Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-Kur’an-ı Kerim’in Ayet Sayıları

KUR’AN-I KERİM’İN AYET SAYILARI 

65-Kur’an-ı Kerim’in ayet sayıları üzerinde ilim adamlarının değişik beyanları vardır. Bunlar nelerdir?

&Ebu Amr ed-Dani’ye göre:6000

&Basralılara göre:6204

&Şeybe’ye göre:6214

&İsmail bin Cafer’e göre:6214

&Nafi’ye göre:6217

&Mısırlılara göre:6219

&Ehli Mekke’ye göre:6219

&Şamlılara göre:6226

&Küfe alimlerine göre:6236

&İbni Abbas göre:6616

&Zemahşeri’ye göre:6666

66-En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış âyet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?

&6236(Ülkemizdeki Mushafı şeriflerde mevcut ayetlerin sayısı Küfe ekolüne göredir)

67-Konularına göre ayetlerin tasnifi sonucu ortaya çıkan rakam kaçtır?

&6666

68-Mısır Meliki Fuât’ın 1342’de ilmi bir heyete tetkik ettirerek bastırdığı mushafa göre Medine’de inen sureler hangileridir?

&Bu sureler 28 tane olup şunlardır: Ahzâb, Mücâdele, Âl-i İmran, Mümtehine, Bakara, Münâfikûn,  Beyyine, Nas, Cum’a, Nasr, Enfal, Nisâ, Felak, Nûr, Fetih,  R’ad, Hacc, Saff, Hadid, Tahrim, Haşr, Tâlak, Hucurât, Tegabün, İnsan, Tevbe, Maide ve Zilzal

 

69-Ayetlerin sayısının 6236’dan az veya daha çok olmalarının sebebi nedir?

&Büyük bir âyetin, bir kaç küçük âyet sayılmasından veya bir kaç kısa âyetin bir büyük âyet yâhut sûrelerin evvelindeki besmelelerin bir veya ayrı ayrı âyet sayılmasından, bazıları da secâvendle ayrılmış olan âyetleri iki ayrı âyet saydıklarından âyet sayısı değişik rakamlarla ifade edilmiştir. Bu Kuran’ın kendisinde bir eksiklik veya fazlalık değil, var olanın değişik sayımıdır.

70-Sûrelerin kaç tanesi Mekki kaç tanesi Medenî veya kaç tanesinin karışık olduğu üzerinde de ulema ittifak edememişlerdir. Bu konuda alimlerin görüşleri nasıldır?

&Es-Suyûtî’ye göre 82 tanesi Mekki, 20 tanesi Medeni ve geriye kalan 12 tanesi ihtilaflıdır.

&Ubeyy b. Ka’b’a göre 87’si Mekki, 27’si medenidir.

&Nöldeke’ye göre 90 Mekkî, 24 tanesi de medenîdir.

&Mısır Meliki Fuât’ın 1342’de ilmi bir heyete tetkik ettirerek bastırdığı mushafa göre sûrelerin 86’sı Mekkî, 28’i Medenîdir.

71-114 olarak kabul edilen sûre sayısını bazıları hangi sureleri birleştirerek 113 olarak sayarlar?

&Bazıları Enfal ile Tevbe’yi, bazıları da Duha ile İnşirah’ı birleştirdiklerinden sayı değişmiştir

72-Ayetlerin sureler içindeki sıralanışı kim tarafından bildirilmiştir. Yani ayetleri surelerin içerisine yerleştiren kimdir?

&Hz. Peygamber

73-Sûrelerin tertibiyle ilgili, îslâm âlimleri arasında üç görüş belir­tilmiştir. Bu görüşler nelerdir?

&Sûrelerin tertibi Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır, yani tevkifidir.

&Sûrelerin tertibi Sahabelerin ictihâdiyle meydana gelmiştir.

&Surelerin tertibi kısmen Hz. Peygamber, kısmen de Sahabe icti­hâdiyle gerçekleşmiştir.

74-Ayetlerin tertibi nasıl olmuştur?

&Nazil olan bütün ayetler bizzat Hz. Peygamber’in göstermiş olduğu yerlere yazdırılmışlardır. Dolayısı ile ayetlerin tertibi tevkifidir yani vahye dayanmaktadır.

75-Sûre tasnif edilirken (Sınıflandırılırken)  neye göre bu tasnif işi yapılmıştır?

&Uzunluklarına göre