Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

7-Mealcilik Hareketi

MEALCİLİK HAREKETİ 

44-Kavram olarak meal ne demektir?

Bir sözün manasını tam olarak değilde biraz noksanıyla ifade etmek demektir.

45-Türkiye’de Türkçe Kur’an ve tefsir çalışmaları ne zaman hız kazanmıştır?

&Özellikle ittihatçı söylemin egemen olmasından sonra hız kazanmıştır. 

46-İtalyan müsteşrik Guidi’ye göre Kur’an’ın tamamını içeren ilk meal hangisidir?

&Hicri: 127 Berberice

47-İbn Şehriyar’a göre Kur’an’ın tamamını içeren ilk meal hangisidir?

&Hicri: 270 Hintçe

48-Zamanımıza ulaşan en eski meal hangisidir?

&Farsça 

49-Kur’an’ın Meali alanındaki ilk eser olan ‘’Meani’l Kur’an’’ adlı eserin yazarı kimdir?

&Vasl bin Ata 

50-Bilinen ilk Türkçe Kur’an meali kimin döneminde yapılmıştır?

&Samanoğulları lideri Mansûr b. Nuh’un döneminde yapılmıştır ve kendisine aittir. İran’da birçok defa bastırılmıştır. 

51-Batıda en eski Kur’an meali hangi dilde hazırlandı ve nerede bastırıldı?

&Latince olarak 1143 tarihinde hazırlanıp 1543 de İsviçre’de basılmıştır. 

52-Bildiğimiz kadarıyla çeşitli dünya dillerine yapılan Kur’an çevirelerinin sayısı şimdilik ne kadardır?

&159  (Kur’ân’ın, 121 dile tercüme edildiği ifade edilmekte­dir) 

53-İlk Türkçe Kur’an mealleri kaçıncı asırdan itibaren yapılmaya başlanmıştır?

&9.

54-Bugünkü anlamda yaygın olan Türkçe tefsir ve meal geleneği hangi dönemde başlamıştır?

&Tanzimat döneminde (1839-1876) 

55-Türkiye’de şiir şeklinde yapılan meal çalışmasına örnek hangisidir?

&Bedri Noyan – Kur’an-ı Kerim (Türkçe – şiir)

56-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın meali hangisidir?

&Hak Dini Kur’an Dili Meali (1930’lu yıllar)

57-Hamdi Yazır’ın mealini kaç bölümde incelemek gerekir?

&İki bölümde: ilkini; tefsirinin sadece meal kısmı oluştururken ikincisini eserin tefsir kısmında yer alan Kur’an tercümeleri oluşturur.

58-Türkiye’de yapılan en özgün meal çalışması kime aittir?

&Kendinden sonraki bütün meal çalışmalarını istisnasız etkileyen Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili Mealidir.

59-Ömer Rıza Doğrul’un ‘’Tanrı Buyruğu’’ (iki cilt 1947) isimli mealinin özellikleri nelerdir?

&Doğu Batı kaynaklarını ayırt etmeksizin taramak suretiyle kırk yılda tamamlanmıştır.

&Harfi tercüme yerine tefsiri tercümeyi esas alır.

&Akıcı ve anlaşılır bir Türkçe kullanılır

&Sureler hakkında kısa bilgiler verir.

&Ayetler arasındaki bütünlüğe azami gayret gösterir. 

60-Ömer Rıza Doğrul’un meali olan Tanrı Buyruğu’nun eleştirilen yanı nedir?

&Mevlana Muhammed Ali’nin Kadıyani görüşünden etkilendiği itham edilmiştir. 

61-Hasan Basri Çantay’ın meali hangisidir?

&Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim( 3 cilt /1953) 

62-Hasan Basri Çantay’ın mealinin kaynakları arasında hangi eserler vardır?

&Keşşaf, Mefatihu’l-Gayb, Beydavi, Medarikü’t-Tenzil ve Uyunu’t-Tefasir gibi klasik eserler vardır.

63-Hasan Basri Çantay meali neden yazmıştır?

&Çantay eserin mukaddimesinde Türkçe’nin de kendinden önce kaleme alınmış Kur’an tercümeleri hakkında bilgiler vermiş onların eksik yönlerine işaret etmiştir. Bu meallerin gelişen zamanla birlikte yeni ihtiyaçları karşılamadığından hareketle kendisinin bir meal yazmaya koyulduğunu ifade etmiştir. 

64-Mealcilik hareketinin diğer ismi nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır?

&Kur’ancılık ilk olarak Hint alt kıtasında ortaya çıkmıştır. Abdullah Çekralevi tarafından geçtiğimiz asrın başında kurulan ‘’Ehlüz zikr vel Kur’an’’ hareketi Hind Müslümanları başta olmak üzere İslam dünyasının birçok bölgesinde taraftar bulmuştur. 

65-Mealci söylemlerin toplumda kabul görmesine yol açan sebepler nelerdir?

&İslam dünyasının Kur’an’a yabancılaşması, geleneksel anlayışların Kur’an’ın zengin anlam dünyasına ulaşılmasında bir engel işlevi görmeye başlaması, siyasi ve mezhebi kaygıların dinin önüne geçmesi, taklitçiliğin Müslüman toplumları etkilemesi ve Kur’an’la ilişki kurmada Arap dilinin Arapça bilmeyen kitleler açısından bir problem olarak öne çıkması. 

66-Türkiye’deki mealci kesimi etkileyen eserler nelerdir?

&1970 li yıllarda Türkçe’ye tercüme edilen Seyyid Kutub’un ‘’Fi-Zilali’l-Kur’an’’ adlı tefsiri

&Yoldaki İşaretler adındaki kitabı Mevdudi’nin ‘’Tefhimu’l-Kur’an’ı’’ adlı tefsiri

&Kur’an’da Dört Terim’i ve İsmail Cerrahoğlu’nun ‘’Tefsir Usulü’’ adlı eseri.

67-Mealcilik hareketinin etki alanı ne zaman güç kazanmıştır?

&1979’daki İran devrimi ile

68-Mealcilerin çıkardıkları süreli yayınlar nelerdir?

&1980 ihtilalinden sonra Kelime dergisi 1988 yılında neşrine başlanan Kalem dergisi (mealcilik hareketinin ciddi anlamda görüşlerini yansıttığı dergi) 

69-Mealcilik hareketinin temel argümanı nedir?

&Kur’an’ın mübin (açıklayıcı ve anlaşılır) bir metin olduğudur. Sünneti kabul etmezler. 

70-Mealcilik hareketinin bugünkü hali nasıldır?

&Mealcilik hareketi Türkiye’de pek çok kesimi etkisi altına almış olsa da hiçbir zaman bir ekol haline gelmediğinden bugün için homojen bir topluluk olarak mealci bir grup bulunmamaktadır.

71-Mealcilik hareketinin önemli bir sonucu nedir ve neye sebep olmuştur?

&Müslüman entelektüeller meal okumalarından sonra dini bilgi açısından birçok konuda yetersiz olduklarını görmüşlerdir. Bu yetersizlik Türkiye’de meal-tefsir tarzı kısa tefsirlerin doğuşunu hazırlamıştır. 

72-Meal-tefsirlerin genel özelliği nedir?

&Fazla hacimli olmamaları, aktüel konulara temas etmeleri ve anlaşılır bir dil kullanmaları. 

73-Meal-tefsir sahasında Türkiye’de neşredilmiş en önemli eserler hangileridir?

&Muhammed Esed; Kur’an Mesajı

&Mustafa İslamoğlu; Hayat Kitabı Kur’an

&İhsan Eli Açık– Yaşayan Kur’an 

74-Muhammed Esed hangi düşünce ekollerinden etkilenmiştir?

&Rasyonel bakışta Batı düşüncesinden metot ve düşüncesini Kur’an ve hadis ile sınırlandırma hususunda selefi düşünceden ayetleri mecazi yoruma tabi tutmada İslam kültüründen sembolik yaklaşımlarda ise kısmen batı ve Hint-Pakistan alt kıtası düşünce ekollerinden etkilenmiştir. 

75-Muhammed Esed eserini (mealini) hangi amaçla yazmıştır?

&Kur’an’ı muasır dünyaya anlaşılır bir dille sunmak amacıyla kaleme almıştır.

76-Özellikle batı dünyasında yaşayanlara açık anlaşılır ve üslup itibarıyla yüksek edebi karaktere sahip bir mael-tefsir yazmayı hedefleyen Muhammed Esed bunu başarmış mıdır?

&Arap diline derin vukufu sayesinde bunu başardığı söylenebilir. 

77-Esed hangi yönden eleştirilmiştir?

&Cennet ve cehennem hakkındaki pek çok ayeti mecaza hamletmesi, bazı mucizeleri ise rasyonalist bir yaklaşımla tefsir etmesi eleştirilmiştir. 

78-Günümüzde mevcut meal yazarları kimlerdir?

&Abdulvahid Metin           

&Diyanet İşleri

&Abdulbaki Gölpınarlı      

&Ali Bulaç           

&Diyanet Vakfı                   

&Elmalılı Hamdi

&Bekir Sadak                     

&Suat Yıldırım

&Mustafa İslamoğlu         

&Seyyit Kutub

&İ. Hakkı Baltacıoğlu        

&Mevdudi

&Ömer Nasuhi Bilmen     

&İbn Kesir

&Hasan Serhat Yeter        

&Gültekin Onan

&Muhammed Esed          

&Bedri Noyan

&Hasan Basri Çantay       

&İhsan Eli Açık

&Ömer Rıza Doğrul          

&Şaban Piriş