Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

77-Tarihsel Süreçte Hadis Eğitimi-Öğretimi Ve Hadis Adabı

TARİHSEL SÜREÇTE HADİS EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ VE HADİS ADABI

386-İslam’ın ilk yıllarında hadis ile aynı anlamda kullanılan kavram hangisidir?

&İlim

387-Hadis edebiyatında hadis anlamında kullanılan kavramlar nelerdir?

&Talebü’l-İlm, Kitabetü’l-İlm, Takyidü’l-İlm, Tahammül’ül-İlm, Beyanü’l-İlm

388-Hz Ömer’in hadis öğrenme metodu nedir?

&Rasulüllah’ın meclislerini komşusuyla nöbetleşe takip etmek.

389-Yeni gelişmeleri günü gününe takip edebilmek için Medine’nin dış mahallelerinde oturan ve komşusuyla dönüşümlü olarak her gün efendimizin yanına giden mübarek kimdir?

&Hz. Ömer(r.a.)    

390-Sahabenin hadis öğrenme metodu nedir?

&Öğrendiklerini kendi aralarında müzakere yani tekrar etmek, iyice anlayıp hafızalarına yerleştirmek     

391-Hadis Sünnet mirasını asırlar ötesinden günümüze taşıyan asıl sır nedir?

&Sahabilerin Hz. Peygamber’in huzurundayken ve onu dinlerken bir sahabinin ifadesiyle; başlarına kuş konmuşçasına sessiz, sakin, dikkat ve ciddiyet içinde olmalarıdır.

392-Üsame komutasındaki orduyu ‘’Peygamber’in bağladığı bir sancağı çözmek bana yakışmaz.’’ diyerek şam a gönderen Halife kimdir?

&Hz Ebu Bekir

393-Haceru’l-Esved’in karşısına geçip iyi biliyorumki sen bir taşsın; senden ne zarar gelir ne fayda. Şayet Rasulüllah’ın seni öpüp selamladığını görmüş olmasaydım, seni ne öper ne de selamlardım diyen Halife kimdir?

&Hz. Ömer

394-Aynen Rasulüllah’ın oturduğu yerde oturdum, yediği yemeği yedim ve kıldığı namazı kıldım diyen halife kimdir?

&Hz. Osman

395-Hadislerin lafzan ve manen rivayeti sorunu ve tartışması kimin için söz konusudur?

&İlk nesiller için söz konusudur. Tabiun’dan sonra mana ile rivayet olgusu teorik olarak tartışılsa da pratikte önemini yitirmiştir.

396-Sahabeler arasındaki rivayet konusundaki birbirlerine yönelttikleri tenkitlerin sebebi nedir?

&Unutma, yanılma iyi veya tam ezberleyememe gibi zabt kusurlarından kaynaklanmaktaydı.

397-Hadislerin ezberlenerek, ezberlenen hadislerin müzakere yoluyla korunup hafızada kalıcı hale getirilmesi şekliyle hadis öğrenme usulüne ne denir?

&Şifahi usul.

398-İlletlere göre hadisler kısımlara ayrılmış ve her kısmın hükmünü açıklayıp kurallar ortaya koymuşlardır. Hadisleri dağınık vaziyetten kurtarılarak(tedvin işinde olduğu gibi) bu kuralları koyma önceliğini yapan hadis ve fıkıh otorite olan kimdir?

&İbn şihab Ez-Zühri

399-Tedvin edilen hadisler konularına göre tasnif edilmeye başlanmıştır. Bunun ilk örneği hangi eserdir?

&Mamer b. Raşid’in – el-Cami’si

400-Fetihten sonra ilim ve kültür faaliyetlerini organize etmek üzere vahyin beşiği olan Mekke’ye muallim olarak gönderilen sahabi kimdir?

&Muaz b Cebel     

401-İmamu Ehl-i Şam (Şamlıların imamı) ünvanı ve el-Evzai nisbesiyle meşhur olan âlim kimdir?

&Abdurrahman b Amr.    

402-Kufe nasıl ilim ve kültür merkezi haline geldi?

&Ali hilafetinde Medine yerine hilafet merkezini Kufe’ye taşımasıyla

403-Kûfe’nin bir ilim merkezi olarak tanınmasında büyük paya sahip olan sahabiler kimlerdir?

&Hz. Ali ve İbn Mes’ud

404-Hz. Ali ve İbn Mes’ud’un ilmi hangi tabiiler ulaşmıştır?

&Alkame, İbrahim Nehai ve Hammad b. Süleyman’a onlardan da genç tabiilerden sayılan İmam Azam’a ulaşmıştır.

405-”Türklerin mezhebi” diye nitelendirilen Hanefi mezhebinin şekillenmesinde hangi iki sahabi kanalıyla gelen rivayetler oluşturur?

&Hz. Ali ve İbn Mes’ud

 406-Bağdat kim tarafından kuruldu?

Abbasi halifesi Mansur     

407-Şafii’nin hadis altyapısı kime dayanır?

&Abdullah b Amr     

408-Hadisin coğrafi merkezleri nerelerdir?

&Medine, Mekke, Şam, Kufe, Basra, Bağdad, Cezire, Yemen, Mısır, Mağrip-Endülüs ve Horasan-Maveraünnehir.

409-İlk özel hadis öğretim merkezi neresidir?

&Ebu Bekir b. Ahmed es-Sıbği tarafından Nişabur’da kurulan Daru’s-Sünne(sünnet evi) bu merkezlerin ilki sayılır.

410-Sadece hadis öğretimine tahsis edilen hadis ihtisas okulları ne zaman kim tarafından kuruldu?

&Hicri VI yılının ikinci yarısında ilk Daru’l-Hadis (hadis evi) Selçuklu atabeylerinde Nureddin Mahmud Zengi tarafından Dımaşk (bugünkü Şam)’da kurulan Daru’l-Hadisi’n-Nuriyye’dir. İbn Asakir adına yaptırılmıştır.

411-Daru’l-Hadisi’n-Nuriyye’nin ilk idarecisi kimdir?

&İbn Asakir 

412-İkinci Daru’l-Hadis nerede kuruldu?

&Eyyübi sultanı El Melikül Kamil Nasiruddin Muhammed tarafından Kahire’de kurulmuş ve kurucusuna nisbetle Daru’l-Hadisi’l-Kamiliye diye adlandırılmış ve başına Ebu’l-Hattab b. Dıhye getirilmiştir.

413-Seyahatname kimin eseridir?

&Evliya çelebi  

414-Evliya çelebi balkanlarda kaç tane Daru’l-Hadis’den bahseder?

&Yunanistan’da 16           

&Bulgaristan’da 2

&Arnavutluk’ta 3    

&Yugoslavya’da 23

415-Evliya Çelebi, Mekke, Suriye, Filistin ve Bağdat’ta kaç tane Daru’l-Hadis bulunduğunu söyler?

&Mekke=40  &Filistin=24 

&Suriye=24  &Bağdat=70

416-Hatib el-Bağdadi’nin hadis öğrenim adabı ile ilgili eseri?

&El-Cami’li Ahlaki’r-Ravi ve Adabı’s-Sami

417-Hadis öğrenimi sırasında öğrencide olması gerekenler özellikler nelerdir?

&İhlas ve iyi niyet

&Öğrendiğiyle amel etmek

&Hadisi ehlinden almaya çalışmak

&Hocaya saygı göstermek

&Arkadaşlarıyla bilgi paylaşmak

&Ilmi ve Tediri bir metod takip etmek(hazmederek düzenli şekilde öğrenmek)

&Hadis usulüne önem vermek

418-Hadis öğreniminde bir hocada olması gerekenler özellikler nelerdir?

&İhlas ve iyi niyet

&Üstün ahlaka sahip olmak

&Hocalık ehiyetine riavet (ilim ve yaş bakımından yeterli olmak)

&Bunama halinde hocalığı bırakmak

&Kendisinden üstün olanlara öncelik vermek

&Hadise saygı ve hadis meclisine saygı göstermek

&Eser yazmak ve bilimsel faaliyette bulunmak

419-Hz. Peygamber’in vefatının ardından &“Alimler peygamberlerin varisleridir.” Hadisi uyarınca kendilerini Hz. Peygamberin ilim varisleri olarak kabul edenler kimlerdir?

&Sahabe ve ondan sonra gelenlerdir

420-Kur’an’da “Kitabı ve hikmeti öğreten bir Resul” ayetiyle Resullah’ın hangi özelliği vurgulanmıştır?

&Muallimlik yani öğreticilik

421-İslam’da ilk muallim ve ilk talebeler kimlerdir?

&İlk muallim Hz. Peygamber, ashabı da ilk talebeler olarak kabul edilir

422-İslam’ın ilk zamanlarında (Mekke döneminde)belli bir gizlilik içerisinde yürütülen Müslümanları eğitme faaliyetinde önemli bir buluşma noktası olan yer neresidir?

&Daru’l-‘Erkam (Erkam’ın evi)

423-Hadis kaynaklarında ilim ve alimin değeri ile ilgili bulunmak istendiğinde hangi bölüme bakılır?

&Kitabu’l-ilm

424-İslam’ın Mekke döneminde kişisel çabalarla sürdürülen eğitim-öğretim etkinlikleri günümüz tabiriyle nasıl bir faaliyet olarak nitelendirilir?

&Yaygın eğitim-öğretim faaliyeti

425-Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk iş nedir?

&Bir mescid inşa etmek

426-İslam’ın ilk kurumsal binası ve İslam’ın ilk örgüt eğitim kurumu hangisidir?

&Mescid-i Nebevi

427-Hz. Peygamberin öğretim metodları nelerdir?

**Konuşurken dinleyenlerin rahatça anlayıp gerekirse yazabilecekleri şekilde açık, net, tane tane ve yavaş konuşması gerektiğinde sözünü tekrar etmesi

**Anlattığı konuyu soru sormaya pek gerek bırakmadan ayrıntısıyla izah etmesi

**Muhataplarına sorduğu sorularla öğreneni aktif hale getiren bir eğitim izlemesi

428-Hz. Peygamber’in hangi faaliyetleri hadis kapsamında değerlendirilir?

&Hz. Peygamber’in öğretimi dine ve hayata dair söylediği ve yaptığı her şey

429-Sahabe, ilim öğrenme öğretme konusunda nasıl bir duyarlılık sergilemişlerdir?

&Hz. Peygamber’in yakınında bulunup sürekli onun söz ve davranışlarını takip etmişler

&Hz. Peygamber’in ilim ve sohbet meclislerini nöbetleşe takip ederlerdi

&Öğrendiklerini kendi aralarında müzakere ederlerd

&Sorarak öğrenme

&Hadis öğrenimi için yolculuk yapma

430-Hangi sahabe naklettiği hadisi bizzat Resulallah’dan işitip işitmediği sorusuna kızar ve Vallahi biz, yalan konuşmaz, yalanın ne olduğunu dahi bilmezdik.” demiştir?

&Enes b. Malik

431-Sağlığında Hz. Peygamber’e itaati Allah’a itaat bildikleri gibi, vefatından sonra sünnetine uymayı nasıl kabul etmişlerdir?

&Sünnete uymayı Kur’an’a uymak olarak kabul etmişler ve dört elle sünnete sarılmışlardır.

432-Hz. Peygamber’in “Kasıtlı olarak bana yalan isnad eden cehennemdeki yerini hazırlasın.” buyurmuş olması sahabeyi neye sevk etmiştir?

&Sahabeyi daha titiz davranmaya hatta önde gelen bazı sahabileri hadis rivayetine karşı çekingenliğe, duydukları rivayetleri kabülde ise sıkı kontrol mekanizmaları kullanmaya sevketmiştir. Ayrıca rivayet edenden şahit istemişler ve yemin ettirmişler.

433-Rivayette şahit ve yemin ettirme nasıl bir uygulamadır?

&Eğitim ve örnek olma amaçlı özel bir uygulamadır.

434-Kendisine hadis rivayet eden kimseye yemin ettiren kimdir?

&Hz. Ali

435-Rivayette hangi amaç güdülmüştür?

&Rivayet işini baştan sıkı tutup kurallara dayalı sağlam ve köklü bir rivayet geleneği oluşturma hedefi güdülmüştür.

436-İbn Mesud gibi bazı sahabiler hadisin sonuna hangi temkin ifadeleri ekleyerek yanlış eksik veya fazla rivayet etmiş olma vebalini hafifletmek istemişlerdir?

&Ev kema kale-veya dediği gibi

&Ev nahve haza-veya bunun gibi

&Ev kariben min haza-veya buna yakın

437-Tabiûn ve Etbau’t-tabiûn dönemi hangi dönemi kapsar?

&Hz. Peygamber’in vefatıyla başlayıp hicri 220 yılı civarına kadar devam eder.

438-Sahabe hangi kuşakla iç içe yaşamıştır?

&Tabiun (tabiun da etbau’t-tabiun ile iç içe yaşamıştır)

439-Tabiûn hadis öğrenimi bakımından kimin öğrencileri ve hocaları olmuştur?

&Hadis öğrenimi bakımından sahabenin öğrencileri, Hadis öğretimi bakımından etbau’t-tabiunun hocaları olmuşlardır.

440-”Hadis kadar sorumluluğundan korkulacak başka bir şey yoktur.” ifadesi kime aittir?

&Süfyan es-Sevri

441-”Hadis kadar cehenneme girmeme sebep olmasından korktuğumdan başka bir şey yoktur” sözüyle hadisteki endişelerini ifade eden kimdir?

&Şu’be b. Haccac

442-Hadis rivayeti için muhaddisler (öncü olan; İbn Şihah ez-Zühri gibi) hangi kuralları ortaya koymuşlardır?

&Ravilerin cer-ta’diline ağırlık verilmiş

&Rivayetlerin iletilerine yönelik çalışmaları yoğunlaştırmış

&İletilere göre hadisleri kısımlara ayırmış ve her kısmın hükmünü açıklayan kurallar ortaya koymuş

443-Hicri 150’li yıllardan itibaren daha önce tedvin edilen hadisler neye göre tasnif edilmeye başlamıştır?

&Konularına göre

444-Fıkhu’l-Hadis türünün(fıkhı ekollerinde) ilk örnekleri hangileridir?

&İmam Malik, Muvatta     

&İmam Muhammed, El-Âsâr

&İmam Şafii, El-Ümm

445-Resulallah(s.a.v)’a öğrenci olmuş sahabiler halifeler tarafından fethedilen merkezlere değişik görevlerle gönderiliyorlardı. Kısa sürede birer ilim merkezi haline dönüşen bu yerler nasıl adlandırılmaktadır?

&İlim merkezleri ve Hadisin coğrafi merkezleri

446-İslam’ın ilk merkezi neresidir?

&Medine

447-Yoksul sahabilerin barınması için mescidin inşası esnasında Hz. Peygamber tarafından yaptırılan barınak hangisidir?

&Suffe

448-Zamanla yatılı bir eğitim kurumu haline dönüşen yer neresidir?

&Suffe

449-İslam tarihinde Fukuha-i seb-a diye adlandırılan Medineli yedi fıkıhçı kimlerdir?(tabiun nesli)

&Said el Museyyeb

&Kasım b. Muhammed

&Harice b. Zeyd

&Süleyman b. Yesar

&Urve b. Ez-Zübeyr

&Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe

&Ebu Bekir b. Abdurrahman

450-Suffe ehlinin en meşhur sahabesi kimdir?

&Ebu Hureyre

451-Etba tabakasından hangi alim Medine’deki ilim merkezinin öğrencilerindendir?

&İmam Malik

452-Mekkeli sahabi raviler kimlerdir?

&Abdullah b. Saib              &İbn Abbas

&İkrime b. Ebu Cehil         &Halid b. Esid

&El-Hakem b. El-As           &Osman b. Talha

453-Sahabilerin yetiştirdiği önde gelen Mekkeli tabiiler hangileridir?

&Mücahid b. Cebr              &Ata b. Ebu Rabah

&Amr b. Dinar                     &İbrahim b. Meyser

454-”Bir kere haccettim ama asıl maksadım hadis dinlemekti” sözü kime aittir?

&İbnü’l-Medini

455-Şam’ın diğer adı nedir?

&Dımaşk

456-Hz. Ömer Şam’daki Müslümanları aydınlatmak için hangi sahabeleri Şam’a gönderdi?

&Ubade b. Samit               

&Muaz b.Cebel             

&Abdurrahman b. Ğanem              

&Ebu’d-Derda

457-Basra mektebinde yetişen ünlü muhaddis alimler kimlerdir?

&Hasan el-Basri     &Muhammed b. Şirin      &Katâde

458-Tabiûn döneminden itibaren İslami ilimlerin okutulduğu önemli bir ilim merkezi neresidir ve Nizamiye adlı medreselerin ilki ve en gelişmişi nerede açıldı?

&Bağdat

459-Günümüzde Anadolu topraklarında kalıp Cizre diye anılan yer neresidir?

&Cezire

460-Cezire’de tabiun’dan hangi alimler yetişmiştir?

&Adi b. Adi ve Meymun b. Mihrân

461-Arap yarımadasının güneyinde yer alan Muaz b. Cebel ve Ebu Musa el-Eş’ari’nin Hz. Peygamber tarafından vali olarak gönderilen yer neresidir?

&Yemen

462-İlk hadis musannifi (tasnifcisi) kabul edilen Mamer b. Raşid ve öğrencisi Musannef sahibi Abdurrezzak b. Hem-mam hangi coğrafyada yetişmilerdir?

&Yemen

463-Mısır hangi halife zamanında fethedildi?

&Hz. Ömer zamanında Amr b. El-Âs komutasında

464-Hadislerin Mısır’da yayılmasına öncülük eden, tabiun neslinden birçok talebeye burada hadis okutan sahabi kimdir?

&Abdullah b. Amr(Bizzat Hz. Peygamberden hadis yazan ilk sahabilerden biridir)

465-Mısır mektebinin sembolik şahsiyeti haline gelen ve Şafii’nin hadis alt yapısının dayandığı sahabi kimdir?

&Abdullah b. Amr

466-Endülüs coğrafyasında hangi şehirler İslam dünyasında birer ilim ve kültür merkezi olarak ilgi odağı haline geldi?

&Tunus’ta Keyrevan, Endülüs’te Kurtuba, İşbiliyye, Gırnata, Şatıbiye ve Belensiye

467-İbn Hazm, İbn Rüşd, Kadı İyad, Muhyiddin İbnü’l-Arabi hangi coğrafyada yetişmiş âlimlerdir?

&Endülüs

468-Tabiun neslinden itibaren ünlü muhaddis bilginlerin yetişmesi açısından verimli topraklar haline dönüşen bölge hangisidir?

&Horasan ve Maveraünnehir

469-Kütüb-i sitte müellifleri, Darimi, İbn Huzeyme, İbn Hıbban, Hakim gibi birçok alimin yetiştiği ilim merkezi hangi coğrafyadır?

Horasan ve Maveraünnehir

470-Daru’s-sünne (sünnet yurdu) neresidir?

&Medine

471-Rihle ne demektir?

&Hadis öğrenmek için yapılan meşakkatli yolculuklar.

472-Rihle’nin(İlim yolculuğu) ilk örnek kimin zamanında görülmüştür?

&Hz. Peygamber döneminde görülmüştür

473-Rihle bizzat kim tarafından başlatılmış ve hangi dönemde yoğunlaşmıştır?

&Ashab tarafından başlatılmış ve tabiun döneminde yoğunlaşmıştır.

474-Çok yaygın bir hadis öğrenim yöntemi olan rihle en hareketli ve bereketli dönemini kaçıncı asırlarda yaşamıştır?

&Hicri 2.-3. ve 4. Asırlarda

475-”Er-Rihle fi talabi’l-Hadis” adıyla müstakil bir kitap yazan hicri V. asrın ünlü muhaddisi kimdir?

&Hatîb el-Bağdâdî

476-Rihlere yeni bir boyut kazandırarak rivayet icazeti elde etme amaçlı seyahatlerin ortaya çıkmasına ne sebep olmuştur?

&Hicri 2. ve 3. asırlarda hadislerin büyük ölçüde kitaplaşmasıyla birlikte kitaptaki hadisleri rivayet etme hakkını bizzat müellifinden olma şartı aranması

477-Hadis merkezleri büyük ölçüde hangi dönemde belirginleşmiştir?

&Tabiun dönemi

478-İbn Mende hangi hareketli dönemin son temsilcisi kabul edilir?

&Sahabe ile başlayıp tabiun ile gelişen rihleler hadis yazımının kurallara bağlandığı kitaptan rivayete icazet verilmesi ve kitaba güvenin arttığı dönem

479-Kaçıncı asırlarda öğrenci ilim peşine değil, ilim öğrencinin ayağına gider olmuş; artık rihler belirli kitapların icazetini alma amacından öteye geçmemiştir?

&Hicri 5. asrın ortalarından itibaren medreselerin, 6. asrın ortalarından sonrada Daru’l-Hadislerin kurulmasıyla

480-Nizamiye medreseleri kim tarafından kurulmuştur?

&Selçuklu veziri Nizamü’l-Mülk tarafından Bağdat ve Nişaburda

481-İbnü’s-Salah, İbn Rezin, Nevevi, İbn Hallikan, Ebu Şame el-Makdisi ve İbn Hacer gibi dönemlerinin ünlü alimleri hangi Daru’l-Hadisin şeyhliğini yapmışlardır?

&Eşrefiyye Daru’l-Hadis

482-Bazıları medrese veya mescid bünyesinde faaliyet gösteren Daru’l-Hadislerde nasıl bir program yürütülmekteydi?

&Ya bağımsız yada Daru’l-Kur’an’la ortak bir program yürütülmekteydi

483-Dımaşık Daru’l-Hadislerinde hangi hadis kitapları okutulmaktaydı?

&Buhari, Müslim, Ebû Davud, Tirmizi ve Nesai’nin Sünnen’i ile Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi

484-Hadis ilminde uyulması gereken kuralların olmazsa olmazlarına ne denir?

&Rivayet teknikleri(olmazsa olmazlarına Rivayet adabı denir)

485-Edep nedir?

&Güzel ahlak, hayâ, nezaket, zarafet, yol, yordam

486-Hadis öğrenim ve öğretiminde ahlak ve terbiye kurallarına göre uyulması gereken yerleşik esaslara ne denir?

&Bilimsel etik kuralları

487-”Allah rızasını kazanmak için hadis öğrenmekten daha üstün hiçbir amel bilmiyorum” sözü kime aittir?

&Süfyan es-Sevri

488-İmam Şafi’nin hangi hocası “Hadis öğrenmek istersen onunla amel et” demiştir?

&Vekî b. El-Cerrah

489-Hangi tabiun alimi utangaç ve kibirli olanın ilim öğrenemeyeceğini söylemiştir?

&Mücahid

490-Kişinin (ilim bakımından) kendisinden büyük, kendisi gibi ve kendisinden küçük kimselerden hadis yazıp öğrenmedikçe seçkin bir muhaddis olamayacağını kim söylemiştir?

&Veki b. El-Cerrah

491-İmam Malik öğrencilerin birbirlerinin birikiminden yararlanmalarını nasıl nitelendirir?

&Hadisin bereketi olarak nitelendirir

492-Hangi ilke göz ardı edildiğinde öğrenci yorgunluğa, bıkkınlığa ve hatta hayal kırıklığına yol açabilmektedir?

&İlmi ve Tedrici bir metod takip etmek

493-Öğrencinin hadis öğrenmekten elde ettiği en önemli kazanç nedir?

&Öğrendiğini arkadaşlarıyla paylaşmak ve onlarla müzakeresini yapmaktır

494-Uzun yaşayan bir hadisçinin rivayeti bırakma yaş sınırı kaç olarak belirlenmiştir?

&80 olarak (rivayette zorunlu emeklilik yaşı)

495-Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan meşhur Daru’l-Hadisler hangileridir?

&Lütfullah Çelebi Daru’l-Hadisi=Bursa Molla Gürani Daru’l-Hadisi Medresesi=İstanbul

496-Kendisinden hadis yazmak isteyenlere ‘’Bizim Rasulullah’tan ezberlediğimiz gibi siz de ezberleyin’’ diyen sahabi kimdir?

&Ebu Said el-Hudri

497-Hadis öğrenim ve öğretim metodları nelerdir?

&Sema’ ve kıraat-İcazet münavele ve mukatebe-İ’lam vasıyyet vicade

498-Hadis almanın en güvenilir usulü hangisidir?

&İmla’dır. Hadisleri yazdıran hocaya mümli yazan öğrenciye de müstemli denilirdi.

499-Hadislerin aslına uygun olarak nakli için en isabetli metot nedir?

&Sema’dır.

500-İcazet ne zaman yazılı verilmeye başlandı?

&Yaklaşık 5. yy.da medreselerin kuruluşundan sonra.(İlk dönemlerde icazet sözlü olarak verilirdi.)

501-İcazet türleri nelerdir?

&Muayyen icazet: Hocanın talebesine rivayetlerinin yazılı olduğu belli bir kitabı rivayet etmesi için izin vermesi-Bu kabul edilmiştir.

&Kitap belirtmeden verilen icazet: Bazı âlimler kabul etmiş bazıları etmemiştir.

&Umumi icazet: Alimlerin çoğu bu tür icazeti doğru bulmamıştır.

&Belirsiz bir kitap için veya belirsiz bir şahsa verilen icazet: Geçersizdir.

&Şarta bağlı icazet: Kabul edilmemiştir.

f)Doğmamış çocuğa verilen icazet: Kabul edilmemiştir.

&Mümeyyiz olmayan çocuğa verilen icazet: Âlimlerin çoğu kabul etmemiştir.

&İleride elde edilecek rivayetlere verilen icazet: Geçersizdir.

&İcazetle elde edilen hadisleri veya kitabı rivayet etmeye verilen icazet: Bazı alimler kabul etmiştir.

502-Rivayet döneminde hadisler sırasıyla hangi metotlarla nakledilirdi?

&Çoğunlukla sema ve kıraat metotlarıyla bunlara imkân bulunmadığında icazet münavele mukatabe metotlarıyla nakledilirdi. İ’lam vasiyet ve vicade metotlarına nadiren başvurulurdu.

503-Nakil döneminde hadis rivayetinde izlenen metotlar nelerdir?

&İcazet metodu yaygınlaşmış ve vicade metodu kullanımı da artmıştır.

504-Rivayet lafızları niçin kullanılmıştır?

&Hadisin hangi metotla rivayet edildiğini belirtmek için kullanılmıştır.

505-Hicri 3. Asırda en çok kullanılan lafız hangisidir?

&An, Haddesena ve Ahberena

506-Rivayet metotlarının hepsine delalet eden lafızlar hangileridir?

&An-Enne, Fülan ve Kale.

507-Hadis âlimleri hangi lafızla yapılan rivayetleri hoş görmemiştir ve niçin?

&Kale. Çünkü bu lafız hicri 2. Ve 3. Asırlarda genellikle munkatı’(isnadı kopuk)rivayetlere veya tedlise delalet ederdi.

508-Hadis yolculuklarının en yoğun olduğu ve sona erdiği dönem nedir?

&Yoğun olduğu dönem; 2. yyda, sona erdiği dönem; 4. ve 5.yy.da medreselerin 6. yy.da ise darulhadislerin açılmasıyla bu yolculuklar önemli ölçüde son bulmuştur.

509-Keşt ve mahv nedir nasıl değerlendirilir niçin?

&Yazının bıçak gibi keskin bir aletle kazınması keşt, mürekkebin ıslak parmak veya bez parçasıyla silinmesi mahv’dır. Bunlara ısrarla karşı çıkılmıştır. Çünkü yazılı metinler ehil olmayan kişilerce hatalı olarak düzeltilebilir.

510-Arapçada benzer harf ve kelimelerin yanlış okunmasını önlemek amacıyla yazılan kitaplar ve müellifleri kimlerdir?

Askeri’nin; Tashifü’l Muhaddisin

Hattabi’nin; İslahu galati’l Muhaddisin

511-Müttefik ve müfterik isimli kitaplar niçin yazılmıştır?

&İsimleri aynı olduğu için karıştırılan ravileri ayırt etmek için yazılmıştır.

512-Mü’telif ve muhtelif isimli kitaplar niçin yazılmıştır.

&Yazılışları aynı okunuşları farklı isimlerin karıştırılmasını ayırt etmek için yazılmıştır.

513-Mübhemat kitapları niçin yazılmıştır?

&İsnatlarda adı geçen kimliği kapalı isimlerin kimliklerini ayırt etmek için yazılmıştır.

514-Hadis kitabı okuma usulleri nelerdir?

&Okuyup geçme yöntemi: Genellikle bir hadis kitabının sahanın uzmanı âlimler arasında okunması durumunda uygulanır.

&Açıklama ve araştırma yöntemi: Bir hadis kitabının talebelere okunması durumunda uygulanır.

&Geniş açıklamalı yöntem: Bir hadis kitabının halka yönelik okunması durumunda uygulanır. Bu yöntem daha çok kıssacıların başvurduğu bir usuldür.