KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

76-Yakın Dönem Hadis Çalışmaları

YAKIN DÖNEM HADİS ÇALIŞMALARI 

307-Oryantalist kime denir?

&Batılı İslam araştırmacılarına 

308-Hadis ve sünneti kabul etmek istemeyen düşünce ve şahıslara ilk defa ne zaman rastlanmıştır?

&Hicri ilk iki asırda 

309-Hadis okulunun eski adı nedir?

&Daru’l-Hadis

310-VII / XIII asır Selçuklu hükümdarları I. Aladdin Keykubad ile II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine rastlar. Bu asırda Anadolu’da kurulan ilk Daru’l-Hadis hangisidir?

&Taşmescid diye bilinen Çankırı Daru’l-Hadisi’dir.

311-Çankırı Daru’l-Hadisin’den 30 yıl sonra kurulan ikinci Daru’l-Hadis hangisidir?

&Sivas’ta inşa edilen Sahibiye(Gök-medrese) veya Çifte Minareli Medrese Daru’l-Hadisi olarak tanınır.

312-Osmanlı eğitim kurumları arasında en yüksek statüye sahip kurum hangisidir?

&Süleymaniye Daru’l-Hadisi. 

313-Osmanlı topraklarının büyük bir kısmını dolaşan Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde sadece Kahire’de kaç tane Daru’l-Hadisin bulunduğunu kaydeder?

&860 Daru’l-Hadis

315-Selçuklu devleti’nin hüküm sürdüğü yıllar hangi döneme rastlar?

Klasik yazılmasının bitip, bu klasik kitaplara dayalı çalışmaların başladığı döneme rastlar

316-İslam coğrafyasında Daru’l-Hadislerin yoğun olarak kurulduğu 7./8. asır hangi Selçuklu hükümdarları dönemine rastlar?

&1. Alaeddin Keykubat ile 2. Gıyaseddin Keyhüsrev

317-Selçuklu döneminde kurulan Daru’l-Hadisler hangileridir?

&Çankırı darulhadisi(taş mescid)=Anadolu

&Çifte minareli medrese(gök med.)=Sivas

&İnce minareli darulhadis=Konya(Selçuklu veziri Sahib Ata)

&Ahmediye Medresesi=Erzurum (İlhanlılar)

318-Günümüzde Taş Mescid diye bilinen Anadolu’da kurulan ilk Daru’l-Hadis hangisidir?

&Çankırı Daru’l-Hadis

319-Kanuni devrinde yapılan ve Osmanlı Eğitim-öğretim kurumları arasında en yüksek statüye sahip olan Daru’l-Hadis hangisidir?

&Süleymaniye Daru’l-Hadisi

320-Osmanlıda medrese ve Daru’l-Hadislerin en yoğun açıldığı dönem hangisidir?

&16. ve 17. y.y.

321-Cumhuriyet döneminde intikal eden Daru’l-Hilafe medreseleri yanında, diğer medreselerin yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan hangi medreselerde hadis okutulmaya devam edilmiş?

&Medaris-i İlmiye

322-Hangi tarihte örgün eğitimde hadis dersi okutma imkânı kalmamıştır?

&1933 yılında

323-1949 ve sonrasından itibaren değişik düzeylerde hadis derslerinin verildiği öğretim kurumları nelerdir?

&1949’da Ankara’da açılan İlahiyat Fakültesi

&1951 yılında açılan İmam-Hatip okulları

&1959 yılında İstanbul’da eğitim-öğretime başlayan Yüksek İslam Enstitüleri

&1982 yılında Enstitülerin İlahiyat Fakültelerine dönüştürülmesi

324-1924’de tamamen kapatılan medreselerin yerine hangi fakülte kurulmuştur?

&Darü’l-Funun İlahiyat Fakültesi

325-Daru’l-Funun İlahiyat Fakültesi kapatılınca yerine neresi açılmıştır?

&Ankara’da bir İlahiyat Fakültesi kuruldu.

326-Yüksek İslam Enstitüleri’nin ilki nerede kuruldu?

&İstanbul

327-İlk Osmanlı Daru’l-Hadisi kimin devrinde kim tarafından yapılmıştır?

&1.Murat devrinde Çandarlı Hayreddin Paşa tarafından yapılmıştır.

328-1. Murat devrinin en önde gelen ismi kimdir?

&İbn Melek diye tanınan İzzettin Ab-dullatif’tir.

329-İlk devir Osmanlı Daru’l-Hadislerinin en meşhuru hangisidir?

&Daru’l-Hadis Medresesi(2. Murat tarafından Edirne’de yapıldı.)

330-‘’Abdullah paşa Daru’l-Hadisi’’ Hangi dönemde nerede yaptırılmıştır?

&2. Beyazid, Amasya’da

331-Süleymaniye Daru’l-Hadisi kimin döneminde yaptırılmıştır?

&Kanuni

332-Osmanlı hadisçiliğinin dönüm noktası ne zaman olmuştur?

&Mısırın Osmanlı topraklarına katılması

333-Cemu’l-Fevaid kimin eseridir?

&Rudani

334-18. Yüzyılda Anadolu’nun en önde gelen hadisçisi kimdir?

&Yusuf Efendizade

335-Osmanlı Daru’l-Hadislerinde hangi ders kitapları okutuluyordur?

&Begavi’nin Mesabihu Sünne       

&Sahihul-Buhari

&Sağani’nin Meşariku’l Envar        

&Sahihul-Müslim 

336-Doksan üç harbine müritleriyle birlikte fiilen iştirak eden Tarikat lideri kimdir?

&Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi

337-Gümüşhanevi’yi diğer şeyhlerden ayıran vasıf nedir?

&Müritlerinin tasavvuf eğitimiyle birlikte onların dini ilimleri öğrenme ve sünnete uyma konusunda oldukça titiz davranmasıdır.

338-Gümüşhanevi’nin hadis eserleri nelerdir?

&Ramuzul Ehadis ve Levami’u’l-Ukul şerhi, Garaibü’l-Ehadis ve Letafiü’l-Hikem şerhi, Kırk hadis derlemesi olan hadis Erbain.

339-Gümüşhanevi’nin Ramuzu’l-Hadis ki-tabının önemi nedir?

&Eser toplumu hadisle eğiten, zühd eğitiminde hadisi esas almak suretiyle tasavvufi düşünceyi Kur’an ve sünnete uygun çizgiye çekmeye çalışan, rivayetleri değerlendirme yöntemleri birbirinden farklı olan tasavvuf ehliye hadis ehli arasındaki mesafeyi kapatma yolunda atılan bir adımdır.

340-Dinde reform iddiasıyla ortaya çıkan ittihatçılarla, ehli sünnet dışı hareketlerle, ilimsiz, dayanaksız ve batı taklidi görüşlerle mücadele eden Alim kimdir?

&Muhammed Zahid el Kevseri

341-İmam şafii’nin en zor olarak nitelendirdiği fakih, muhaddis sıfatını kendisinde birleştiren alim kimdir?

&Muhammed Zahid el Kevseri

342-Türkiye Cumhuriyetinde dini açıdan fetret devri olarak nitelendirilen dönem hangisidir?

&1920-1950 yılları arası

343-Diyanet işleri Murteza ez-Zebidi tarafından yapılan sahih’i-Buhari muhtasarı’nı tercüme ve şerh ettirmek için kimi görevlendirmiştir?

&Babanzade Ahmet Naim

344-Sahih’i-Buhari Muhtasarı şerhine kim tarafından başlanmış kim tarafından bitirilmiştir?

&Ahmet Naim – Kemal Miras

345-Türkiye Cumhuriyetinde hadis tercümesinin altın çağı hangi yıldır?

&1980 sonrası hemen hemen bütün klasikler Türkçe’ye kazandırılmıştır.

346-Türkiye’de akademik hadisin başlatıcısı kimdir?

&Aslen Bosnalı olup uzun yıllar başta Ankara İlahiyat Fakültesi ve Erzurum İslami Bilimler Fakültesi’nde dersler veren M. Tayyip Okiç’tir.

347-Fransa’da doktora yapmış hadis hocaları kimlerdir?

&İbrahim Canan, Ahmed Demirci ve Mehmet Ali Sönmez

348-Türkiye’de hadis alanında yapılan ilk akademik çalışma nedir?

&Fuad Sezgin’in Buhari’nin kaynakları hakkında araştırmalar isimli doktora tezi.

349-Türkiye Cumhuriyetinde hadis çalışmaları kaça ayrılır?

&Kitap, Makale ve Tez

350-Hz. Muhammed(s.a.v)’in mektuplarını ilk toplayan kişi kimdir?

&Deybüli.

351-Hadisle uğraşanlara aylık bağlatan Behmeni sultanı kimdir?

&Sultan Muhammed el-Behmeni 

352-Kenzul Ummal’ın yazarı kimdir?

&Şeyh Ali el-Muttaki

353-Ahmediye(mehdilik) fırkasını ıslaha çalışırken şehit edilen âlim kimdir?

&Şeyh Muhammed Tahir el-Fetteni

354-Nakşibendi-Müceddidiyye tarikatının öncüsü kimdir?

İmam Rabbani diye tanınan Ahmed b. &Abdülahad es-Serhendi.

355-Delhi’deki ehli hadis medresesini kim kurmuştur?

&Nezir Hüseyin ed-Dehlevi 

356-Delhi’de Medresetu’l-Eminiyye ismiyle meşhur olan okulu kim açmıştır?

&Muhammed Enver şah Keşmiri.

357-Ezheru’l Hind olarak şöhret bulan Daru’l-Ulum Diyobend Medresesi nerede açılmıştır?

&Kuzey Hindistan’da bulunan Seharen-pur yakınlarındaki Diyobend kasabasında.

358-Aligarlı medresesi ve geleneksel eğitim veren Diyobend medresesinin sentezi neredir?

&Nedve

359-Hindistan’da modernizmin babası ha-ngi okuldur?

&Sir Seyyid Ahmed Han’ın Aligarlı koleji.

360-Ehli hadisin görüşü nedir?

&Mezhep taklidini rededip, doğrudan hadislerle amel etmeyi ve içtihad yapmayı savunmuştur.

361-Birelviyye ekolünü kim kurmuştur?

&Ahmed Rıza han

362-Kadiyanilik fitnesine karşı mücadele veren alim kimdir?

&Muhammed Enver şah Keşmiri

363-Muhammed Enver şah Keşmiri’nin Sahih’i-Buhari şerhinin adı nedir?

&Feyzul bari.

364-Seyyid Ahmed Han öncülüğünde devam eden İngiliz yanlısı çabaların halk nazarındaki etkisinin azalmasında çaba gösteren alim kimdir?

&Muhammed Abdülhayy Leknevi

365-Zafer Ahmed Tehanevi’nin en meşhur eseri hangisidir?

&I’laü’s-Sünen 

366-Amerika’daki Chicago Üniversitesinde İslam Düşünce Prof. Olarak görev yapan alim?

&Fazlurrahman

367-Fazlurrahman’ın muhteva açısından hadise bakış açısı nasıldır?

&Teknik hadis  

&Tarihi/biyografik hadis  

&Dini hadis 

368-Kettani’nin mütevadir hadislerle ilgili eseri hangisidir?

&Nazmül Münetanasir

369-Klasik hadis kitaplarını tanıtan en geliş çalışma hangisidir?

&Muhammed b. Cafer el Kettani’nin Risaletü’l-Müstetrafe adlı eseri.

370-Zahiriye kütüphanesini kim kurmuştur?

&Tahir b. Salih el-Cezairi.

371-Modern oryantalizmin başlangıcı ne zamandır?

&Fransız inkılâbından sonra başlamıştır. 

372-Avrupadaki ilk şarkiyatçı(oryantalist) hocaları hangi okul yetiştirdi?

&Paris te Sylvestre de Sacy tarafından kurulan Yaşayan doğu dilleri yüksek okulu.

373-Şarkiyatçıların çoğunluğunun hadis hakkındaki görüşü nedir?

&Onlara göre hadisler ortaya çıkan yeni meselelere çözüm getirmek için İslam hukukçuları tarafından kurulmuştur.

374-Hadislerin büyük bir kısmının uydurma olduğunu iddia eden ilk oryantalist kimdir?

&G.H.A. Juynboll’ün belirttiğine göre Avusturyalı oryantalist; Sprenger

375-Herbert Berg’in Müsteşriklerin (oryantalistlerin) hadis rivayetlerine ve isnada bakışlarını kaça ayırır?

&Şüpheciler

&İsnad sistemini güvenilir bulanlar

&Orta yolu benimseyenler. 

376-İsnadın Juynboll için önemi nedir?

Juynboll için isnad hadisin güvenilirliğini tesbitte bir kriter olarak değil, zaten uydurma kabul ettiği metnin nerede, ne zaman ve kim tarafından uydurulduğunu tesbit açısından önemlidir.

377-Oryantalistlerde isnad sisteminin güvenilirliğini savunan ilk şahıs kimdir?

&Josef Horovitz 

378-‘’İslami tenkit sistemi, hadise ilave edilmek istenen sahte unsurları ayıklamada başarılı olmuştur.’’ diyen oryantalist kimdir?

&Fück

379-Goldziher, Schacht ve Juynboll 3’lüsünün ekolüne karşı koyan oryantalist kimdir?

&Herald Motzki

380-Kur’an’ın vahiy olduğunu rededen ve hadis ve sünnetin uydurulduğunu söyleyen oryantalist kimdir?

&Henri Lammens

381-Sünnetin eski Arapların örfü olduğunu iddia eden oryantalist kimdir?

&David Samuel Margoliouth

382-Muhaddislerin birbirine zıt birçok hadisi uzlaştıramadıklarını iddia eden oryantalist kimdir?

&Renold Alleyne Nicholson

383-İbn Şihab ez-Zühri’nin yöneticilerin baskısıyla hadis uydurduğunu iddia eden oryantalist kimdir?

&Alfred Guillaume

384-Hafızlarına güvenen muhaddislerin ve hadis yazımına karşı çıkanların hadislerin kaybolmasına sebep olduklarını iddia eden oryantalist kimdir?

&Macdonald

385-Oryantalistlerin fikirlerindeki iki ana mesele nedir?

&Hz. Peygamber in peygamberliği hakkında şüpheleri

&Kur’an’ın menşei ve vahiy kaynaklı olup olmadığı