz. İbrahim

135-Hz. Muhammed(s.a.s.)’in Adnân’a kadar kesintisiz bilinen nesebi sırasıyla nasıldır?

&Abdullah, Abdülmuttalib, Hâşim, Abdümenâf, Kusayy, Kilâb, Annesinin nesebi de şöyledir: Vehb, Abdümenâf, Zühre, Kilâb ve Mürre

136-Hz Muhammed(s.a.v)’in babası hangi kabilenin hangi kolundandır?

&Kureyş kabilesinin Haşimi oğulları kolundan

137-Hz. Muhammed(sav)’in Annesi Âmine b. Vehb kureyş kabilesinin hangi oğullarına mensuptur?

&Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından.

138-Bizans imparatoru ile ticaret anlaşması yapan kimdir?

&Hz. Muhammed(s.a.v)’in büyük dedesi Haşim bin Abdümenaf’tır

139-Hicabet, sikaye, rifade, nedve, liva, kıyade vazifelerinin hepsi bir şeref sayılırdı. Bu vazifeler kimin soyunda toplanmıştı?

&Hz Muhammed

140-Peygamberimizin büyük dedesinin(baba tarafından) adı nedir?

&Haşim

141-Mekke’de kıtlık olduğu bir yılda Suriye’den somun getirib ufalayarak tirit yaptırdığından dolayı, kime “ufalayan” manasında “haşim” denilmiştir?

&Peygamberimizin büyük dedesine

142-Kureyş kabilesinin yaz-kış seyahatlerini ilk defa tertipleyen ve adet haline getiren, kendi zamanında, rifade ve sikaye görevlerini yürüten, bir ticaret seyahati esnasında Gazze’de vefat eden ve oraya defnedilen kişi kimdir?

&Peygamberimizin büyük dedesi Haşim

143-Peygamberimiz(sav)’in büyük dedesi olan Haşim’in asıl adı nedir?

&Amr

144-Peygamberimizin dedesinin (baba tarafından) adı nedir?

&Abdülmuttalip

145-Hz. Muhammed(s.a.v)in dedesi Abdülmuttalib’in asıl adı nedir?

&Şeybe (Mekkeliler, Muttalibin yanında tanımadıkları bir çocuk görünce, Şeybe’yi Muttalib’in kölesi sanarak, Ona “Abdül-muttalib” dediler. Bu yüzden Şeybe, Abdülmuttalib adıyla anıldı)

146-Peygamberimizin babasının adı nedir?

&Abdullah bin Abdülmuttalip (Abdul-muttalibin oğlu Abdullah)

147-Peygamberimizin babaannesinin (nenesinin) adı nedir?

&Fatıma binti Amr

148-Peygamberimizin anneannesinin adı hangisidir?

&Bere

149-Hz. Peygamber efendimizin 10 amcası bulunduğu babasıyla beraber 11 erkek kardeş olduğu belirtilir. Bunlar kimlerdir?

&Haris                    &Zübeyr          

&Hamza                  &Ebu Talib

&Abbas                    &Dırar         

&Ebu Leheb            &Mukavvim

&Kusem                    &Hacı(Hacl)

&Abdullah(babası)

150-Efendimizin(s.a.v) halaları kaç tanedir?

&Atike                 &Safiye           &Erva

&Bera(burre)       &Ümeyme       &Beyzâ Ümmü Hakim

151-Peygamber efendimizin halalarından hangileri iman etmişlerdir?

&Atike                   &Safiyye               &Erva

152-Hz. Muhammed(s.a.v)’in teyzelerinin isimleri nelerdir?

&Ferida ve Fahita (ikiside peygamberliğinden önce vefat etmişlerdir)

153-İbrahim Sarıçam’ın ‘’Hz. Muhammed ve evrensel mesajı’’ adlı kitabında geçen Peygamberimiz’in dayıları kimlerdir?

&Abdyağus                          &Ubeytyağus

154-Hz. Muhammed’in öz amcaları kimlerdir?

&Zübeyr ve Ebu Talib (Diğer amcaları üvey amcalarıdır)

155-Hz.Muhammed’in (sav)  hangi amcaları islamdan önce vefat etmiştir?

&Hars ve Zübeyr

156-Hz.Muhammed’in (sav)  hangi amcaları islamiyeti kabul etmemiştir?

&Ebu lehep ve Ebu talip

157-Hz.Muhammed’in (sav)  hangi amcaları islamiyeti kabul etmişlerdir?

& Hz. Hamza ve Hz. Abbas

158-Siyer ve İslâm Târihi ile ilgili kitaplarda, Rasûlullah (s.a.s.)’in hayâtı kaça ayrılmıştır?

&“Peygamberlikten (Bi’setten) öncesi” ve “Peygamberlik devri” diye iki devreye ayrılarak incelenmiştir.

159-Peygamberimizin, Peygamberlikten önceki hayatı kaça ayrılır?

&Çocukluk devresi (8 yaşına kadar olan süre)

&Gençlik çağı (8-25 yaşına kadar olan devre)

&Evlilik dönemi (25-40 yaşı arasındaki devre)

160-Peygamberimizin, Peygamber olduktan sonraki hayatı kaça ayrılır?

&“Mekke Devri”(610- 622                    &“Medine devri”(622-632)

161-Hz. Peygamber(s.a.v) ile Hz. Hatice’nin nesebleri kimde birleşir?

&Kusayy bin Kilay

162-Hz Peygamber (sav) ‘in bedenindeki peygamberlik nişanelerinden biri ne idi?
&
18- İki omuzu arasındaki nübüvvet mührüyle meşhur olan bir ben idi

163-Hz Peygamber (sav), peygamberliğe seçilmesinin sebeplerinden birini nasıl beyan etmiştir?
&
Hz Peygamber (sav); “Güzel ahlak ve insani değerleri kemale erdirmek için peygamberliğe seçildim” buyurmuştur

164-Hz Peygamber’e, ilk iman kadın ve kişinin isimleri nelerdir?
&Kadınlardan ilk iman eden Hz Hatice, erkeklerden ilk iman eden ise Hz Ali’dir

165-Hangi peygamber, Hz Rasulullah (sav)’ın dünyaya gelmesini müjdelemiş ve hangi surede buna değinilmiştir?
&
Hz İsa Mesih müjdelemiş, Saf suresi altıncı ayette da buna değinilmiştir

166-Hz Peygamber (sav) bi’setten önce halk arasında hangi lakapla meşhurdu?
&
Emaneti iyi koruduğundan dolayı Muhammed-i Emin lakabıyla meşhur olmuştu

167-Kureyş’in ileri gelenleri, Hz Peygamber’in dininin yayılmasını önlemek ve ona karşı savaşmak için ne gibi yollara başvurdular?
&
Kureyş’in ileri gelenleri, İslam dininin yayılmasını önlemek için çeşitli hilelere başvurdular Onlardan bazıları şunlardır:

&Hz Peygamber’e mal ve makam vaadinde bulunmak

&Hz Peygamber’e iman edenleri tahkir, tehdit ve işkence etmek

&Hz Peygamber’e çirkin iftiralarda bulunmak

&Kuran’a karşı koymak

&Kuran’ı dinlemeyi yasaklamak

&Bireylerin iman etmelerini engellemek

168-Rasulullah (sav)’a, neden “Ümmi” diyorlar?
&
İmam Cevad (as) şöyle buyuruyor: “Hz Peygamber’e “Ümmi” denilmesinin sebebi, Mekke’li olduğundan dolayı idi; Mekke de “Ümm’ül- Kura” idi Kuran-ı Kerim de şöyle buyuruyor: “İşte bu, önündekileri doğrulayıcı ve Ümm’ül-Kura (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu kitaptır”

169-Hz. Hatice’nin Peygamberimize evlilik teklifinde bulunmak için aracılık yaptırdığı kişi kimdir?

&Nesife binti Ümeyye

170-Hicap (örtünme) emri ne zaman nazil oldu?
&
Hicretin beşinci yılında Nur suresinin 31 ayetinin nazil olmasıyla kadınlar için örtünme farz kılındı

171-Allah Teala’nın, Enfal suresinin 45, 46 ve 47 ayetlerinde Müslümanlara tavsiye ettiği zafer ve galibiyetin remzi (sırrı) nedir?
&
Allah Teala’nın Müslümanlara açıkladığı altı zafer ve galibiyet remzi şunlardır:

&Dayanıklı olmak
&Allah’ı çokça zikretmek
&Allah ve Rasulüne itaat etmek
&Çekişmemek ve birliği korumak
&Sabretmek (direnmek)
&Azgınlık ve gösteriş yapmamak