Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

86-Kuran İlimleri

KURAN İLİMLERİ

559/1-Lafzıyla ilgili olan Kur’an-ı Kerim ilimleri nelerdir?

&Üslubu’l-Kuran  

&Garibu’l-Kuran 

&Vücuh ve Nezair

&Aksamu’l-Kuran 

&Mübhematu’l-Kuran

559/2-Anlamıyla ilgili olan Kur’an-ı Kerim ilimleri nelerdir?

&Müteşabihatul-Kur’an    

&İ’cazul-Kur’an

&Huruf-u Mukattaa           

&Müşkilul-Kur2an

&Münasebatul-Kur’an      

&Fezailul-Kur’an

559/3-Tarihle (tarihsel) ilgili olan Kur’an-ı Kerim ilimleri nelerdir?

562-Kur’an-ı Kerim’le ilgili olan tarihsel ilimler nelerdir?

&Kısasu’l-Kur’an

&Esbabu’n-Nüzul

&Nasih-Mensuh

559/4-Rivayete dayalı tefsirlerde yanılgı sebepleri nelerdir?

1-Rivayetlerin tahkik edilmeden nakledilmesi

2-Her ayet hakkında rivayet zikretme gereği hissedilmesi

3-İsrailiyyata yer verilmesi

4-Nüzül sebepleriyle ilgili yanlış telakkiler

559/5-Dirayete dayalı tefsirlerde yanılgı sebeplerinden biri olan müfessirden kaynaklanan sebepler nelerdir?

*Müfessirin önyargılı oluşu,

*Bilgi eksikliği,

*Arapça’nın gereklerini ve zahir manayı ihmal etmek,

*Kur’an’ın indiği dönemdeki Arapça’yı dikkate almamak,

*Mezhep taassubu ve taklitçilik,

*Tutarsızlık

559/6-Dirayete dayalı tefsirlerde yanılgı sebeplerinden biri olan Kur’an’a modern yaklaşımlardan kaynaklanan yanılgılar nelerdir?

*Modernist yaklaşım,

*Tarihselci anlayış ve hermeneutik yaklaşım,

*Sembolizme yönelik anlayışların etkisi,

*Kur’an’ı gelenekten bağımsız olarak kendi kendine yeniden anlayıp yorumlama gayreti

559/7-Dirayete dayalı tefsirlerde yanılgı sebeplerinden biri olan usulden kaynaklanan sebepler nelerdir?

*Âyetler arası ilişkileri göz ardı etmek (parçacı yaklaşım),

*Siyak-sibak (bağlam) ilişkisini görmezden gelmek,

*Sünnet’in açıklamalarını dikkate almamak,

*Rasûlullah’ın Kur’an ile ilgili görevleri,

*Sünnet’in Kur’an’ı açıklama şekilleri,

*Tefsirde Sünnet’in devre dışı bırakılmasının örnekleri,

*Âyet ve Sûrelerin nüzul ortamlarını araştırmamak,

*Bâtınî veya felsefî anlamlar arayışında olmak,

*Gaybî konulara ve gereksiz ayrıntılara dalmak,

*Bilimsel tefsir (Kur’an’da her şeyin bilgisi vardır) tarzı yaklaşımlar

559/10-Dirayete dayalı tefsirlerde yanılgı sebeplerinden biri olan diğer yanılgı sebepleri nelerdir?

*Kur’an ilimlerinin problematik yönlerinin etkisi,

*Nâsih-mensûh meselesi,

*Müteşâbihlerle ilgili farklı telakkiler,

*Dış tesirlerin etkisi,

*Dönemin egemen siyasal ortamı veya akımlarının etkisi,

*Müfessirin içinde bulunduğu dönemde revaçta olan dünya görüşü veya sosyo-kültürel yapının etkisi

559/11-Kur’an’ın doğru anlaşılmasını sağlayan temel prensipler nelerdir?

*Kur’an’ı bir bütün olarak ele almak,

*Nüzul sebepleri ve  sünnetin açıklamalarından yararlanmak,

*İlk dönem arapçasını ve metnin zahir manasını esas almak,

*Somut problemlerin çözümlerini Kur’an’da aramak,

*Gereksiz ayrıntılara dalmaktan kaçınmak,

*Erdemli ve samimi olmak