Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

66-İrade-İ Külliyye Ve İrade-İ Cüz’iyye

İRADE-İ KÜLLİYYE VE İRADE-İ CÜZ’İYYE

441-İrade ne demektir?

&İstemek, dilemek, seçmek, iki veya daha çok alternatiflerden birine karar vermek demektir.

442-‘’Bir şeyin yapılmasına da yapılmamasına da muktedir olan hayat sahibinin bu iki şıktan birine kendi isteği ile hükmetmesidir’’ cümlesi hangi kelam kavramının anlamıdır?

&İrade

443-Mümkinat ne demektir?

&Olmasını veya olmamasını, varlığını veya yokluğunu aklın caiz gördüğü şeylerdir.

444-Allahu Teâlâ’nın “irade” sıfatı vardır. Allahu Teâlâ’nın iradesi ne demektir?

&Allah’ın, mümkinattan her birini, sonsuz hallerden ve vakitlerden birine tayin ve tahsis buyurması demektir.

445-Bir şeylerin varlığına veya yokluğuna, olmasına veya olmamasına karar vermek Allahu Teâlâ’nın iradesini ilgilendiren bir husustur; buna karar vermek Allah’ın işidir, iradesidir. Bu kararın kaynağı da Allah’ın “irade” sıfatıdır. Bu iradeye ne denir?

&İrade-i ilahiyye = İlahî irade

446-Allah’ın kullarına verdiği bir “irade” vardır ki, kul, kendisini ilgilendiren, kendi yaptığı işlerde bu iradesini kullanarak karar verir. Kula ait olan bu iradeye ne denir?

&İrade-i külliyye ve İrade-i cüz’iyye

447-Kulda bi’l-kuvve mevcut olan irade gücüne denir. Bu irade kullanılmaya hazır olan, ancak henüz kullanılmayan “potansiyel irade” demektir. İnsanın kullanmadığı ve sorumlu olmadığı iradedir. Bu hangi iradedir?

&Küllî irade

448-Küllî iradenin, başka bir ifade ile irade gücünün kullanılmasıdır; yani herhangi bir şeyin yapılması veya yapılmaması şıklarından birinin tercihidir. İşte insanı sorumlu kılan, bu iradedir. İrade gücünü kullanarak herhangi bir şeye karar verirse ve verdiği bu kararın gereğini yaparsa, işte insan bu yaptığından dolayı sevap veya günah kazanır; yaptığı Allah’ın rızasına uygunsa mükâfat görür; değilse ceza görür. Bu hangi iradedir?

&Cüz’î irade 

449-İnsandaki potansiyel kudret sıfatını, yani bu sıfatın herhangi bir olaya yönelmemiş, ortaya çıkmamış haline ne denir?

&Kudret-i külliyye

450-İnsandaki potansiyel kudret sıfatını, yani bu sıfatın herhangi bir olaya olayda kullanılma durumuna ne denir?

&Kudret-i cüz’iyye 

451-“Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece “ol” dememizdir. Hemen oluverir.” Ayeti nasıl bir iradeyi anlatır?

&Tekvînî İrâde     

452-“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor (irade ediyor)…” Ayeti nasıl bir iradeyi anlatır?

&Teşrîî İrade       

453-İnsanların davranışlarından niçin sorumludur?

&Akıl ve iradelerini kullanarak, düşünebilme ve karar verebilme yeteneğine sahip olmaları nedeniyle davranışlarından sorumludurlar.

454-İnsanda irade ve kudretin mevcut olmadıgını savunan görüş hangisidir?

&Cebriyye 

455-Cüzi irade konusunu tam olarak açıklayamayan mezhep hangisidir?

&Eş’arilik

456-Herşeyin Allah’ın ilmi ve iradesi dâhilinde cereyan ettiğini insanın çizilmiş bir kaderinin bulunduğunu, insanın seçme imkânı ve irade gücünün olmayacağı söyleyen mezhep hangisidir?

&Selefiyye

457-Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade hangisidir?

&Cüzi İrade

458-İnsan özgün bir iradeye sahiptir tezi ileri süren hangi itikadi mezheptir?

&Maturidiyye

459-‘’İnsanın ihtiyari fiillerini’’ maturidi hangi kelami kavram ile açıklar?

&İrade-i cüziye

460-İnsanın fiilinde ilahi iradenin tesiri etkisi yoktur diyen  görüş hangi ekole aittir?

&Mutezileye aittir     

461-“Allah’ın yaratıcılığının her şeyi kapsaması” cümlesinin kavramsal karşılığı nedir?

&Teşrii İrade

462-Mâtürîdîler cüz’î iradeye hangi adları yani isimleri vermişlerdir?

&Azm-i musammem (kesinleşmiş karar), &İhtiyâr (seçim) ve kasıt (yönelme)

463-Nefes alışımız, kalp atışımız, midemizin sindirimi gibi zorunlu ve refleks hareketlerimizin oluşturduğu fiillerdir. Bunların oluşumunda insan iradesinin herhangi bir rolü yoktur. Dolayısıyla da insan bu fiillerden sorumlu değildir. Bahsedilen fiil hangisidir?

&Zorunlu fiiller =Iztırarı fiiller

464-Yazı yazmak, oturup kalkmak, namaz kılmak veya kılmamak, hayır veya şer, iyi veya kötü bir şey işlemek gibi hür irademizle seçerek yaptığımız fiiller. İradeli fiillerimizin oluşumunda herhangi bir baskı ve zorlama altında değildir. Bahsedilen fiil hangisidir?

&İhtiyari fiiller =İradeli fiiller