KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

7-Emeviler Dönemi

EMEVİLER DÖNEMİ 

274-Emevi devletini(661 – 750) kim kurmuştur?

&Şam valisi Muaviye kurmuştur.

275-Aşağıdaki gelişmeler hangi dönemde meydana gelmiştir?

&İstanbul iki kez kuşatıldı.(669-674)

&Fetihlere ağırlık verildi.

&İslam devleti imparatorluk oldu.   

&Arap milliyetçiliği yapıldı

&Devlete Arap devleti özelliği kazandırıldı.

&Emeviler döneminde

276-Emeviler döneminde hangi durum diğer milletlerin İslamiyet’e ve Emeviler’e sıcak bakmasını engelledi?

&Arap milliyetçiliği yapmaları

277-Aşağıdaki gelişmeler hangi dönemde meydana gelmiştir?

&Halifelik saltanat haline geldi. Yani babadan oğula geçti. (Muaviye – Yezid) , Akdeniz de İslam egemenliği sağlandı.

&Muaviye döneminde İLK Posta teşkilatı İLK kütübhane ve Muhafız birliği kuruldu(Merkeziyetçilik).

&Abdülmelik döneminde ilk İslam parası bastırıldı. (Ekonomik bağımsızlık) , İlk kez Arapça resmi dil oldu (Milliyetçilik).

&Emeviler döneminde

278-Fethettikleri ülkelere Arap dili ve kültürünü kabul ettirmiştir. Ulusalcı (milliyetçi) bir politika izlediklerinin bir kanıtıdır. Hoşgörülü olmayan bu politika, İslamiyet’in yayılmasını engellemiştir. Bu gelişmeler hangi dönemde olmuştur?

&Emeviler

279-Emevilerin yıkılış nedenleri nelerdir?

&Arapların kendi aralarındaki mücadeleleri,

&Şii, harici ve Abbasi oğullarının yıkıcı çalışmaları,

&Fetih hareketlerinin durması,

&Arap olmayanlara değer verilmemesi ve onlara köle (Mevali) gibi davranılması(Arap milliyetçiliği),

&Emevi ailesi (Ümeyye oğulları) arasında geçimsizlik başlaması, Emevi maliyesinin bozulması,

&Arap olmayan Müslümanlardan haraç ve cizye alınmaya devam edilmesi.

280-Halifelik babadan oğula ne zaman geçerek bir saltanat haline geldi?

&Muaviye’den sonra yerine oğlu Yezid’in geçmesi

281-Halifelik Muaviye’den oğlu Yezid’e geçmesi sonuçu ne olmuştur?

&Halifeliğin Saltanat ve Monarşiye dönüştüğü, Cumhuriyet ve demokrasiye son verildiği anlaşılır.

282-Emeviler döneminde ülkede karışıklıkların çıkmasının sebebi nedir?

&Değişik toplum kesimleri arasındaki eşitsizliklerin sosyal çatışmalara yol açması

283-İslam tarihinde kesin ayrılıklar hangi olay ile başlamıştır?

&Kerbela olayı

284-Kerbela olayı kimin zamanında meydana geldi?

&Yezid zamanında meydana geldi

285-İlk minber kim zamanında yapıldı?

&Hz. Peygamber tarafindan yapılmıştır.

286-Bu günkü anlamda oyuntu şeklindeki ilk mihrap kimin Medine valiliği sırasında yapılmıştır?

&Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülazi

 287-İlk mihrap, Muâviye devrinde nerede yapıldı?

&Şam – Emevî Câmii’nde

 288-İlk minare, Muâviye devrinde kim yaptırmıştır?

&Amr bin As’ın yaptırdığı Fustat (Kahire) şehrinde’dir.

289-Rasûlullah’a ilk minber yapan kimdir?

&Temîm-i Dari’dir.

290-İslam dünyasında ilk defa minareyi kim yaptırdı?

&Emevi halifesi Velid ibni Abdulmelik yaptırdı.

291-Müslümanlar ilk defa kimin zamanında İspanya’nın fethi ile Avrupa’ya geçmiştir?

&Emevi halifesi Velid zamanında

292-Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişleri ilk defa hangi savaş ile durduruldu?

&Puvatya savaşı

293-İslam mimarisi ilk kez hangi İslam devleti zamanında Avrupa ile yarışacak seviyeye gelmiştir?

&Emeviler

294-Orta doğu kavimleri ile uzak doğu kavimleri tarihte ilk defa hangi savaşla karşı karşıya gelmişlerdir?

&Tavas savaşında (751) (Arap-Çin).

295-Aşağıdaki gelişmeler hangi dönemde meydana gelmiştir?

&Kültür ve medeniyet alanında çok gelişmiştir. &Avrupa’da kurulmuş ilk İslam devletidir. &Avrupa’da Rönesans hareketlerine etki ve katkı yapmışlardır. &Kütüphane, Medrese ve mimarisi ile meşhurdur. &Medreselerine gelen Avrupalı öğrenciler aracılığı ile İslam kültürü Avrupa’da yayıldı. &El Hamra sarayını yaptılar.

&Endülüs emevileri

296-Avrupa’da kurulmuş ilk İslam devleti hangisidir?

&Endülüs Emevileridir.

297-İlk kez hellenistik, Eski Yunan, Roma dönemi eserleri Avrupa’ya hangi İslam devleti tarafından götürülmüştür?

&Endülüs Emevileri

298-Endülüs Emevi Devleti’nin şehirlerinden Kurtuba’nın bugünkü ismi nedir?

&Cordoba