Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

87-Tefsirle İlgili Karma Sorular

TEFSİRLE İLGİLİ KARMA SORULAR

560-İstanbul’un fethi Kur’an araştırmalarına ne gibi etki yapmıştır?

&Kur’an reddiyeleri artmıştır.

561-Batıda kapsamlı ‘’Kur’an Tarihini’’ ilk kez yazan kimdir?

&Theodor Nöldeke

562-George Şale hangi beyanıyla batıda yeni bir anlayışın kapısını açmıştır?

&Hz. Muhammed’e karşı yapılan yersiz tenkitlerden rahatsız olduğunu beyan etmekle batıda yeni bir anlayışın kapısını açmıştır.

563-Gustav Weil’in Kur’an çalışmaları neden önemlidir?

&Tenkitçi bir yöntem uyguladığından

564-Avrupa’da Kur’an çalışmaları ne zaman başlamıştır?

&12. yy da başlamıştır.

565-Kur’an ilk defa matbaada ne zaman ve nerde basılmıştır?

&937/1530 yılında Paganini tarafından Venedik’te basılmıştır. (İtalyan misyoner)

NOT: Kur’an-ı Kerim Osmanlı’da 1871 yılında ilk defa matbaada bastırıldı.

566-19. yy da batı çevrelerinde en çok tanınan üç tefsir hangileridir?

&Taberi, Zemahşeri ve Beydavi

567-19. yy Metodoloji dönemin önemli özelliği nedir?

&Geçmiş dönemlerde ortaya atılan kuramların belli bir yöntemle ele alınmaya başlanması, alan uzmanlığı fikrinin uygulamaya konulmasıdır.

568-Şiirle istişhad ederek ayetleri tefsir etme konusunda İbn Abbas ve Nafi’ bin El-Ezrak’ın aralarında geçen diyalogların yer aldığı kitabın adı nedir?

&Mesailu Nafi’ bin el-Ezrak

569-Kur’an’ın Kur’an ile tefsiri ne şekilde olur?

&Kur’an’daki mutlak bir ifade istisna sebebini zikretmek, tahsis etmek veya içeriğini başka yerde açıklamak suretiyle, İsm-i mevsul ism-i işaret veya zamir gibi müphem ifadelerin başka ayetle açıklanması, Kur’an’daki garip bir kelimenin başka bir yerde izah edilmesi.

570-“Kur’ân’ın en sağlam müfessiri yine Kur’ân’dır. Çünkü bazı …., diğer bazılarını tefsir eder.” Bu cümledeki boş yere hangi kelime gelmelidir?

&Ayetler

571-Mes’ûliyetli bir iş olan Kur’ân’ın tefsiri için uyulması gerekli bazı şartlar vardır. Bu şartlar kaç kategoride değerlendirilebilir.

&Dînî-Ahlâkî / İlmî

572-Kur’an’ı merkeze alan okumaların tabii bir neticesi nedir?

&Sünnet konusundaki menfi yaklaşımların ortaya çıkması

573-Müslüman entellektüellerin batı dünyasındaki gelişmelerden etkilenmeleri nasıl tezahür etmiştir?

&Bazen doğrudan batı karşısında tavır almak bazen de Müslüman toplumların batı karşısında bugün içine düştüğü duruma bağlı olarak şekillenen bir pozisyon almak şeklinde tezahür etmiştir.

574-Kur’an’daki terimlerle alakalı tefsir yazan kimdir?

&Râgıb el-İsfehânî

575-Batıya karşı bir duruş almak gerektiği kanaatindeki Müslümanların tavrı nasıl olmuştur?

&Bir kısmı tam bir ret mantığı ile cephe almışken bazıları kayıtsız şartsız kabul mantığı ile hareket etmiştir.

576-Tüm Kur’an kelimelerini inceleyen eser hangisidir?

&Rağıp el isfahaninin el müfredat fi garibi’l Kur’an

577-“Sünnet, Kur’an’a kadî(hükmeden)dir. Kitap ise Sünnet’e kadî değildir,” Bu söz, Ahmed bin Hanbel’e söylendiğinde “Bunu söylemeye cesaret edemem, fakat Sünnet, Kitabı tefsir ve tebyin eder, derim” demiştir. İfadesi kime aittir?

&Yahya bin Ebî Kesir

578-Arap dilbiliminin ortaya çıkışına Kur’an’ın korunması ve anlaşılması yönündeki faaliyetlere ön ayak olmuş sebep hangisidir?

&Dini sebepler

579-Diğer İslam ilimlerinde olduğu gibi tefsir ilminde de durgunluk hangi dönemde olmuştur?

&İslâm’ın ilk 5., 6. asrından sonra

580-Osmanlı son dönem tefsircilerinin tefsir yapma amaçları nelerdir? 

 &İlim adamları tefsir ilmindeki durgunluğa ve taklitçiliğe bir son vermeye çalıştılar. İslâm dininin, ilme karşı bir tutumu olmadığı noktasından hareket ederek yeni metot ve arayışlara yöneldiler.

581-Tefsirde uydurma haberlerin çok olmasında ne etkili olmuştur?

&İlk dönemdeki siyasi ve mezhebi ayrışmalardan kaynaklanan taassup ve bidatlar

582-Tefsirlerde isnatlar neden hazfedilmiştir yani düşürülmüştür, yazılmamıştır?

&İsnatların fazla yer tutması ve okuyucuya bıkkınlık verdiği gerekçesiyle (‘’Suyuti’-nin ed-Dürrü’l-Mensur fi Tefsiri’l Me’sur’’ böyle tefsire örnektir.)  

583-Tefsirlerde isnatların hazfedilmesinin zararı nedir?

&Sahih olanla uydurma olanın ayırt edilememesine neden olur, çünkü isnat ‘’ravilerin güvenilir olduklarının’’ tespitinde önemlidir.

584-Siyasi konulara ağırlık veren tefsir ve yazarları kimdir?

&Mısırlı Seyyid Kutub-Fizilalil Kur’an adlı eser

&Pakistanlı Mevdudi-Tefhimul Kur’an adlı eser

585-Aşağıdaki isimlerin ortak noktaları nedir?

&Muhammed Abduh        

&Mehmet Akif

&Muhammed İkbal           

&Reşit Rıza

&Medeniyet, zihniyet, dünya görüşü ve sosyal konulara eğilimli olmaları

586-’Muvafakat’ adlı eserinde; ‘’Kur’an’ı ve ihtiva ettiği ilimleri herkesten iyi bilen sahabe, tabiun ve daha sonra gelenlerin dünya ve ahiret ahkâmı dışında Kur’an-ı Kerim’in bütün ilimleri ihtiva ettiğine dair görüş nakletmediklerini’’ söyleyen kimdir?

&Şatibi

587-Ehli Kur’an hareketinin görüşlerini reddetmek için “Kitabus Sünne”  adıyla kitap yazan Kazak Türklerinin yenilikçi âlimi, ibadetler ve diğer bazı pratiklerin Kur’an’dan önce sünnet tarafından belirlendiğini ileri sürmüştür. Bu âlim kimdir?

&Musa Carullah

588-Kur’an’daki garip kelimelerin varlığı neden kaynaklanmıştır?

&Diğer lehçe ve dillerden alınan kelimelerden kaynaklıdır.

589-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan Tefsir alanında evrensel üne kavuşmuş öneli Türk-İslam Bilginleri kimlerdir?

&Mücahit &Taberi &İbn Kesir &Beydavi &Zamahşeri

590-Zerkeşi’ye göre Nesh kaç çeşittir?

&Kur’an’ın Kur’an’ı neshi

&Kur’an’ın sünneti neshi

&Sünnetin sünneti neshi

&Sünnetin Kur’an’ı neshi (bunun hakkında âlimler arasında  ittifak yoktur)

591-Kur’an’da yer alan garip kelimelerle ilgili ilk çalışmayı kim yapmıştır?

&Nafi bin Erzak

592-‘’Yüce Allah namazı, orucu, haccı, zekatı farz kılmış; ancak bunların nasıl yapılacağını, şartlarını, miktarlarını, mânilerini açıklama işini sünnete bırakmıştır.’’ İfadesi doğru mudur?

Evet

593-Tefsir, ilk defa hadis ilminin bir kolu olarak yazılmaya başlandı. Bazı muhaddisler, hadisleri toplayıp yazmak maksadıyla çeşitli İslâm beldelerini dolaşmış, sahih rivayet ve tefsirle ilgili nakilleri elde etmişlerdir. Bu kişilerin asıl maksadı hadisleri yazmaktı. Hadisleri yazıya geçirirken, Allah Resûlü’nün Kur’ân’a dair açıklamaları ve esbâb-ı nüzul gibi tefsire dair rivayetleri de söz konusu kitaplara kaydettiler. Bu ilim aşıklısı alimler kimlerdir?

&Yezîd b. Hârun b. es-Sülemi    

&Şu’be b.el- Haccâc

&Süfyân es-Sevri gibi

594-Nüzul sebebini bilmenin yararını açıklayınız.                                                  

&Ayetin hangi olayla ilgili olduğu bilinir.      

&Ayetin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

&Ayetin konusu ile ilgili merakı giderir         

&Her ayette nüzul sebebi aramak gerekmez.

595‘’Siccil, Farsça pişerek taşlanmış çamur demektir.’’ Bu ifadeyi hangi Kur’an kavramıyla açıklanır?

&Garibul Kur’an 

596-‘’Hüda Beyan-Din- İman, Ümmet Millet- müddet-Küçük insan topluluğu’’ anlamlarına gelen ifade hangi Kur’an kavramıyla açıklanır?

&Vücuh

597-Kur’an’ın ‘’Malları Allah yolunda ihlasla harcamayı yedi veren başağa benzetmesi.’’ İfadesi hangi Kur’an kavramının açılımıdır?

&Benzetmeye dayalı kinayeli söz, örnek demek olan: Mesel’in

598-Kur’an-ı Kerim’in insanları aciz bırakan (mucize) yönleri nelerdir?

&Kur’an’ın indirildiği gibi korunması

&Kur’an’daki ayet ve sureleri dizilişi

&Yaratılışla ilgili ayetler.

&Okunuş ve konuyu işleyiş tarzı mucizedir.

&Düşünce ve sosyal hayattaki ihtiyaçları karşılama tarzı mucizedir.

599-Besmele, eski ümmetlerin de bildikleri ve kullandıkları bir ifadedir. Kur’an-ı Kerim bu konuda Hz. Muhammed (s.a.v)’den önce iki peygamberin besmelesini örnek veriyor. Bu peygamberler kimlerdir?

&Hz. Nuh ve Hz. Süleyman

600-Sülemi’nin ‘’Hakaiku’t Tefsir’’i dirayet tefsir çeşitlerinden hangisine girer?

&Tasavvufi Tefsir.    

601-Kur’an=Kitap-Furkan-Zikir,Ahret= Hesap günü- Din günü –Dirilme günü’’ anlamlarına gelen ifade hangi Kur’an kavramıyla açıklanır?

&Nezair