Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

71-Ömer Nasuhi Bilmen, Celaleyn, Zemahşeri

14-ÖMER NASUHİ BİLMEN 

436-Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinin genel özelliği nedir?

&Zaman bakımından yeni ancak yöntem ve içerik açısından eski bir çalışma olması

15-TEFSİR-İ CELÂLLEYN 

437Tefsir-i Celâlleyn özelliği nedir?

&Celâl ismini taşıyan iki büyük İslâm alimi tarafından tamamlanmış olması bakımından “Celâleyn Tefsiri” adı verilmiştir Bunlardan biri, Celâlüddin bin Ebu Bekir es-Süyûti’dir. Bu zât, Fatiha’dan İsrâ suresinin sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır. Diğer alim ise, Celâlüddin bin Muhammed bin Ahmed’dir. Bu da Kehf suresinden sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır. Bu zatların her ikisi de Şafii mezhebindendir. Celaleyn tefsirinin en önemli ise; Kur’an’da geçen kelime ve ayetlerin anlamlarını kısa ve kolay bir şekilde açıklamasıdır.

438-‘’Zemahşeri tefsiri; Mutezile mezhebini, Razi ve Kadı Beydavi tefsiri; ehlisünnet akidesinin Eş’ari kolunu, Nesefi; Hanefi mezhebinin görüşlerini destekler’’ ifadesi duğru mudur?

&Evet

16-ZEMAHŞERİ 

439-Büyük Selçuklu döneminde yaşamış vezir Nizamülmülk zamanında yaşamış sonra Mekke’ye yerleşerek ilim tahsil etmiştir. Yazmış olduğu eserin Keşşaf dil agırlıklı bir eser olup kendisi itikâdi açıdan mutezili ameli açıdan yani fıkhi açıdan Hanefi mezhebine bağlı olduğu için tefsirinde bu konulara ağırlık vermiştir. Hangi müfessirden bahsedilmiştir? 

&Zemahşeri (467-538)

440-Zemahşerî tefsirinin en önemli özelliği nedir?

&Kur’an’ın i’cazı ve dil bilimleri açısından bütün yönleriyle ele alınmasıdır.