Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

61-Fahreddin Razi

4-FAHREDDİN RAZİ

390-Razi’nin kitap yazdığı alanlar nelerdir?

&Kelam, Tefsir, Fıkıh Usulü, Arap, Dili, Felsefe, Mantık, Matematik ve Tıp alanında kitaplar yazdı.

391-Razi’nin tefsirine karşı çıkan ve destekleyen kimdir?

&İbn Teymiyye gibi Razi’nin tefsirine karşı çıkanlar, ”Onda tefsirden başka her şey var” demişlerdir. Sübki gibi kendisini destekleyenler ise ”Tefsir dahil onda her şey var ” görüşünü savunmuşlardır.

392-Tefsir tarihinde hem yöntem hem de içerik olarak bir kırılma noktası olan Razi’nin tefsiri hangisidir?

&Mefatihu’l-Ğayb

393-Razi, ayetleri neye göre düzenler?

&Her ayeti öncelikle sebebi nüzul, münasebet ve insicam, kıraat, dil bilgisi, fıkıh, kelam, felsefefe, tasavvuf vb. yönlerden belli bir düzene göre alır.

394-Tefsirinde ehlisünnetin kelami görüşlerini savunmuş mutezili âlimlere cevap vermeye çalışmış müfessir kimdir?

&Fahreddin Razi(543-606)

395-Razi, (Muhammed bin Ömer bin Huseyn el-Kureşi et-Teymi el-Bekri et-Taberistani) tefsirini ne için telif etmiştir?

&Bâtınilerin bozuk te’villerini tenkid etmek ve onlarla mücadele etmek için

396-Razi, Mefatiu’l Gayb tefsirinin metodunun hangi surenin tefsirinde ortaya koymuştur?

&Fatiha

397-Fahreddin Er Razi’nin ‘’Mefatiu’l Gayb’’ adlı tefsirinin özellikleri nelerdir?

&Surelerin başlangıçlarında o surelerin faydalarını kaydetmiş

&Tefsirinde ilmi meseleler hikmetler terbiye ve belağat nükteleri Arapça gramer kaideleri kelami meseleler yer almış

&Tefsirinde her sure bir kitap sayılabilir. Kitaplar bablara her bab da mesellere ayrılmıştır

&Kelami meseleleri Kur’an’a dayanarak istinbat (isbat) eder tefsir konularına girerken ilmi ve akli yöntemleri kullanır

&Tefsire başlarken bütün fikirleri zikreder sonra onların delillerini arzederek münakaşaya girişir

&İnsanların ahlaki meleke kazanmaları için salih kimselerin öykülerini, sufi kıssalarını hikmetli insanların mev’izelerini (mevzu) adil hükümdarların davranışlarını anlatır

&Meseleleri ikna edici bir uslup ve sağlam felsefi münakaşalara dayandırarak inceler

&Nübüvvet ve mucizeler hakkında kuvvetli akli deliller ortaya koyar

&Riveyette bir şey bulamazsa akla müracat eder

&Ayetlerin kültür açılımlarını ortaya koyar

&Tefsirinde yaptığı münazaralardan seyahatlerden ve başından geçen ilginç olaylardan bahseder

398-Tefsirinin çok çeşitli meseleleri ihtiva etmesi nedeniyle’ tefsirinde tefsirden başka her şey var ‘ diye ilim adamlarının yorumladığı müfessir kimdir?

&Razi

399-Râzî tefsirinin en önemli özelliği nedir?

&Ayetlerin yorumuyla ilgili bütün bilgileri içeren ansiklopedik bir eser olmasıdır.