Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

7-Surelerin Gruplanması-Taksim

SURELERİN GRUPLANMASI-TAKSİM                             

51-Sureler kemiyet(sayıca, sayı çoğunluğu, miktar) bakımından dört gruba (taksime) ayrılır. Bunlar nelerdir?

&Es-Seb’u’t-tıvâl &El-Mi’un  &El-Mesâni  &El-Mufassal

52-Uzun sûrelerdir. Fatiha’yı takip eden yedi uzun surelere ne denir?

&Es-Seb’u’t-tıvâl

53-Fatiha suresi’ni takip eden 7 Tival sureler hangileridir?

&Bakara(286 ayet), Âl-i İmrân(200 ayet), Nisa(176 ayet), Mâide(120 ayet), En’âm(165 ayet), A’râf(206 ayet) ve Enfâl(75 ayet)’dır.(Yunus veya Kehf diyenlerde vardır.

54-Ayetleri yüzden fazla veya yüz dolayında ayeti olan sûrelerdir ki bunlar Tevbe sûresinden(Tevbe Sûresi de dahil) sonra gelmektedirler. Bu surelere ne denir?

&El-Miün

55-Miun sureler hangileridir?

&Tevbe, Nahl, Hud, Yusuf, Kehf, İsra’, Enbiya, Taha, Müminun, Şuara ve Saffat

56-Ayetleri 100’den az olanlardır. Hâmim-‘ler, Elif lâm’lar, Tâsîn’ler ve Fatiha Sûresi bu gruptandır. Ayet sayısı yüzden az olan surelere ne ad verilmektedir?

&El-Mesâni

57-Mesani sureler hangileridir?

&Ahzab, Hac, Kasas, Tasın, Nem, Nur, Enfal, Meryem Ankebut, Rum, Yasın, Furkan, Hicr, Ra’d, Sebe, Melaike, İbrahim, Sad, Muhammed, Lokman, Zümer, Hamimler, Mümtehine, Fetih, Haşr, Tenzil, Secde, Talak, Nun ve Hucurat

58-Tekrarlanan yediler anlamına gelir. Fatiha Sûresinin adlarından biridir. Bu suredeki her bir ayet tüm kur’an içeriğinde tekrarlana geldiği için bu isim verilmiştir. Hicr Sûresi 87: ‘’Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur’an’ı verdik’’ Hangi kavramdan bahsedilmiştir?

&El-Mesâni

59-Mesânî’den sonra gelen(Hucurat-Nas arası) sureler sık sık besmele ile birbirlerinden ayrıldıkları (fasılalarla ayrılmış) sürelere ne denir?

&El-Mufassal

60-El-Mufassal kendi aralarında kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?

&Tıvâl(uzun) &Evsat(orta) &Kısâr(kısa)

61-Hucurât sûresi ile Bürûc sûresi arasındaki sûreler bu grupta yer alır. Bu surelere ne denir?

&Tıvâl-i mufassal(Kaf-Burûc, yani 50–58. sureler)

62-Bürûc sûresi ile Beyyine sûresi arasındaki sûreler bu grupta yer alır. Bu surelere ne denir?

&Evsat-i mufassal(Tarık-Beyyine, yani 86 ile 98. sureler)

63-Beyyine sûresi ile Nâs sûresi arasın-daki sûreler bu grupta yer alır. Bu surelere ne denir?

&Kısâr-i mufassal (Zelzele-Nass, yani 99 ile 114. surelerdir.)

64-Kur’an-ı Kerim’de kaç sure bulunmaktadır ve besmele tekrarlanmaktadır?

&Âlimlerin çoğuna göre Kur’an-ı Kerim’de 114 sure bulunmakta ve 114 besmele tekrarlanmaktadır.