Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

74-Mutezile Tefsiri

MUTEZİLE TEFSİRİ

442-Mu’tezile tefsir yönteminin özellikleri nelerdir?

&Ayetleri öncelikle dilbilgisi ve belağat ilmiyle açıklar

&Zahir anlamda doktrine ters düşüldüğünde mecaza başvurulup te’vile gider

&Müteşabih ayetlerde Arap dili kaidelerine ters düşmeden sembolik yoruma gitmiş

&Allah’ın sıfatlarının bir kısmını tenzih doktriniyle yorumlarken bir kısmını inkar etmiş

&Mezhepleriyle çelişen mütevatir kıraat-ları ve sahih hadisleri bile reddetmişler

&Kendi görüşlerini destekleyen sağlam olmayan delilleri bile kabul etmişler

&Kur’an ayetlerinin iman ile ilgili olanlarını çoğunlukla Kelami eserlerde izah etmişler

443-Mu’tezilenin hangi tefsirleri ‘ba’tıl te’vil’ kapsamında değerlendirilmiş?

&Aklı ön plana çıkararak sistemlerine uymayan konularda inkar ettikleri ve insana mutlak özgürlük bahşedip Kur’an ‘ın inançla ilgili ayetlerini kendilerine göre yorumladıkları tefsirleri.

444-Ehli Sünnetin Mutezile mezhebinden yararlandıkları konular nelerdir?

&Arap dili ve belağatı, felsefe, mantık ve diğer ilimler(Zemahşeri den çok yararlanmışlar )

445-Mutezili müfessirler kimlerdir ve eserleri nelerdir?

&Ebu Müslim el-Isfahani

(Camiü’t-Te’vil li Muhkemi’t-Tenzil)

&Kadı Abdulcebbar

(Tenzihu’l-Kur’an ani’l-Meta’in)

&Şerif Murteza

(Ğurau’l-Fevaid ve Dureru’l-Kalaid)

&Zemahşeri

(El-Keşşaf an Hakaiki ‘t-Tenzil)

446-Zemahşeri’nin Keşşaf’ının ilgi görüp otorite kabul edilmesinin sebepleri nelerdir?

&Kelimelerin anlamları etimolojileri ve gramatik tahlilleri ön plana alarak zahiri anlamı en güzel şekilde tefsir etmesi

&Kur’an’ın sanat yönünü titiz ve beliğ uslupla ortaya koyması

&İsrailiyata itibar etmemesi

&Ahkâm ayetlerde mezhebi taassup göstermemesi

447-Mutezili tefsirciler kimlerdir?

&Rummânî                         

&Cübbâî

&Kâdı Abdülcebbâr          

&Zemahserî