Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-5-Yıllanma

5-MAL İLE İLGİLİ ŞARTLARDAN ‘’YILLANMA’’ 

79-Zekâta tâbi mallarda aranan şartlardan biri de, o malın üzerinden bir kamerî yılın geçmiş olması şartıdır ki buna fıkıh ilminde “……” tabir edilir. Noktalı yere hangi kavram gelmelidir?

&Havelânü’l-havl

80-Hz. Peygamber, “Üzerinden bir -amerî- yıl geçmedikçe, o malda zekât yoktur” hadisi ne ile ilgilidir?

&Zekat – Havelânü’l-havl

81-Fakihler, Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn devirlerindeki zekât uygulamalarından hareketle altın ve gümüş para, ticaret malları ve hayvanlarda zekâtın farz olması için ‘’……’’i şart koşarlar. Noktalı yere hangi kavram gelmelidir?

&Havelânü’l-havl

82-Havelânü’l-havl” şartı hangi zekât verilecek mal için geçerli değildir?

&Toprak ürünleri, Madenler ve Defineler 

83-Üzerinden bir sene geçme şartı aranmayan madenlerin ve definelerin zekâtı ne zaman ödenmelidir?

&Elde edildikleri zaman 

84-Toprak ürünlerinin zekâtı ne zaman verilmelidir?

&Hasat mevsiminde

85-Havelânü’l havle tâbi mallar ancak bir senede nemâlanır. Altı çizili kelime ne anlama gelmektedir?

&Artar, çoğalır, kâr ve gelir getirir. Hayvanlar yavrulamak suretiyle çoğalır. Ticarî yatırımlar kâra dönüşebilir. 

86-Madenler yerden çıkarılıp işlenmekle kâr elde edilir. İşlenmekle kâr elde edilen başka hangi zekât ürünü vardır?

&Toprak ürünü 

87-Zekât mallarının bir kısmında sene geçme şartının arandığı bir kısmında aranmadığı konusunda görüş birliğine varan fakihler bu meseleyi nasıl açıklamışlar?

&Zekâtın vücûb sebebi olan nisabın bu sene içinde ne zaman bulunması gerektiği, ayrıca yeni kazanılan mallarda süre şartının aranıp aranmayacağı konularında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. 

88-Zekâtla ilgili olan Mâl-i müstefâd ne demektir?

&Eski malların üzerine katılan, eklenen yani yeni kazanılan mallar 

89-Mâl-i müstefâd’a örnek vererek açıklayınız?

&Önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen maldır. Maaş, ücret, ikramiye, geçici kazançlar, bağışlar, miras yoluyla edinilen servet vb. mâl-i müstefâd kapsamına girer. 

90-Bir malda zekâtın farz olabilmesi için, nisabın bütün sene boyunca bulunması gerekir. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Şâfiîler’e ve Hanbelîler’e

91-Bir malda zekâtın farz olabilmesi için, o malın hem sene başında ve hem de sene sonunda nisaba ulaşmış olması şarttır. Yani sene sonunda hesaplayarak malının zekâtı verilir. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefîler’e

92-‘’Bir mal sene içinde nisabın altına düşerse, ona zekât vâcip olmaz.’’ Diye konuşan biri hangi mezheplerden bahsetmektedir?

&Şâfiîler’e ve Hanbelîler’e