Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-Kurbanla İlgili Karma Sorular

KURBANLA İLGİLİ KARMA SORULAR 

69-Aşağıdaki kurbanla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

&Doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal ve deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında sakınca yoktur

&Kurbanlıkta aranan şartın en önemlisi kusurun 1/3 oranından fazla olmaması

&Koyunun erkeğinin, diğerlerinin ise dişisinin kesilmesi daha faziletli görülmüştür

&Hepsi 

70-Aşağıdaki kurbanla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

&Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişi kurban niyetiyle keserler

&Kuzu altı ayını tamamladıktan sonra kurban olabilir. Ancak oğlak altı ayını doldurmuş olsa bile kurban olamaz

&Kurbanın sahih olabilmesi için belirlenmiş vakit içinde kesilmesi gerekir

&Hepsi 

71-Aşağıdaki kurbanla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

&Kurbanı 1. gün kesilmesi daha faziletli görülmüş, kesimin gündüz yapılması tavsiye edilmiştir

&Bayram namazı kılınmayan yerlerde sabah namazı vaktinden itibaren kesilebilir

&Bir kimse tek başına kesmek üzere aldığı büyük baş hayvana, sonradan altı kişiye kadar ortak kabul edebilir

&Hepsi 

72-Aşağıdaki kurbanla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

&Kurbanlık niyetiyle alınan hayvan ölürse, zengin kimsenin tekrar kurbanlık satın alması gerekir, fakir için gerekmez

&Yanlışlıkla birbirlerinin hayvanlarını kesseler; Etler dağıtılmamışsa değişim yaparlar, değilse helâlleşirler.

&Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.

&Hepsi

73-Aşağıdaki kurbanla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

&Hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır

&Besmeleyi kasten terk ederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez

&Hayvana acı vermemek için önce şoka sokmak (bayıltmak), sonra kesmek câizdir

&Hepsi

74-Aşağıdaki kurbanla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

&Kurbanlık koyun ve keçinin yünü, kesimden sonra kırkılıp evde ihtiyaç için kullanılabilir. Satamaz.

&Akika kurbanın etinden kurban sahibi ve aile fertleri, yakın dostları yiyebileceği gibi tasadduk da edilebilir

&Çocuğun doğumunun 7.günü isim verilmesi ve saçının kesilerek ağırlığınca altın veya gümüşün tasadduk edilmesi tavsiye edilmiştir.

&Hepsi

75-Aşağıdaki kurbanla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

&Kurban ücretle kestirilmişse, kesim ücreti kurbanın eti veya derisiyle veya bunların parasıyla ödenmez.

&Kurbanın etinin ve diğer parçalarının satılması, benzeri şekilde sahipleri için gelir getirici işlemlere harcanması câiz değildir.

&Kurbanlık hayvanın sütünden ve yününden yararlanılmışsa bedeli sadaka olarak verilmelidir. 

76-Zekâtı bir yıl bekletilmesinin asıl sebebi-amacı nedir?

&İstiğna ve gına durumu

77-Bu üç malî mükellefiyet için aranan asgari zenginlik ölçüsü kural olarak aynıdır. Diyen bir kişi ‘’üç malî mükellefiyet’’ diye neler kast etmektedir?

&Zekât, sadaka-i fıtır ve kurban

78-Kur’an’da el-Mâide 5/27 suresinde Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilmiştir. Bunların kestikleri kurbanların biri kabül edilmiş diğeri kabül edilmemiştir. Âdem(as)  hangi oğlunun kurbanı kabul edilmiştir?

&Habil(kabul edilir), Kabil(kabul edilmez)                  

79-Tarihte öldürme olayını başlatan ilk kişi kimdir?

&Kabil                 

80-Kurban kesmek yerine sadaka vermekle, bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

&Mezheplerin çoğuna göre kurban kesmenin hükmü sünnettir. Hanefi fıkhında tercih edilen görüş ise, vacip  olduğudur.  Ancak  bir  ibadetin  farz  olmayışı, onu ibadet olmaktan çıkarmayacağı gibi, şeklinin de değiştirilmesini  gerektirmez.  İbadetlerin; şekil,  şart ve rükünleri olduğu gibi; hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Fıkhî hükmü ister vacip, ister sünnet olsun; kurban ibadeti ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir. Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Allâh Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslüman’ın önemli vazifelerinden biridir.  Zaruret derecesinde muhtaç kimseye yardım etmek, dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulabileceği anlamına gelmez.

81-Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin kurban kesmesi gerekir mi?

&İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükâfat da bireyseldir. Bu nedenle,  dinen zengin  olan  karı-kocadan  her  birinin ayrı ayrı kurban kesmesi uygun olur.

82-Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

&Yolcu kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi halinde sevabını kazanır. Sefer halinde iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine  dönerlerse,  yeniden  kurban  kesmeleri  gerekmez. Sefer halinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin, kurban kesmeleri uygun olur.

83-Kurban bayramı günlerinde kesilmeyen kurban ne yapılır?

&Maddi  imkâna   sahip  oldukları  halde,  Kurban Bayramı   günlerinde   kurban   kesemeyenler, daha sonra bunun sevabına nâil olmak için bedelini fakirlere sadaka olarak verebilirler.

84-Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılır mı sayılmaz mı?

&Sayılmaz           

85-Kulağı delinmiş hayvan kurban olur mu?

&Hadis-i şeriflerde hayvanların kurban edilmesine engel teşkil eden kusurlar; belirgin körlük, hastalık, topallık ve iliği yok denecek kadar zayıf olarak belirlenmiştir. (bk. Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6) Bunların dışındaki kusurlar ise, müctehitler tarafından, kendi dönemlerindeki hayvanların değerini düşüren kusurlar esas alınarak tespit edilmiştir. Günümüzde, yaşayan hayvanların sayısını tespit etmek, ülkemize girip çıkan hayvanları kontrol altına almak  ve  sağlıklı  olduklarına  işaret  etmek  amacıyla marka takmak için hayvanların kulaklarının delinmesi bir kusur değil, hayvanın sağlıklı olduğunun göstergesidir. Bu itibarla kulakları delinen  hayvanın kurban edilmesinde sakınca yoktur. Kaldı ki, fakihlerin çoğunluğu  kulağın  delinmesini  kusur  kabul  etmemişlerdir.

86-Kurban bayıltılarak kesilebilir mi?

&Aslolan   kurbanlık  hayvanı  bayıltmadan,  eziyet etmeksizin kesmektir. Ancak yıkılması ve kesilmesinde  zorluk  bulunması  ve  bu  sebeble  eziyet  çekecek olması halinde hayvanın bayıltılması, kurban olarak kesilmesine engel değildir. İhtiyaç halinde, canlı olarak kesmek kaydıyla, kurbanlık hayvanın uygun tekniklerle  bayıltılmasında   bir   sakınca   yoktur.   Ancak hayvan henüz kesilmeden,  şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez.

87Ölü kurbanı var mıdır?

&Ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, ölü adına veya sevabı ölüye bağışlanmak  üzere kurban kesilebilir. Vasiyeti yoksa ölen  kimseler için mirasçılarının  kurban  kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne  veya  babasına yahut diğer yakınlarına bağışlanmak üzere,  çeşitli  hayır kurumlarına,   fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir. Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair vasiyeti yoksa kesen kimse, bu kurban etini fakirlere yedirebileceği gibi, kendisi ve zenginler de yiyebilir. Vasiyet varsa, tamamen fakirlere yedirilmesi veya dağıtılması gerekir. Ölen  kimsenin  vasiyeti  olmaksızın,  sevabı onun ruhuna bağışlanmak üzere kesilen kurbanın her hangi bir zamanda kesilmesi caiz ise de, Kurban Bayramı günlerinde kesilmesi daha faziletli ve daha sevaplıdır. Ölenin vasiyyeti gereğince kesilen kurban ise, ancak Kurban Bayramı günlerinde kesilir. 

88-Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?

&Kurbanı, kişinin kendisi kesebileceği gibi, vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir. Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi, kendi bulunduğu yerde birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet,  sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile verilebilir.

89-Taksitle kurban alınabilir mi?

&Kişi, mülkiyetinde  bulunan  ve  kurbanlık  vasfını taşıyan hayvanı, kurban olarak kesebilir. Bu itibarla ister peşin, ister taksitle olsun, satın aldığı hayvan kişinin mülkiyetine geçtiğinden, bu hayvanın kurban edilmesinde sakınca yoktur. 

90-Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?

&Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte, kurban bir ibadet olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

91-Kurbanlık hayvan tartıyla alınabilir mi?

&Kurbanlık  hayvan,  kilo  birim  fiyatı  belirlenmek suretiyle canlı olarak tartılıp alınabilir. Kurban edilmek üzere satın alınmak istenen hayvanın fiyatı, kesildikten sonra eti tartılarak da belirlenebilir. Ancak kilo fiyatının rayiç bedeli şeklinde belirsiz bırakılmayıp, kesin olarak belirlenmesi ve derisi, kellesi ve sakatatının satıcıda kalmak üzere akitten istisna edilmemesi gerekir.

92-Kısırlaştırılmış hadım hayvanlar kurban edilebilir mi?

&Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya burularak hadım hale getirilmiş hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Kurban açısından bu herhangi bir eksiklik oluşturmamaktadır.

93-Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra Medine sakinlerinin kutladıkları iki bayram yerine ramazan ve kurban bayramlarını ihdas etti. Kaldırılan bu iki bayram hangileridir?

&İrandan alınan  “Nevruz“ ve “Mihrican“ bayramları

94-Ehl-i kitabın, kadının ve çocuğun kestiği yenir mi?

&Evet yenir.

95-Hz. Peygamber, bayram namazlarında ne diyerek tebrikleşirdi?

&Allah bizden ve sizden kabul etsin 

97-‘’Vasiyeti olmadıkça ölmüş bir kişi adına kurban kesilmesi doğru bulunmamıştır. Kurban kesildikten sonra kurban namazı adıyla herhangi bir namaz kılınmaz. Aynı şekilde kesilen kurbanın kanının alına veya yüze sürülmesi de doğru değildir.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet