Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

60-İmam-I Beğavi

3-İMAM-I BEĞAVİ 

381-Beğavi’nin asıl adı nedir?

&Ebu Muhammed el-Hüseyin bin Mes’ud bin Muhammed’dir.

382-Ebu Muhammed el-Hüseyin bin Mes’ud bin Muhammed’e neden Beğavi denilmiştir?

&Horasan’ın bir kasabası olan Bağ veya Bağşur’da 433/1041 yılında dünyaya gelmiştir. Herat ile Merverruz arasında bulunan Bağ (Bağşur) kasabasına nisbetle, kendisine Beğavi denilmiştir. Babası, kürk alıp sattığı için (babasına izafeten) Ferra (kürkçü) veya İbnü’l Ferra (kürkçünün oğlu) lakaplarıyla da anılır. 
383-Beğavi hangi hocasının vefatından sonra yerine geçmiş ve hangi alanda eserler vermiştir?

&Kadı Hüseyin’in vefatından sonra, onun yerini alarak birçok talebe yetiştirmiş, tefsir, hadis, fıkıh okutmuş ve bu alanlarda değerli eserler vermiştir.

384-‘Muhyi’s-sünne’ ve ‘Rüknu’d-din ‘ gibi lakapları olan alim kimdir

&Begavi (Gerçek ismi Ebu Muhammed el-Huseyn bin Mes’ud el-Ferra eş-şafi el-Begavi) Yani İmam-ı Begavi

385-Beğavi’nin yaşadığı dönemin özellikleri nelerdir?

&Abbasiler zayıflamış, Seçuklular tarih sahnesinde yerini almaya başlamış, Mısır da Batını-ısmaili hareketi olan Fatimiler güçlerinin zirvesindeymiş. Bağdat şii Büveyhilerin kontrolünde ayrıca Haçlı seferleri de devam etmektedir. Haçlılar 1098 de Antakya’yı, 1099 da Kudüs’ü işgal etmiştir. Mezhep taassupları aşırılaşmış. Yürürlükte Mu’tezile mezhebi olup Eş’ari mezhebi Olanlar görevlerinden alınmış, Kuşeyri, ımamul Haremeyn Cüveyni, Ebu Sehl ve Furati gibi âlimlerin ders vermeleri engellenip sürgün edilmişler. Bu dönemde âlimler Mu’tezili veziri Amidü’l Mülk’ün zulmünden kaçıp Hicaza sığınmıştır.

386-Beğavi hangi mezheptendir?

&Şafii

387-Begavi’den etkilenen âlimler kimlerdir?

&Zerkaşi ve Suyuti (verdiği te’vil tanımını eserlerinde iktibas etmişler)

388-Begavi ve tefsiri hakkında methedici sözler kullanılan eser?

&Hazin tefsiri adıyla şöhret kazanan Lübabu’t-Te’vil fi Mealimü’t-Tenzil (Bu tefsirden en çok Cemaleddin Kasimi istifade etmiş)

389-Beğavi tefsiri ‘Mealimü’t-Tenzil’in önemli özellikleri nelerdir?

&Surenin tefsirine başlamadan önce, nerede nazil olduğunu ve kaç ayetten oluştuğunu belirtir.

&Ayetleri ayetle, hadisle, sahabe, tabiin ve müctehid imamlar ve selef âlimlerinin görüşleriyle tefsir eder.

&Sebeb-i nüzul rivayetlerinde oldukça hassas davranır ve bunlar, tefsirinde geniş bir yer tutar.

&Kıraat ilminin otoritelerinden biri olmasından dolayı kelimelerin değişik kıraat vecihlerini belirterek, ortaya çıkan manalara dikkat çeker.

&Fıkıhta şafii mezhebine mensup olmasına rağmen taassuba düşmeden ahkâmla ilgili konuları diğer mezhep imamlarının görüş ve delilleriyle birlikte sunar

&İtikadi konularda selef çizgisini takip eder.

&Nesh prensibini kabul eden müellif, tefsirinde 100 küsür ayeti mensuh saymıştır.

&Dili oldukça sade, üslubu basit, anlaşılır ve bir rivayet tefsirine göre de gayet veciz bir eserdir.

&Merfu, mevkuf ve maktu haberlere sıklıkla rastlanır.

&Bazen isnatları hazfetmiş(düşürülmüş).

&Bazen kendini töhmet altında bırakan haberlere yer vermiş.

&Fıkhi meselelerde görüş bildirmiş.

&Lügat ve nahiv konularında açıklamalarda bulunmuş.

&Müteşabih ayetlerde huruf-ı mukatta hakkında tercihte bulunmamış sadece konuyla ilgili görüşleri aktarmış.

&Kelami konularda kendi şahsi görüşlerini değil kelam âlimlerinin görüşlerini nakletmiş.

&Selef ve ehlisünnete ters düşen fırkalara cevaplar vermiş.

&Ayetleri açıklarken Arap şiirinden delil getirmiş.