KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

80-Şirk, Küfür, Nefis Ve Riya

ŞİRK, KÜFÜR, NEFİS VE RİYA

536-Allah’ın yasakladığı en büyük günah nedir?

&Şirk’tir.

537-Rasulüllah (s.a.v.)’in “küçük şirk” olarak nitelendirdiği günah nedir?

&Riya (Gösteriş için ibadet.)

538-Ne gibi davranışlar gizli şirktir?

&Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak

&Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak

&Nam ve şöhret için cihat

&Mevki ve makam için ilim

539-Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi Küfre götürür. İbn Manzur kaleme aldığı “lisanü’l arab”isimli kitabında küfür maddesini incelerken dört sınıfa ayırmıştır. Bunlar nelerdir?

&Küfr-i inkari   &Küfr-i cühudi

&Küfr-i inadi     &Küfr-i nifaki

540-Allah’ı, Hz. Peygamberi ve O’nun Al-lahtan getirmiş olduğu esasları kişinin kalbiyle kabullenmemesi, diliyle de inkâr etmesidir. Küfür çeşitlerinden hangisine girer?

&Küfr-i inkari

541-Kişinin, kalbiyle Allahın ilah olduğunu bilmesi fakat diliyle inancını söylememesi ve inanç esaslarını kabullenmeye yanaşmamasına ne denir?

&Küfr-i cühudi

542-Kişinin, kalbiyle Allah’ın ilah olduğunu bilmesi, fakat diliyle inancını söylememesi, inanç esaslarını kabullenmeye yanaşmamasıdır. Şeytanın ve meşhur müşrik Ümeyye b. es-Salt’ın küfrü bu çeşit bir küfürdür. Allah Ümeyye hakkında «îşte tanıdıkları o şey (Kur’an) kendilerine gelince, onu inkâr ettiler.» Küfür çeşitlerinden hangisine girer?

&Küfri cuhidi

543-Kişinin kalpden Allahı ve gerçeği bilip, dil ilede zaman zaman bildiğini açıklamasına rağmen hased, sapıklık, şan, şöhret, makam endişesi ve kavmiyetçilik gibi sebeblerle islamı bir din olarak kabullenmemesine ne denir?

&Küfr-i inadi

544-Hz. Peygamberin amcası Ebu Talib’in küfrü, küfür çeşitlerinden hangisidir?

&Küfri inadi 

545-Kişinin inanılması gereken şeyleri, diliyle söylemesi, fakat kalbiyle tasdik etmemesidir. Münafıkların küfrü gibi. Küfür çeşitlerinden hangisine girer?

&Kufri nifaki

546-Şirk beş’e ayrılır, Bunlar nelerdir?

&Şirk-i istiklal       &Şirk-i teb’iz    

&Şirk-i esbab         &Şirk-i takrib       

&Şirk-i taklid

547-Kâinattaki her türlü kanunun Allanın yaratmasıyla değil de, eşyanın kendi kendisinin gerçek sebebi ve yaratıcısı olduğuna inananların şirkidir. Tabiatçı ve maddeci filozofların şirki gibi. Bu ifade şirk çeşitlerinden hangisine girer?

&Şirk-i esbab

548-Âlemin yaratıcısının bir olduğunu söylemekle birlikte, Allah’a yakınlık sağlamak için, Allah katında aracı olsun diye, Allahtan başkasına, heykellere, putlara tapanların şirkidir. İlk dönem cahiliye Araplarının şirki bu çeşittir. Bu ifade şirk çeşitlerinden hangisine girer?

&Şirk-i takrib

549-Allah’tan başka ilahların olduğunu kabul etme vardır. Bu yeryüzündeki aya, güneşe, ağaca, taşa, toprağa vs. tapmak gibi şirkin en açık ve net olanıdır. Hayır ve şer ilahı gibi iki müstakil ilâh kabul eden Mecusilerin şirki gibi. Bu ifade şirk çeşitlerinden hangisine girer?

&Şirk-i istiklal

550-Allah’ın bir olduğunu söylemekle beraber, ilâhlardan mürekkep olduğuna inananların şirkidir. Hıristiyanlıktaki teslis inancı gibi. Teslis inancında Allah, baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşmaktadır. Bunlar ilahın üç unsurdan oluştuğunu ve bu üç unsurun ortak olan bir Allah olduğunu söylerler. Bu ifade şirk çeşitlerinden hangisine girer?

&Şirk-i tebiz

551-Sonraki cahiliyye araplarında olduğu gibi, sırf önceki atalarını taklîd ederek, putlara ilâh adını verenlerin şirkidir. Bu ifade şirk çeşitlerinden hangisine girer?

&Şirk-i taklid 

552- Müslümanların amellerini gösteriş olarak yapmaları hangi şirk türüne girer?

&Şirk-i hafiyy

553-Allah’ın varlığı yanında başka ilahların da olduğunu kabul etmek, Allah’ın zatı, sıfatları ve fiillerinde ona ortak koşan kimselere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

&Müşrik

554-Gizli şirk ne demektir?

&İbadetlere gösteriş katmaktır. İslam’ın ilkelerini dünyevi yararlara alet etmektir. İslam dinine göre ahret ameliyle dünya menfaati gözetmek anlamına gelen riya kötü bir davranış türüdür. Söz beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye riyakar veya mürai denir. İslam inancında bunun adı gizli şirktir.

555-Elfaz-ı Küfür ne demektir?

&İnsanı küfre götüren sözler demektir.

556-İnsanı küfre götüren haller nelerdir?

&Âlimler islamdan çıkaran şeyler konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Bazıları islamdan çıkaran seksene yakın madde saymışlardır. İslamdan çıkartan şeylerin en önemlilkeri şunlardır:

&Kur’an’ın ve sünnetin açık hükümlerine gizli manalar vermek

&Kur’an’ın ve sünnetin hükümlerini yalanlamak

&Din ile alay etmek

&Allah’tan ümidi kesmek

&Allah’ın azabını emin olmak (Allah bana azap etmez demek)

&Gaibden haber verdiğini söyleyen kâhinlere inanmak.

&Allah’ın indirdiği hükümlerden başkası ile bu verilen hükmün helal olduğunu düşünerek hükmetmek.

&Allah’a şirk koşmak ve sihir yapmak

&Allah’ın Resûlü’nün getirmiş olduğu bir şeyden buğuz etmek.

&Kâfirleri dost edinip onları sevmek

&Başkalarının yolunun Peygamberin sünnetinden daha iyi olduğuna inanmak.

&Müslümanların azalmasına sevinmek

557-Nefis terbiyesinde başarılı olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir?

&Akıl                      &Kalp

558-Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.

&Nefsi Emmare                 &Nefsi Levvame

&Nefsi Mutmainne           &Nefsi Merdiyye’

&Nefsi Mülhime                &Nefsi Raziye

&Nefsi Safiyye (Kamile)