Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-Ehlisünnet Âlimlerine Göre İman

EHLİSÜNNET ÂLİMLERİNE GÖRE İMAN

85-Ehlisünnet âlimlerine göre iman nedir?

&Kalp ile tasdik dil ile ikrardır

86-Ehlisünnet bilginlerine göre iman amelden bir cüz müdür?

&Hayır 

87-Hangi iman daha üstündür?

&Tafsili iman

 88-İmanı tarif ederken ‘’İman kalp ile tasdiktir’’ görüşü kime aittir?

&Maturidi

89-İmanı tarif ederken ‘’İman kalp ile tasdiktir dil ile ikrardır’’ görüşü kime aittir?

&İmamı azam 

90-İmanı tarif ederken ‘’İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve erkânı ile amel etmektir’’ görüşü kime aittir?

&Selefiyyün 

91-İmanın rüknü nedir?

&Kalb ile tasdikdir 

92-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan mezhep hangisidir?

&Kerramiyye 

93-İman hakikati ne demektir?

&İman kalbin tasdikidir.

&İman kalbin tasdikidir, dil ile ikrarıdır.

&İman kalbin tasdikidir, dil ile ikrarıdır ve amelden ibarettir.

&İman dilin ikrarıdır.

&İman kalbin marifetidir, bildiğidir şeklinde izah edilmiştir.

94-Mukallidin(taklit edicinin) imanı sahih midir?

&Mutezileye göre kiymeti yoktur.

&Ehl-i Sünnete göre sahihtir.

95-İslamiyet’te kesinlikle inanılması gereken, iman edilmesi farz olan hususlara ne ad verilir?

&Mu’menun bih

96-Akaid ilmine giren iman esasları hangi metotlar kullanılarak incelenmiştir?

&Selef ve kelam metodu

97-İman artar eksilir mi?

&İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artmaz ve eksilmez. İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık gösterir. Kiminin imanı kuvvetli kiminin zayıftır. Kiminin imanı tam anlamıyla içine sinmiş, kimininki yüzeysel kalmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’deki“Müminler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah’ın âyetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır.” anlamındaki âyetler ile bu konudaki hadisler, imanın kuvvet, kalbin derinliklerine nüfuz yönüyle farklı seviyelerde olabileceğini göstermektedir.

98-İman esasları ile ilgili konularda ilk dönem bilginlerini izleyerek ayet ve hadislerdeki ifadelerin zahiri ile yetinip aynen kabul eden, teşbih ve tecsime düşmeyen İslam ekolüne ne ad verilir?

&Selefiyye

99-İslamiyetin öngördüğü temel inanç esasları (İmanın şartları) nelerdir?

&Allaha iman   

&Meleklere iman         

&Kitaplara iman

&Kadere iman  

&Peygamberlere iman

&Ahirete iman

100-“Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlüh” Bu iman esasları kısaca ne olarak ifade edilmiştir?

&Amentü olarak 

101-Dinin varlık sebepleri nelerdir?

&Doğru bilgilenme gereği

&Toplum planında ahlaklı bir hayatın sağlanması

&İnsanın özüne yabancılaşmasının önlenmesi

&İnsan fıtratına uygun bir hayat imkânının sağlanması

102-Hadiste geçen “imanın tadına erme” ne demektir?

&İmanın gereği yapılan işlerden zevk almak

103-Hadisi şerife göre imanın tarifi nasıldır?

&Kalpte yerini alır davranışlar onu doğrular