Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

74-Hadis Taraftarları Ve Görüşleri

HADİS TARAFTARLARI ve  GÖRÜŞLERİ 

296-Dinde cedeli ve tartışmayı yasaklayan, Hz Peygamber’den gelen her şey kabul edilir, bu neden böyledir diye sormak bidattir diyen, sünnette kıyasa ve Darbı Mesele yer yoktur diyen, ALLAH’ın iki eli iki gözü ve yüzü vardır ancak keyfiyeti bilinemez diyen kimlerdir?

&Hadis taraftarları

297-Hadis taraftarlarının diğer adları nelerdir?

&Ehlul Hadis       &Ehlus Sunne      &Ashabul Hadis

298-Mutezilenin hadis taraftarlarına verdikleri isimler nelerdir?

&Haşviyye          &Müşebbihe         &Mücessime

299-Hadis taraftarlarının ilk temsilcileri kimlerdir?

&Malik b. Enes(Medine)

&Leys b. Sad                      

&Şafii(Mısır)

&Evzai (Şam)

&Süfyan es Servi

&Şerik b. Abdillah(Kufe)

&Şube b. el Haccac

&Hammad b Selame b Zeyd

&Hammad b Zeyd

&Yahya b Said el Kattan (Basra)

&Ebu Hamza es Sükkeri

&Abdullah b. Mübarek(Horasan-Mavera-ünnehir)

300-Mutezileye muhalefet eden isimler hangileridir?

&Muhammed b. İshak b. Huzeyme &Ahmed b. Hanbel

&İshak  b. Rahaveyh                         &Abdülaziz el Mekki

&İbn Küllab el Basri                           &Davud b. Ali

&Haris el Muhasibi                            &El Kerabisi

301-Hadis taraftarları 3 / 9. asırdan itibaren 4 ayrı grup olarak varlığını sürdürmüştür, bu gruplar nelerdir?

&Malikiler     &Şafiler   

&Hanbeliler  &Zahiriler(davudiler)

302-Hadis taraftarlarının en aşırı olanları kimlerdir?

&Hanbelîler

303-Hadis taraftarlarının görüşleri nelerdir?

&İman ve büyük günah    

&Bidat      

&İmamet-siyaset 

&İnsan fiilleri ve kader      

&Tevhid

304-Hadis taraftarlarına göre iman nedir?

&Dil ile ikrar kalp ile tasdik azalarla amel etmek veya rükünleri yerine getirmektir. 

305-Hadis taraftarlarının görüşleri nelerdir?

&Kulların iyi ve kötü fiillerinin tümünü yaratan Allah’tır.

&Ölende öldürülende eceliyle ölür.

&İster helal ister haram rızıkların hepsi Allah’tandır.

&Mest üzerine mest sünnettir.

&Cihad nebinin gönderildiği günden deccal’in öldürüleceği güne kadar farzdır.

&Müslüman yöneticilerin başarısı için dua edilir.

&Bayram namazları Cuma ve diğer namazlar ahlaklı ve ahlaksız her imamın arkasında kılınabilir.

&Deccalin çıkması Meryem oğlu isa’nın nüzulu ve onu öldürmesi haktır.

&Münker nekir ve mirac haktır.

&Dünyada sihirbazlar vardır ve onlar yaptıkları sihirleri dolayısıyla küfre girmişlerdir.

&Sünnet Kur’an’la neshedilemez