Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

83-İslam Dünyasındaki Modernist Düşünürler

İSLAM DÜNYASINDAKİ MODERNİST DÜŞÜNÜRLER

504-İslam dünyasındaki modernist düşünürler kimlerdir?

&Fazlurrahman       

&Muhammed Arkoun

&Hasan Hanefi      

&Nasr Hamid Ebu Zeyd

1-FAZLURRAHMAN

505-Son dönem de adını en sık duyduğumuz batı hermenötik geleneğinden etkilendiği görülen modernist düşünür kimdir?

&Fazlurrahman

506-Fazlurrahman’a göre İslam dünyasındaki en ciddi mesele nedir?

&Eğitim

507-Fazlurrahman’a göre İslam düşüncesindeki yenilenmenin özü neye bağlıdır?

&Kur’an algılarımıza bağlı. Şayet Kur’an algılarımızda bir yenilenme söz konusu olmaz ise Müslümanların özgün bir İslam düşüncesi ve buna bağlı olarak ideal anlamda bir İslami eğitim projesi ortaya koymaları mümkün olmayacaktır.

508-Fazlurrahman’a göre hangi asırda İslam dünyasında modernleşme başlamıştır?

&19. asırda

509-Fazlurrahman’a göre Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemimiz nasıl olmalıdır?

&Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemimiz ikili bir anlama faaliyetine ihtiyaç duyar.  Birincisi Kur’an’ın indiği döneme gitmek ve o dönemi bir bütün olarak değerlendirmektir. Bu iki aşamadan oluşur.1-ayetlerin tarihi ortamlarını ve cevap olarak geldikleri meseleleri derinlemesine tahlil etmek. 2-tespit edilen bütünlük içerisinden süzerek ahlaki içtimai ilkeler çıkarmaktır. İkincisi ilk faaliyette ortaya konan çabalar sonucunda ulaşılan genel ahlaki içtimai ilkeler bu aşamada aktüel meseleler göz önüne alınarak yeniden biçimlendirilmelidir. Bu da içtihat eylemidir.

510-Fazlurrahman’ın eleştirilen yönleri nelerdir?

&Geleneği eleştirirken rahat davranıp batı karşısında aynı cesareti gösterememesi

&Kullandığı kavramların önemli bir kısmının İslam dünyasına yabancı olması

&İçtihat anlayışında geleneksel anlayıştan farklı olarak Kur’an’ın tarihsel arka planı dikkate alması

&Sünnetin işlevselliği konusunda geleneksel algılarla uyuşmayan görüşleri savunması

2-MUHAMMED ARKOUN 

511-Muhammed Arkoun Kur’an nasslarını yorumlamada hangi yöntemi kullanmıştır?

&Arkoun’un yorum sahasındaki tek çabası Arap-İslam düşüncesine tarihselci bakış açısını egemen kılabilmektir. 

3-HASAN HANEFİ 

512 -Hasan Hanefi’ye göre Kur’an metni yedi kategoriye sahiptir. Bunlar nelerdir?

&Kadim olan Allah kelamıdır ki künhüne (özüne, aslına) vakıf olunması imkânsızdır.

&Levh-i Mahfuz’da yazılı olan kelam.

&Peygambere ulaştırılması için Cibril’e verilmiş olan kelam.

&Cibril’den Peygamber’e muayyen bir zaman diliminde aktarılan kelamdır.

&Kulakların dinlediği dillerin okuduğu kelamdır ki Peygamberce yanlış anlamalara karşı tashihi ya da yeni bir vahiy ile değiştirilmesi söz konusuydu.

&Her asırda yorumlanan ve tefsire tabi tutulan kelam

&Daha üst düzeyde yorumlanan kelam

513-Hasan Hanefi’ye göre İslam dünyasında öne çıkartılması gereken tefsir nasıl olmalıdır?

&Vakii/olgusal tefsir olmalıdır.

514-Vakii tefsir nedir?

&Asla literal (sadece lafzın sınırları içerisinde hareket eden) bir tefsir değildir. İçerik ve gaye kriterlerini göz önüne alır makasıd ve mesalih ekseninde hareket eder; çünkü zarurat-ı diniyyeyi (canın malın aklın neslin dinin korunması zarureti) bırakıp; ikinci üçüncü konulara takılmak vahyin mantalitesine terstir.

4-NASR HAMİD EBU ZEYD 

515-Ebu Zeyd’e göre Kur’an yetkinliğini nerden alır?

&İnmiş olduğu dilden alır.