Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

65-Hadislerin Maruz Kaldığı Tehlikeler Ve Çareleri

HADİSLERİN MARUZ KALDIĞI TEHLİKELER VE ÇARELERİ

251-Hadislerin maruz kaldığı tehlikeler nelerdir?

&Hadislerin kaybolması, Hadislerin uydurulması, Hadislerin tahammül ve edasında bir eksiklik ve yanlışlığın olması

251A-’’Hadislerin tahammül ve edasında bir eksiklik ve yanlışlığın olması, hadisin maruz kaldığı muhtemel tehlikeler nelerdir?

&Herhangi bir ravinin hadisi alırken (tahammül), eksik ve yanlış işitmesi veya yanlış anlaması, Başkasına naklederken (eda), (kasıtlı veya kesitsiz) eksik ve yanlış rivayet etmesi

252-Hadis rivayetinde titizlik gösterme gayretlerinde başvurulan çareler nelerdir?

&Hadis rivayetini azaltma

&Hadis rivayet edenden şahit isteme

&Yemin ettirme

&Hadisi Kur’an’dan ve daha önceden bildikleri hadislerle karşılaştırma

&Hadisi ilk duyan kişiden almaya çalışma

&Hadis ravilerini inceleme

253-Bir takım art niyetli kimselerin hadis zırhına bürünerek kendi görüş ve düşüncelerini Hz. Peygambere dayandırma arzularına ne denir?

&Hadislerin uydurulması

254-Hadis uydurma faaliyetinin sistemli bir faaliyete dönüşmesi ne zaman başlamıştır?

&Bu süreç Hz. Osman’ın katliyle başlamıştır.

255-Hadis uydurmacılığına zemin hazırlayan şartlar nelerdir?

&Cahiliyye döneminde kökleşmiş kabile ve kavmiyet taassubunun, Hz. Peygamber döneminde bütün kökleriyle kurumamış olması

&Hz. Peygamberin vefatıyla başlayan hilafet tartışmaları, özellikle haşimi-emevi mücadelesi

&Cemel ve Sıffin savaşlarından sonra ideal hilafet yönetiminden padişahlık yönetimine geçilmesi

256-Hadisleri kaybolma tehlikesinden korumaya ve sonraki nesillere ulaşmasını sağlamaya yönelik çalışmalar nelerdir?

&Hıfz ve zapt,

&Kitabet,

&Er rıhle fi talebil hadis,

&Tedvin,

&Tasnif,

&İsnad tatbiki

&İsnad tenkidi

257-Başka milletlerde bulunmayan ve yalnız müslümanlara has bir sistemdir. Her hadisin garanti belgesi sayılmıştır. Hadislerin değeri bununla tespit edilir. Hadislerle ilgili olan bu kavram hangisidir?

&İsnad

258-Hadisçiler; hadislerin her türlü şaibeden korunmuş olarak rivayet edilmesini temin etmek için neye çok önem vermişlerdir?

&Hz. Peygamberden hadis rivayet ederken, arada bulunan ravileri tek tek zikretme mecburiyeti getiren isnad sistemine

259-İsnad olmasaydı, ehli küfür ve ehli bid’at hadis uydurmak suretiyle İslam’ın nurunu söndüreceklerdi. Dolayısıyla İslam’dan önceki dinlerin başına gelen, İslam’ın da başına gelecek ve dinde her türlü tahribata müsait bir zemin oluşacaktı. Bu görüş kimlere aittir?

&Hadisçilere

260-Hadis uydurma faaliyetine karşı açılan mücadelede başvurulan ilk önlem hangi sistemdir?

&İsnad sistemi

261-İsnadda yer alan ravilerin gerçekten birbiriyle görüşüp görüşmediklerini, hadis alış verişinde bulunup bulunmadıklarını, ayrıca güvenilir olup olmadıklarını tek tek tesbit etmeye ne denir?

&İsnad tenkidi

262-İsnad sisteminde hadisleri tasnif etmek için önemli dört temel unsur vardır. Bunlar nelerdir?

&İsnadın kendisinde son bulduğu kimse

&İsnadın her tabakasında yer alan ravi sayısı.

&İsnadı oluşturan rivayet zincirinin halkaları arasında herhangi bir kopukluğun ( intikal) olup olmadığı ( ittisal ).

&İsnadı oluşturan ravilerin cerh ve tadil bakımından durumu.