Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-2-Maturidiyye Mezhebi

2-MATURİDİYYE MEZHEBİ

72-Mâverâünnehir gibi kapalı bir havzada ortaya çıkan, Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Çin, Hindistan, Pakistan ve Eritre’de, özellikle Türkistan bölgesinde yayılan mezhep hangisidir?

&Maturidilik                        

73-238 (852) yılında Türkistan’da Se-merkant şehrinin bir köyü olan Mâtürîd’de doğmuştur. 333 (944) yılında Se-merkant’ta vefat etmiştir. Türk olması kuvvetle muhtemeldir. Ehl-i sünnet’in temel prensiplerini hem âyet ve hadislerle hem de aklî delillerle savunmuş, özellikle Mu‘tezile ve Şîa’nın görüşlerini tenkit etmiştir. Bu mezhebi kuran Mezhep imamının adı nedir?

&Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî

74-Maturidiliğin görüşleri nelerdir?

&Dinî tebliğ olmasa da kişi akılla Allah’ı bulabilir.

&İyi ve kötü, güzel ve çirkin akılla bilinebilir. Allah Teâlâ bir şeyi güzel ve iyi olduğu için emretmiş, kötü ve çirkin olduğu için yasaklamıştır.

&Kulda başlı başına bir cüz’î irade vardır. Kul iradesiyle seçimini yapar, Allah da kulun seçimine göre fiili yaratır.

&Yüce Allah’ın diğer sıfatları gibi tekvîn sıfatı da ezelîdir.

&Allah kulun gücünün yetmeyeceği şeyleri kula yüklemez.

&Allah’ın fiillerinin muhakkak bir sebep ve hikmeti vardır. Fakat kul her zaman bu sebep ve hikmetleri bilemeyebilir.

&Peygamberlerde aranan niteliklerden biri de erkek olmaktır. Bu sebeple kadın Peygamber gönderilmemiştir.

&Allah’ın nefsî kelâmı işitilemez. İşitilen nefsî kelâmın varlığını gösteren lafzî kelâm yani Kur’an’ın harf ve sesleridir.

75-Aklın itikaddaki yeri hususunda Matüridilik ile Eşarilik bu iki mezhebinde ortasında bir konumda yer alsalar da hangi mezhep akla diğerine oranla daha fazla yer ve ağırlık verir?

&Matüridilik akla Eşariliğe oranla daha fazla yer ve ağırlık verir.

76-İslam’daki farklı mezhepler gerek imanı gerekse imanın şartlarını farklı tanımlamış olsalar da, belirli esaslar her mezhepte aynıdır ve temeldir. Kur’an’da da geçen bu üç temel esas nelerdir?

&Allah’a iman(varlığı ve birliği)

&Peygamberlere iman

&Kıyamet gününe, ölülerin dirileceğine (Ba’su ba’de’l-mevt) ve ahirete iman 

77-Ehl-i Sünnette, tanınmış bir hadis olan Cibril Hadisi ve Kur’an’daki çeşitli ayetler kapsamında imanın altı şartı olduğu sıklıkla öne sürülür. Bunlar nelerdir?

&Allah’a iman                    

&Meleklere iman

&Kitaplara iman                

&Peygamberlere iman

&Kaza ve kadere iman

&Kıyamet gününe ve ahirete iman

78-Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.”  Bu ayet hangi surede geçmektedir?

&Bakara suresinin 136. ayet

79-Fıkıh ve füruat bakımından Ebu Hanife’ye tâbi olan, itikadî konularda ise onun görüş ve delillerini kendi zamanındaki icaba göre düzenleyip ge­nişleterek itikadî bir mezhep meydana getirmiştir. Bu mezhep hangisidir?

&Maturidiye

80-Maruridiliğin iman ve büyük günah hakkındaki görüşü nedir?

İman kalp ile tasdik dil ile ikrardır. Ameller imanın parçası değildir. Büyük günah işleyen dinden çıkmaz günahkâr olur. 

81-‘’İyi-kötü, güzel ve çirkin akılla bilinir. Allah bir şeyi güzel olduğu için emretmiş çirkin olduğu için de yasaklamıştır.’’ Bu görüş hangi itikadi mezhebe aittir?

&Maturidiliğe

82-İmanda artma veya azalma mümkün olmayan ve ibadet farz olsa da imanın bir parçası saymayan mezhep hangisidir?

&Matüridilik

83-Hanefilik hangi itikadi görüşlere sıcak bakmıştır?

&Matüridilik

84-Maturidilik kader konusunu hangi görüşten esinlenerek benimsemiştir?

&Ebu Hanife’nin Fıkhı Ekber adlı eserindeki ‘’ilim maluma tabidir’’ görüşünden esinlenerek benimsemiştir. 

85-‘’Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması halinde zorla imana aykırı sözlerin söylenmesinin sakıncası yoktur.’’ Görüşü kime aittir?

&Maturidi

86-Maturidilik özellikle hangi imamın itikadi konulardaki görüşlerinden etkilendiği için bazı bilim adamları bu mezhebi Hanefiliğin itikadi açıdan devamı saymışlardır?

&Ebu Hanife’nin

87-İmam Maturidi’nin bize ulaşan kelami eserleri nelerdir?

&Kitabut tevhid                   &Tevilatul Kur’an

88-İmam Maturidi’nin öğrencileri kimlerdir?

&Ebul Kasım İshak b Muahammed b. İsmail el Hâkim es Semerkandi, 

&Ebul Hasan Ali b. Said er Rüstüğfeni, 

&Ebu Ahmed b ebi Nasr Ahmed b. Abbas el iyazi, 

&Ebu Muhammed Abdülkerim b. Musa el Pezdevi 

89-İmam Maturidi’nin öğrencilerinden günümüze eseri ulaşan kimdir?

Es semerkandi: Sevadul Azam

90-Maturidiliğin oluşmasında ve fikirlerinin geliştirilmesinde etkili olanlar  kimlerdir?

&Es Semerkandi                   

&Nureddin es-Sabuni

&Ömer en-Nesefi                             

&Ebul Mümin en-Nesefi

&El Pezdevi                        

&Ebul Berakat en-Nesefi

91-Maturidiliğin Türkler arasında yayılmasında etkili olanlar kimlerdir?

&Ebu İshak es Seffar el Buhari 

&Ebu Hafs el Gaznevi

&Sadru Şeria es Sani el Buhari  

&Kıvamuddin el İtkani

92-Maturidiliğin itikadi görüşlerini en iyi anlayıp yorumlayan kimdir?

&Ebul Muin en Nesefi

93-Maturidiliğin görüşlerini özetleyerek akide haline getiren  kimdir?

&Ömer en Nesefi

94-İslam düşüncesinde  kendine özgü bir bilgi kuramı ortaya atan ilk kim olmuştur?

&Maturidi 

95-Maturidilerin görüşleri maddeler halinde nelerdir?

&Bilgi kuramı     &Tevhid         

&Nübüvvet          &Siyaset

&İnsan fiilleri      &Din ve şeriat 

&İman ve amel 

96-Maturidi’ye göre haber kaça ayrılır?

&Rasulun haberi

&Resulden gelen haber

&Genel haberler

97-Resulden gelen haber kaça ayrılır?

&Mütevatir haber                      

&Ahad haber

98-Maturidilerin üzerinde en çok durdukları ve diğer mezheplerden farklı düşündükleri sıfat hangisidir?

&Tekvin