Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

79-Hadis İle İlgili Karma Sorular Ve Cevaplar

HADİS İLE İLGİLİ KARMA SORULAR VE CEVAPLAR

569-Meşhur olan cami’ler nelerdir?

&Buhari——El cami  &Muslim—–El cami 

570-Hangi yüzyıldan sonra hadis okulları açılmaya başlandı?

&12.yy

571-Fıkıh ve tefsirin vazgeçilmez kaynağı hadislerdir. Fıkıh mezhepleri arasındaki görüş ayrılıklarının sebebi nedir?

&Müctehidlerin hadislerin farklı yorumlanmalarındandır.

572-Kelam bilimcileri ile Hadis Ehli arasında tartışmalar çıktı. Akıl ile nakil tartışmalarına izleyen dönemde felsefeciler de karıştı. Son dönem Osmanlı ulemasında dahi imparatorluğun çöküşü sırasında bu tartışmalar yeniden yaşandı. Bu tartışmalar kaçıncı yüzyılda başlamıştı?

&7. yüzyılda

573-Peygamberin hayat tarzı ve dini mirası, hüküm çıkarılan hadisler, peygamberin, sonra ashabının, sonra tabiinin, sonra ümmetin örnek aldığı usul ne olarak ifade edilir?

&Sünnet

574-Hadis ilminde Muhaddis ve Fakih’in arasındaki fark nedir?

&Muhaddis:Hadislerin anlamından çok ifade ve sağlamlığına bakar

&Fakih: Hadisin sebebi, siyakı, maksadı ve delaleti ile meşgul olur 

575-La tectemiu ümmeti aled dalale

&Ümmetin, dalalet üzerinde birleşmeyeceğini ifade eden cümle (topyekün herkes hata yapamaz anlamında)

576-İslam Peygamberi Hz. Muhammed hadislerin yazılabileceğini ne zaman müsaade etti?

&Kur’an-ı Kerim ayetlerinin çoğunluğu nazil oldu; birçok hafızlar tarafından ezberlendi ve artık başka bir şeyle karışması hususundaki endişe ortadan kalktı; işte o zaman müsaade etti.

577-Hangi devletlerin döneminde hadisler yazıya geçirilmeden önce uydurma furyası gündeme gelmişti?

&Emeviler ve Abbasiler 

578-Müsned türünde yazılmış en meşhur hadis eseri kime aittir?

&Ahmed b. Hanbel. 

579-İlahi dinlerin temel bilgi kaynağı nedir?

&Vahiydir

580-Hz. Peygamberin ictihadının öncülleri nelerdir?

&Kur’an          &Tabiat            &İnsan

581-Kur’an’ın vahyi dışında Sünnet ile Hadis’in bir kısmına hangi iletişim kaynaklık etmiştir?

&İster vahiy, ister ilham, ister vehbi yetenek, ister işaret denilsin Hz. Peygamber Allah ile iletişim kurmuştur.

582-Hz. Peygamber Mekke’de iken kimlerin evlerini ilim merkezine dönüştürmüştür?

&Erkam’ın ve Mahreme bin Nevfel’in 

583-Mekke’de ve Medine’de İslamiyetin doğuşu esnasında kaç kişinin okuma yazma bildiği rivayet edilir?

&Mekke’de:17                     &Medine’de:9

584-Hz. Peygamber, kendi hanımı Hz. Hafsa’ya yazı öğretmesi için kime ricada bulunmuştu?

&Şifa binti Abdullah

585-Hz. Peygamber, İbranice ve Süryanice öğrenmekle kimi görevlendirmişti?

&Zeyd bin Sabiti

586-Dinde, delil, hüccet olması bakımından muteber olan hangi tür hadislerdir?

&Merfu türü hadisler

587-Merdud hadis rivayet edenlerin yani Merdud hadisçilerin özellikleri nelerdir?

&Fazla unutkan olan 

&Çok yanılan (kesreti galat)

&Hadis rivayetinde dikkatsizlik gösteren (fertı gaflet)

&İsnad ve metinleri birbirine karıştıran (vehm)

588-Hangi imama göre; bir hadisle amel edilebilmesi için sünnete uygun olması gerekir?

&İmam-ı Ebu Yusuf’a

589-Hangi imama göre; bir hadisle amel edebilmek için, Medine ehlinin üzerinde ittifak ettiği bir uygulamaya muhalif olmamalıdır?

&İmam-ı Malik’e

590-Hangi düşünüre göre; Hadisleri; aklı ve nakli bir ve beraber kabul etmek, birini diğerine tercih etmeden, ikisinden birine öncelik tanımadan anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktır?

&İmam-ı Gazali’ye

591-Hangi âlime göre; akla ve İslam’ın temel esaslarına aykırı görülen her hadis uydurmadır?

&İbnül Cezviye

592-Abbasi halifesi Mu’tasım zamanında Kur’an’ın mahlûk olduğu görüşünü benimsemediği için kırbaçla dövülen ve hapsedilen hadis âlimi kimdir?

&Ahmed b.Hanbel

593-Bir hadisin bulunabildiği kadarıyla bütün senedlerini bir kitapta toplama işine ne denir?

&Turuk çalışması.

594-Riyazus’salihin kimin eseridir?

&Nevevi’nin

595-Âlimler Kütüb-i Site’nin altıncısı olarak İbni Mace yerine kimin eserlerinin  kabul edilmesinin daha uygun olacağını söylediler?

&Darimi’nin

596-Et tıbbun Nebevi kimin eseridir?

&Es Suyuti 

597-Günümüze ulaşan en eski sünen hangisidir?

&Darimi’nin süneni

598-İlk müsned kime aittir?

&Ebu davud et Tayalisi

599-Hadis lügatı çalışmalarında ilk eser kime aittir?

&Ebu Ubeyde el Kasım b. Selam

600-“Bu duygu ALLAH’ın takdir ve taksi­minden memnun olmama anlamı taşıdı­ğından, tevhid akide­sine aykırıdır. Kişi bu duygu ile önce doğrudan doğruya kendisine zarar verdiğini, dünya ve ahirette mutsuz olmanın ötesinde hiçbir yarar sağlayamayacağını bilmelidir.” İfadesinde hangi duygudan söz edilmektedir.

&Haset

601-El Gazali’nin meşhur kitabı İhyau Ulumiddin de geçen hadisleri kim hangi eserinde tahric etmiştir?

&El Müğni an Hamli’l – Esfar fi’l – Efsar Iraki

602-‘’Kimin evinde bu kitap varsa orada konuşan bir peygamber var gibidir’’ sözüne mazhar olan kitap hangisidir?

&Tirmizi’nin Sünen’i

603-Sünnetin toplumsal önemini vurgulamıştır yabancı bilgin kimdir?

&Johann Fück

604-Abdestle ilgili hadisler hadis kitaplarının hangi bölümlerinde incelenir?

&Tahâre

605-Hadiste geçtiğine göre, Hz. Peygamber’in ümmeti hakkında endişelenmediği husus hangisidir?

&Fakirlik

606-İbni Abbâs’dan rivayet edildiğine göre, kabir azabına sebep olan iki şey hangisidir?

&Koğuculuk ve idrar

607-‘’Dünyada hadis için, ahirette cennet için yaratılmıştır.’’ Musa b. Harun kim için söylemiştir bu sözü?

&Ebu Davud

608-Ebu’d Derda’nın rivayetine göre ‘’Kıyamet gününde mü’minin terazisinde bulunacak en ağır şey’’ hangisidir?

&Güzel ahlak

609-Müslim’in el-Camiu’s-Sahih’in en önemli özelliği hangisidir?

&Bir senediyle rivayet ettikten sonra ardından diğer senetlerini de nakletmiştir. Hadisin senedlerini bir yerde vermeye çalışmak

610-Hadiste belirtildiğine göre sadık rüya nübüvvetin kaç cüzünden biridir?

&46

611-Hadis ilminde molla kaç hadisi ezberinde bulunduran kimseye denir?

&2.000

612-Sahih-i Müslim’de tekrarlar haricinde kaç hadis vardır?

&4.000 

613-En çok hadis rivayet eden sahabi kimdir?

&Ebu Hureyre

614-Mürsel hadisleri rivayet eden râvi güvenilir olursa, başka bir şart öne sürmeksizin kabul eden imamlar kimledir?

&Ebû Hanife ve İmam Mâlik,

615-Senedinde kopukluk olmayan hadisleri mütevatir, meşhur ve âhâd olmak üzere üçe ayıran hangi mezheptir?

&Hanefiler 

616-Ahâd haberi delil olarak alırken sadece senedin sahih ve kesintisiz olmasını yeterli gören imam hangisidir?

&İmam Şafiî

617-Ahâd hadis ravisinin fakih olması, rivayet ettiği hadisle amel etmesi ve genel kurallara uygun düşmesi gibi şartları öngören mezhep hangisidir?

&Hanefiler

618-İmam-ı şafii’nin ve Hanefilerin Ahat hadis’lerde aradığı şartlara ilaveten Medinelilerin ameline uygun düşmesi gibi şartları öngören mezhep imamı hangisidir?

&İmam Mâlik 

619-Buhari hadisleri seçerken takribi kaç hadis arasında seçmiştir?

&Altıyüzbin(600.000) 

620-Hz. Peygamberden duyduğu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabe kimdir?

&Abdullah b. Amr b. As

621-İslam tarihinde “şemail” ismini ilk kullanan ve bir eseri olan kimdir?

&Tirmizi

622-İnsanlara ulaşması bakımından sünnet (sünnet nevileri)kaça ayrılır?

&3 ayrılır, Mütevatir, Meşhur ve Ahad

623-Meşhur sünnet kimlerin kullandığı kavramdır?

&Hanefilerin

624-Meşhur sünneti haber-i vahıd (ahad haber) olarak değerlendiren kimdir?

&Cumhur 

625Şübhesiz Allah rasulünde sizin için, Allah’a kavuşmayı umanlar Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır’’ (Ahzab;21) ayetinde Hz. Peygamberin hangi yönüne vurgu yapılmaktadır?

&Temsil

626-Mutevatir ve meşhur olmayan haberler ahad haber diyen kimlerdir?

&Hanefiler

627‘’O Peygamber, onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar’’(Araf,157) ayeti rasulüllah’ın hangi özelliğini vurgulamaktadır?

&Teşri 

628-Hadis usulü alanında yazılan ve günümüze kadar İLK sistematik ve mustakil eser hangisidir?

&Ramhurmuzi 

629-Hadis usulü alanında mütekaddimun döneminin bitip muteahhirin döneminin başladığı yıl hangisidir?

&Hicri:463 

630-Müsnet türü eserlerden günümüze kadar gelen en eski müsnet’in yazarı kimdir?

&Ebu Davud Tayalisi

631-Mustakil olarak bir hadis kitabını şerh etmek üzere çalışmasını Hattabi, Ebu Davud’un Sünen’i üzere yazmıştır. Bu eserin adı nedir?

&Mualimü’s-Sünen 

632-Tirmizi’nin Sünen’ini Türkçeye çeviren kimdir?

&Osman Zeki Molla Mehmetoğlu

633-İbn-i Meca’nin sünen’ini Türkçeye kim tercüme etmiştir?

&Haydar Hatipoğlu 

634-Ebu Davu’un sünen’ini Türkçeye kim tercüme etmiştir?

&Necati Yeniel ve Hüseyin Karabınar 

635-Mü’cemü’l-Kebir adlı eser kime aittir?

&Teberani

636-Halk dilinde dolaşan hadisleri incelemek üzere Acluni’nin yazmış olduğu eserin adı nedir?

&Keşfü’l-Hafa

637-Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Hadis usulü alanı ile ilgili olan ‘’et-Tecridü’s-Sarih’’ adlı eserin mukaddimesini yazan ve Türkçeye çeviren kimlerdir?

&Mukaddime: Elmalılı Hamdi Yazır; Çevirmen: Ahmed Naim ve Kamil Miras

637-Hadis ve hadis ilimlerinin okutulduğu ‘Daru’l-Hadis’ İLK defa nerede ve kim tarafından kurulmuştur ve İlk hocası kimdir?

&Yer:Şam’da, Kur’an:Nureddin Zengi ve Hoca:İbn Asakir

638-Horasan âlimleri mevkuf hadisi nasıl isimlendirmişler ve bunun sonucu bazı âlimler eserlerine hangi ismi vermişler?

&Mevkuf yerine eser (çoğulu asar) kelimesini kullanmışlardır. Bundan dolayı bazı âlimler hem merfu hem mevkuf hadisler içeren kitaplarına ‘’es-Sünen ve’l Asar’’ ismi vermişlerdir.

639-Hadise eklenen kısım nasıl anlaşılır?

&Ya başka bir rivayette bu kısmın ayrı görülmesiyle yahut rivayet eden ravinin veya durumu fark eden bir âlimin söylemesiyle ya da o kısmı Hz. Peygamber’in söylemesinin imkânsızlığıyla anlaşılabilir.

640-Müsned müellifi Baki b. Mahled’in 1013 sahabnin adını verdiği risalesinin ismi nedir?

&Kitabü’l Adad

641-Hadis öğrenen öğrencilere, hadis ilminde yolun başında olanlara ne denir?

&Talib denir

642-Hadis alimleri için hangi tabirler kullanılır?

&Genel olarak Muhaddis veya Hafız tabiri kullanılır. Hadis ilminde daha ileri düzeyleri ifade etmek için ımam, Huccetü’l-ıslam, şeyhu’l islam, Emirü’l mü’min’in fi’l hadis gibi ünvanlar kullanılmıştır.

643-Zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenleri nelerdir?

&Ravinin tenkid edilmesindeki sebeplerin farklılığı.

&Senette ravi düşmesinin az veya çok olması.

&Ravi eksikliğinin senedin değişik yerlerinde olması.

&Hadisin metnindeki kusurun onun sahihliğine zarar verme derecesindeki değişiklikler.

644-Hangi halifeler hadisi yazdığı halde sonra imha ettikleri söylenilir?

&Hz. Ebubekir: 500 kadar hadis yazdığı fakat sonra imha ettiği söylenir. Hz. Ömer; hadisleri yazma teşebbüsü olmuş fakat sonra vazgeçmiştir.

645-Kırk hadis türü hangi isimlerle anılır?

&Hadisi erbain, Tercüme-i hadisi erbain, Şerh-i hadisi erbain vb.

646-Kırk hadis türü eserlerin muhtevası nedir?

Kutsi hadislerden seçilenler, Peygamberimizin hutbelerinden seçilenler, Senetleri sahih hadislerden seçilenler, Zıt isnatlı 7 ve 10 ile alakalı veya isnatsız hadislerden seçilenler, 40 rakamına dayanarak tertip edilenler, Ezberlenmesi kolay ve kısa hadislerden seçilenler, Veciz camialı hadislerden seçilenler, Fasih ve sahih hadislerden seçilenler, Noktasız harflerden seçilenler, Kırk hadisler dini her konuyu ihtiva edebilirler. Eser Kur’an’ın fazileti İslam’ın şartları Hz. Muhammed al ve ashabı ilim alim siyaset ve hukuk toplumsal ve ahlaki hayat gibi konularla ilgili söylenen kırk hadisi ihtiva eder.

647-Kırk hadis türü yazılma sebepleri nelerdir?

Hz. Peygamberin ”Ümmetimin içinde din emirlerine dair kırk hadis ezberleyeni Allah-u Teala fakihler ve âlimler zümresinde haşreder.” Hadisi, Peygamberin şefaatine ulaşma umudu,  Kırk hadis yazanların geleneğine dahil olmak, Okuyanların hayır duasını almak, Hocasının veya dostlarının arzusu üzerine, Devlet başkanı v.s. görevlendirilmiş olmak, İlgi duyulan bir alanda hadis derleme arzusu ve Hastalıklardan kurtulmak ve şifa bulmak ümidiyle

648-Kırk hadis türü şekil bakımından 3 kısma ayrılır. Manzum, Mensur ve hem manzum hem mensur kısma ayrılır. Kırk Hadis türünde yazılan ilk Türkçe eser hangisidir?

&14. yy’da Mahmud b. Ali’nin ‘’Nehcül-Feradis’’i

*Selçuklularda İLK Daru’l-Hadis Çankırı’da kuruldu.

*Osmanlıda İLK Daru’l-Hadis Bursa’da kuruldu.

*İmam-ı Malik’in Muvatta’sının şerhi Tenviru’l-Havakil’sir