Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

68-Ebussuud Efendi

11-EBUSSUUD EFENDİ

422-Ebu’s-Suudefendi hangi Osmanlı Padişahları dönemlerinde şeyhülislamlık yapmıştır?

&Otuz yıl boyunca Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Sultan Selim Dönemlerinde

423-Ebu’s-Suud’a ilminin derinliğinden dolayı hangi lakaplar verilmiştir?

&Nu’man-ı Sani (2.Ebu Hanife)

&Hatibu’l-Müfessirin

&Rum diyarının Zemahşerisi

424-Ebu’s-Suud’un tefsirini hangi yönlerinden dolayı Zemahşeri ve Beydavi’nin tefsirinden üstün olduğunu söyleyenler olmuştur?

&Tefsirindeki nüktelerin çokluğu ve ayetler arasındaki tenasüp ve insicamın iyi bir şekilde açıklanmasından dolayı

425-Ebu’s-Suud tefsiri hangi yönüyle tenkide uğramıştır?

&Tefsirine surelerin fazileti konusunda mevzu hadisler almasından dolayı

426-Ebu’s-Suudefendi, tefsirinde yer verdiği konular nelerdir?

&Kur’an, hadis, sebeb-i nuzul, nesh, muhkem-müteşabih, kıssalar, fıkıh, kelam, lügat, nahiv, belagat, i’caz, kıraat, israiliyat, şiirle iştishad, itikadi konulara yer vermiştir.

427-Ebu’s-Suudefendi hangi mezhebe mensuptur?

&Maturidi

428-Kelami meseleleri izah ederken bağlı olduğu mezhebi nasıl belirtmiştir?

&Bazen hiçbir mezhebe atfetmemiş bazen Maturidiye bazen Cübbai’ye bezen de bize göre diyerek mensup olduğu mezhebin görüşünü nakletmiş.