Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

85-Kelam-Akaid İle İlgili Karma Sorular Ve Cevaplar

KELAM-AKAİD İLE İLGİLİ KARMA SORULAR VE CEVAPLAR

578-İslam’ın bazı şartlarını yerine getirmeyene kâfir denir mi?

&Ehl-i Sünnet inancına göre, amel imandan cüz değildir. Bu itibarla, dinden olduğu kesinlikle bilinen hükümlerin aslını inkar etmemek şartı ile bir kimsenin dinî hükümlere riayet etmemesi, onu din sınırları dışına çıkarmasa da şüphesiz, dinin emir ve yasaklarına uymayan bu kişi günahkar olur. Günahı karşılığında tevbe etmez veya Allah Teâla affetmezse cezasını çeker.

579-Avrupa’da işçi olabilmek için, Müslüman olmadığını söyleyen bir Müslüman dinden çıkar mı?

&Bir zaruret olmadıkça küfrü yani dinden çıkmayı gerektiren ifadelerin telaffuzu halinde dinden çıkılmış olur. Bu şekilde dinden çıkan kişinin, dini hükümlere göre, eşiyle aralarındaki nikah bağı da kopar. Ancak, zorlanarak küfrü gerektiren sözleri söylemek zorunda kalan kişiler, bu hükmün dışındadırlar. Nitekim Kur’an-ı Kerim Nahl süresi 106. ayetinde: “İmandan sonra Allah’a karşı küfre saparak, -kalbi imanla mutmain olduğu halde zorlananlar hariç-, küfre sinesini açan kimseler üstüne muhakkak ki, Allah’tan bir gazap iner ve kendilerine büyük bir azap vardır” buyurulmuştur. Ayetin manasıyla uyum içinde olan bir hadisinde Peygamber (s.a.v): “Ümmetimden hata ve unutmak veya zorlama sonucu vuku bulacak günahlar affolunmuştur” buyurmuştur. Ayetten ve hadisten anlaşılan, küfrü gerektiren sözlerin isteyerek bilinçle söylenmesi halinde dinden çıkılacağı, ancak, kalbi imanla dolu olduğu halde zor ve baskı sonucu bu tür sözleri söyleyenin dinden çıkmayacağıdır. Zorlama, fıkıh dilinde: Bir kimseyi tehdit ve korkutma ile rızası olmaksızın bir sözü söylemeye veya bir işi işlemeye mecbur bırakmaktır. Zorlayanın, o işi yaptırmaya muktedir olması da şart koşulmuştur. Avrupa’da işçi olabilmek maksadıyle, Müslüman olmadığını söylemekte zorlama ile ilgili hükümler mevcut olmadığından bu sözlerin söylenmesi caiz değildir. Zira bu kişi kendi irade ve seçeneğiyle bu sözleri söylediğinden imanı hafife atmış ve böylece dinden çıkmış olur.

580-Şiilikte kelam ekolünün temelini oluşturan mezhep hangileridir?

&İmamiyye ve Zeydiyye

581Neden İslam’ın şartı 5 deniliyor?

&İslam’ın şartı(farzı) sadece beş değildir, çoktur. Ama beş temel üzerine oturduğu için İslam’ın şartı beştir deniliyor. Yani beş tanesi çok önemlidir.

582-Hz. Peygamber, bazı Müslümanların (o zaman adil ve dindar bir Hıristiyan kral tarafından yönetilen) Habeşistan’a göç etmelerine neden izin verdi?

&Açıktan çağrı sonucunda müşriklerden gelen baskı nedeniyle

583-Ebu Hanife’nin kader hakkındaki görüşlerini yazdıgı kitap hangisidir?

&Fıkhı ekber

584-Cevher ve araz’ın arasındaki fark nedir?

&Cevher; zatıyla kaim olan muhtaç olmayan, Araz ise zatıyla kaim olmayandır. Taş cevherdir, araz ise onun katılığıdır. 

585-Kul ne demektir?

&“Kul” ifadesi genel anlamıyla tüm insanlar için kullanılmıştır Çünkü her insan yaratılmaları cihetiyle Allahın kuludur Kur’an’da ve hadiste bütün insanlar hatta bazan diğer varlıklar için kullanılıyorsa da daha çok “Mü’min” mânasına gelmektedir Özel­likle izafet yoluyla Allah’a nisbet edilen abd ve ibâd kelimeleri, “O’na iman eden, kendisinin de sevdiği kullar” an­lamını taşımaktadır. 

586-“Gerçek hürriyet tam kulluktadır” sözüyle Sufi Kuşeyri neyi kast etmektedir?

&Kulun üzerinde ALLAH’tan başka hiçbir şeyin etkili olmaması

587-Fahreddin Razi’ye göre insanın arzu ve isteklerinin konusu nedir?

&Sınırsız bilgi ve güç elde etmek

588-Sufiler ‘’fena’’ kavramından neyi kast ederler?

&ALLAH aşkı peşinde koşan sufinin kendi benliğini yok etmesi

589-Hurafe nedir?

&Hurafe, İslam Dini’nden kaynaklanmayan, insan aklına, mantığına ve ilmi gerçeklere de uymayan batıl inançlardır. Örneğin köpek ulumasını, 13 sayısını, Salı gününü uğursuz saymak, bazı kişilerin mezarlarından medet ummak, birtakım ağaçlara çaputlar bağlayarak şifa ummak, fal bakmak yada fal baktırıp, bunlara inanmak gibi işlerdir.

590-Kahin ve kehanet nedir ve dinimizin bu konudaki görüşü nasıldır?

&Kâhin, bilim ve akılla izah edilemeyen metotlar kullanarak, gelecekle ilgili bilgi veren kişilerdir. Kehanet ise kâhinlerin gelecekle ilgili söyledikleri sözlerdir. Örneğin, beş yıl sonra öleceksin, 50 yaşına gelince ev alacaksın gibi. Dinimiz kahinlik yapmayı ve kahinlere inanmayı kesinlikle yasaklamıştır.

591-Büyü ve sihir nedir?

&Büyü ve sihir, İslam Dini’nde olmayan birtakım dualar, sözler ve birtakım maddelerle dinimizin yasakladığı bazı yöntemleri kullanarak insanların ruhsal dengeleri etkilemek için yapılan işlerdir. İslam Dini büyü ve sihirle uğraşmayı kesinlikle yasaklamıştır.

592-Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana hemen tövbe edip tekrar İslam’a dönmesi emredilir. Bu tür İslam’dan dönme olaylarına Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde 3, Hz. Ebu Bekir döneminde 7, Hz. Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür. İslam hukukuna göre İslam’dan dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir?

&Olaya İrtidat, dönene Mürtet denir.

593-Mürded için öngörülen ölüm cezasının sebebi nedir?

&Düşman saflarına katılarak Müslümanlara karşı fiili olarak savaşması

594-Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta, diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?

&Fırkay-i Naciye 

595-Kelam ilmine neden nazar ve istidlal ilmi denmiştir?

&Kullandıkları metot aynı olduğu için. (Nazar: Düşünmek, tefekkür etmek, İstidlal: Akıl yürütmek)

596-Ebu Bekir Zekeriya er-Razi’nin de temsilciliğini yaptığı ve ruhun ölmezliğine inanan ekolün adı nedir?

&Tabiiyyun 

597-‘’İyi ve kötü, Allah’ın iradesinden bağımsız olarak var olan objektif değerler değildir.’’ Görüşü kime aittir?

&Mutezile

598-Bağdâdîye göre Ehl-i Sünnetin kapsamına giren guruplar nelerdir?

&Ehl-i rey ve Ehl-i hadise mensup fıkıh imamları ile itikatta Sıfatıyye ye uyanlar.

&Hz. Peygamberden gelen hadislerin sahih ve zayıflığını ayırabilen ve bidatçilerden uzak duran hadisçiler.

&Kaderi, Rafızi ve Haricilerin görüşlerini ilimlerine karıştırmayan dilciler

&Ehl-i Sünnetin tevillerini takip eden Müfessirler ve kıraat âlimleri ile Tevhid yolunu takip eden ve teşbihten uzak duran Mutasavvıflar.

599-‘’Allah’ın çocuklara hem dünyada hem de ahirette azap etmesinin caiz olduğunu ve bunun Allah için zulüm değil adalet olacağını’’ Görüşü kime aittir?

&Eşari

600-Mütekaddimûn döneminin genel özellikleri nelerdir?

&Ehl-i Sünnet kelamının en orijinal görüş ve eserlerinin verildiği bir dönemdir.

&Kelamcıların kendilerine has akıl yürütme (istidlâl) yöntemleri vardır.

&Yunan felsefesi ve Aristo mantığı henüz Kelama girmemiştir.

&Mütekaddimûn döneminin en öneli kelamcılarının başında Kadı Ebû Bekir el-Bâkıllânî gelir

601-Mütekaddimin kelam döneminin en önemli tartışma konusu nedir?

&Allah’ın zatı ve sıfatları

602-Aşağıdaki isimlerin ortak noktası nedir?

&Abdulkâhir el-Bağdâdî

&İbn Fûrek

&Ebu ishak İsferâyîni

&Kadı Ebû Bekir el-Bâkıllânî

&Mütekaddimûn döneminin âlimlerinden olmaları

603-“Bir şeyin ispatı için ortaya konan kanıt ortadan kalkınca kanıtlanan şeyin kendisi de ortadan kalkar veya kanıt yoksa kanıtlanacak şey de yok demektir.”  Hangi kavramın tanımı yapılmıştır?

&İn’ikâs-ı edile

604-Müteahhirun döneminin genel özellikleri nelerdir?

&Müteahhirun döneminden Gazzâlî ve sonrası dönem kastedilir.

&Mantık ve Felsefe Kelama dâhil olmuştur.

&İstidlâl yöntemlerinde felsefi delillere daha çok yer verilmiştir.

&İnikas-ı edille reddedilmiştir.

605-Şehristâni ile birlikte Kelamda felsefe ile kaynaşmış kelam dönemine (memzûc dönem) girilmiştir. Kelamla felsefenin tam olarak kaynaşması kimin şahsında gerçekleşmiştir?

&Fahreddîn er-Râzî

606-Kelam, Mezhepler tarihi, Fıkıh Usûlü ve Tefsir alanlarında eserler vermiştir. Günümüze ulaşan Kitabu’t-Tevhîd adlı kelam eseri ile Te’vîlâtü’l-Kur’ân adlı tefsiri arasında bir uyum bulunduğu tespit edilmiştir. Fakih ve müfessir kimliğinden çok mütekellim kimliğiyle tanınan ve sahasında takdir edilen bir âlimdir. Kendisinden önceki kelamcıların kullanmadığı akli, nakli ve semantik kanıtları kullanmış ve kelama gerçek anlamda bir ilim kimliği kazandırmıştır. Onun Ehlisünnet kelamına kazandırdığı en önemli yeniliklerden biri de, bilgi kuramıdır.  Yukarıda hakkında bilgi verilen alim kimdir?

&Maturidi 

607-Marifetullah ne demektir?

&İslam düşünce geleneğinde Allahın varlığını bilme konusu.

608-Tarih açısından yaşadıkları inkar edilemeyen peygamberlerin ve getirdikleri dinlerin amaçları nelerdir?

&Allahı insana gerektiği gibi anlatmak

&Aklın onayladığı bilgiyi pekiştirmek

&Dünya ve ahret mutluluğunu insana kazandırmak

&İnsanlara insan olma bilincini öğretmek

609-Allahı aklen bilmenin insanın üzerine zorunlu bir ödev (vacip) olması vahiy iledir fikrini savunan kimdir?

&Eşari

610-‘’Bu insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?’’ Ayeti nelere delildir?

&Evrenin mükemmel bir düzen ve hayret uyandıran bir sistem içinde işlediğine

&Nizamın kendiliğinden veya tesadüfen meydana gelmesinin aklen mümkün olmadığına

&Kainatın alim ve şuurlu, bilgili, irade ve kudret sahibi bir yaratıcısının olduğuna

&Çeşitli maddelerin birbirleriyle anlaşarak kendiliğinden bir araya gelip bir düzen oluşturmasının aklen aykırı olduğuna

611-Temel dini doğma ve öğretilerin akıl yoluyla kanıtlanamayacağını, fakat yalnızca inanç ve iman yoluyla kabul edilebileceğini savunan anlayış hangisidir?

&Fideizm

612-‘’(Resulüm!) Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allahın yaratılışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.’’ Ayeti kerimesi neye işaret etmektedir?

&Allah inancının fıtri olduğuna

613-İnanç çerçevesinde ‘’Fıtratın’’ tanımı nedir?

&Allah’ı kabul etme ve kavrama yeteneğidir. 

614-‘’Allah insanları küfür ve imandan hali olarak yaratmıştır.’’ Öyle ise ‘’ fıtrat Allahı ‘’ zorunlu olarak bilemez, fakat onu bilmeye ve tasdik etmeye yatkındır’’ sözü kime aittir?

&İmamı Azam Ebu Hanife

615-Usulü’d-din olarak Kelam ilminin temel malzemesi nelerdir?

&Kur ’an ve Sünnettir.

616-Hz. Peygamberin yolunu izlemek ve sahabenin din anlayışını benimsemek hangi tabirle adlandırılır?

&Ehl-i sünnet ve’l-cemaat 

617-Hadisi şerife göre, Hz. Muhammed ümmeti kaç fırkaya ayrılacaktır?

&73

618-Aşağıdaki ifadeler doğru mudur?

1-Toplumsal değişme açısından din sosyal bir olgudur. Din toplumsal olayları etkilediği gibi toplumsal olaylarda dini düşünceyi etkiler.

2-Tarihi süreçte din değişmediği halde dinin anlaşılma biçimi değişmiştir   

3-Esbabı nuzul,  mekki medeni ayetlerin içerik farkı, nasih mensuh  ve tedricilik konuları toplumsal değişimi etkileyen unsurlardır.   

4-Ortaçağda ictihad açık ve toplumsal değişim yavaş ceryan ederken islam toplumunda kriz yaşanmamıştır.

5-İctihad tekniğinin kullanılmaması ve şeriatın mutlaklaştırılması islam dünyasında çöküşü hızlandırmıştır.

6-ALLAH’ın dini birdir ancak şeriat toplumdan topluma ve peygamberden peygambere farklılık arzetmektedir.

7-İslam dünyasının gelişmesi için mezhepleri islamla özdeşleştirmemek gerekir.  

&Evet

619-Aşağıdakilerden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

Sonu olmak= Fenâ, Hadis ekolü= Ehl-i hadîs, Re’y ekolü= Ehl-i re’y, Hambeliler= Selefi, Dünyada Şafii= Eşari%33, Dünyada Maliki= Eşari%13, Son Selefiyye= Müteahhirîn-i Selefiyye, İlk dönem= Mütekaddimûn, Selefiyye= Sıfâtiyye, Ehl-i bid‘at= Mübtedia, Mübtedia= Ehl-i ehvâ, Vahiy= Kur’an, “Grup”= Fırka(ç. fırak), “Görüş”= Makale(ç.makalât), “Anlayış tarzı”= Nıhle(ç. nihal), Ehl-i hadîs= Ehl-i eser, Fırka-i nâciye= Ehl-i hak, Selefiyye’ye= Ehl-i sünnet-i hâssa, Ehl-i sünnet= Fırka-i nâciye, Fırka-i nâciye= Kurtuluşa eren grup, Şefâat-i uzma= En büyük şefaat, Nefha-i feza= Korku üfürüşü, Nefha-i sâik=Ölüm üfürüşü, Zorunlu fiiller= Iztırarî fiiller, İhtiyarî fiiller= İradeli fiiller, Ölü olmak= Memât, Görmemek= Amâlık, Havfullah=Allah korkusu, Mehâfetullah= Allah korkusu, Haşyetullah= Allah korkusu, Kadîm = Eski, Cedîd=Yeni, İman= Gönülden bağlanma, İslam= Teslim olma ve İtaat= Boyun eğme

Hepsi

620-Aşağıdakilerden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

&Kıyamet Alâmetleri           =Eşrâtü’s-sâat

&Sonradan olma                   =Hudûs       

&Tanrı’yı sevme                     =Mâhabbetullah

&2-Birden fazla olmak         =Taaddüd

&Makam-ı mahmûd             =Övülen makam

&İçtenlik ve samimiyet        =İhlâs ve ihsan

&Eşsiz ve benzersiz               =Ehadiyyet

&Hakikat araştıran âlimler  = Muhakkikin           

Hepsi