KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

77-Kur’an’ın Tarihselliği Ve Evrenselliği

KUR’AN’IN TARİHSELLİĞİ VE EVRENSELLİĞİ

459-Kur’an vahyinin tarihsel olduğunu geçmişte ilk defa iddia eden fırka hangisidir?

&Hz. Peygamberin kendi kavminin dili ile gönderildiğini söyleyen Berahime’dir

460-‘’Hz. Peygamberin mesajı evrensel değildir’’ diyen kişi kimdir ve sebepleri nelerdir?

&Nusaybinli bir Yahudi olan ve İsevilik fırkasının da başı sayılan Ebu İsa İshak bin Yahya’dır. Sebepleri; Kur’an Arap diliyle indirilmiştir. Arap diliyle inen bir kitabın Arap olmayanlara hüccet olması beklenemez. Her peygamberin kendi kavminin diliyle gönderilmiş olduğu gerçeğidir. Hz. Muhammed peygamberin de Araplardan başka kavmi olmadığına göre Kur’an yalnızca Araplara gönderilmiş olmalıdır.

461-Son dönemde Kur’an’ın tarihsel bir metin olduğunu ve günümüz için geçerli olmayan bazı hükümleri bulunabileceğini ileri süren pek çok modernist yazar kimi referans alıyor?

&Mutezileyi

462-Tarihselciliğin görevi nedir?

&Gerçeği anlayabilmek için tarihte gerçeğin oluşma koşullarını gösterir.

463-Tarihselcilik kavramı ne zaman kabul gördü?

&Batıda 17.yy rastlamakta ise de bir terim olarak hüsnükabul görmesi 18. yüzyıldan sonradır.

464-Epistemolojik ve metodolojik açıdan beşeri bilimlerin de tabiat bilimleri kadar özgür olması gerektiğini savunan düşünür kimdir?

&Vico

465-Mutezilenin Kur’an’ın tarihsel bir metin olduğunu konusundaki görüşü nedir?

&Kur’an’ın mahlûk (yaratılmış) olduğu düşüncesini savunur. Mutezileden hiç kimse Kur’an mahlûktur. Derken onu tarihselci bir bakış açısıyla ele almış değildir.

466-Tefsirindeki bazı yorumları tarihselci bakış açısının önemli argümanlarına benzeyen ama tarihselci söylem tarafından pek de bilinmeyen isim kimdir?

&H.333 tarihinde vefat eden; Maturidi

467-Saf akıl diye savunulan tabiatçı bir aklın olamayacağını iddia eden kimdir?

&Wilhelm Dilthey

468-Tarihselci düşünürlerin Kur’an kıssaları hakkındaki düşünceleri nedir?

&Kur’an kıssalarında önemli olanın lafızlar değil manalar olduğunu; dolayısıyla manayı yansıttığı sürece lafızlarda birbirinden farklı ifadelerin kullanılabileceğini söylerler.

469-Maturidi tefsirinin en önemli özelliği nedir?

&Ayetleri tefsir ederken Ehlisünnetin yorumlarını içermesidir.

470-Kıssalar çerçevesinde Kur’an ayetlerini tarihsel metinler olarak değerlendiren ilk sistematik çalışma nedir?

& (Kur’an kıssalarının tarihsel veriler olduğunu bu verilerin o dönem Araplarının bilgileri ya da dil üslupları çerçevesinde serdedilmiş bilgilerden ibaret olduğunu savunan) Halefullah’ın Kur’an’da Öyküleme Sanatı adlı eseridir.

471-Günümüz İslam dünyasında tarihselci bakışa üç yaklaşım vardır. Bunlar nelerdir?

&Birinci grup; tarihselciliği İslami ilimlerin tecdidi noktasında zorunlu bir mecra olarak görenler. (modernist düşünürler)

&İkinci grup; tarihselci yaklaşımı bütünüyle reddeden ve kökeni itibarıyla Batılı olan bu yaklaşımın muharref kitaplar açısından olsa da – tahrife uğramayan Kur’an açısından yıkıcı sonuçları olacağını savunanlar.

&Üçüncü grup; varoluşsal bir durum olarak tarihsel materyallerden yararlanmak gerektiğini esasen nasih-mensuh esbab-ı nüzul gibi İslami tefsir geleneğindeki pek çok Kur’an ilminin tam olarak bu meseleyle ilgili olduğunu dolayısıyla tarihselci bakış açısının geleneğimize bütünüyle aykırı düşmediğini söyleyenler. (bu grupta yer alanların itirazı Kur’an ahkâmının tarihsel addedilerek yürürlükten kaldırılması teşebbüslerinedir.)