Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

76-Hariciyye Tefsiri

HARİCİYYE TEFSİRİ

453-Hariciyye’nin görüşleri nelerdir?

&Kur’an lafzıyla kesin bir kanundur. Te’vil veya tefsire ihtiyaç duymaz. Lafsın yüzeysel anlamıyla hareket eder, zahiri anlamını kabul etmez.

&Hüküm Allah a aittir.

&Adil alim ve zahid olan halife olmalıdır şartları taşımayan azledilir.

&Amelsiz iman olmaz. İtikadi ve ameli yükümlülükleri yerine getirmeyen büyük günah işleyen dinden çıkar.

&Hakem olayına razı olanları kâfir sayar.

&Allah’ın hükümleriyle hükmetmeyen zalim sultana başkaldırmak vaciptir.

&Tekfir(din dışı ilan etme) görüşlerinde fazlaca var.

&Kendileri gibi düşünenler mü’min, düşünmeyenler kâfirdir.

&Şia’nın batıni te’vilini red eder.(temelde Şia’nın görüşlerini benimserler)

&Hadis, sahabe kavli, ümmetin icmanın mezheplerine aykırı olduğunu kabul etmezler.

&Kendi görüşlerini ispat etmek için zorlama te’vilden kaçınmazlar.

454-Hariciler neden literatür oluşturacak şekilde tefsir birikimi oluşturamamış?

&Kaba-nezaketsiz bedevilerden oluştukları, ilmi fikri yetersizlikleri, ayrılıkçı oldukları için hilafet makamı tarafından saldırılara maruz kaldıkları için.(fikirleri genelde kelami eserlerde)

 

455-Günümüze ulaşan Hariciyye tefsiri hangisidir?

&İbaziye koluna mensub; Himyanü’z Zad ila Dari’l-Mead

456-Himyan’ın özellikleri nedir?

&En önemli özelliği her ayette kendi mezhebi görüşlerini mutaassıb ve zorlama te’ville sunar

&Fıkhi ve imani konularda mezheplerin görüşlerini tartışır kendi görüşlerini ispata çalışır

&İsraili haberler yoğundur

&Surelerin faydaları hakkında kendi itikadi görüşleri

&Tefsirde sarf nahiv belağat konuları yoğundur

&Usul ve kıraat da bilgi verir

457-‘’Ali imran 97. ayeti ‘Haccı terk edenin kafir olacağı ve Enam 103 ‘Dünya da ve ahirette de Allah’ın görülmeyeceği bunun O’nun şanına yakışmadığı şeklindeki tefsirleri.’’ Hangi tefsire örnektir?

&Himyan tefsirine örnek

458-Mezhebi Tefsir Ekollerinin ayırt edici özellikleri nelerdir?

&Muteziler akla önem verir ve mecazi sembolik yorumu önemser

&Şii 12 imamı kutsal sayar ve sadece onların tefsirine itibar eder

&Hariciler Kur’an lafzını kanun düzeyinde görür; zahiri tek anlamın varlığına inanır.