Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-Tercüme

TERCÜME 

32-Tercüme ne demekdir?

&Bir kelâmın(sözün) mânâsını diğer bir lisanda dengi bir tabir ile aynen ifade etmektir. 

33-Tercüme kaça ayrılır?

& Lâfzı(Harfî) Tercüme 

&Tefsirî Tercüme 

34-Lafzı tercüme ne demektir?

Tercüme edilecek metindeki her kelimenin birer birer ele alınıp onun yerine geçebilecek diğer dildeki lafızların gözden geçirilerek yerine konulması şeklinde yapılan bir tercümedir. 

35-Tefsiri tercüme ne demektir?

&Asıl dildeki kelimelerin tertip ve nazmına bağlı kalmadan herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmektir.

36-Kur’an’ın hakkıyla tercümesinin yapılamayışının sebepleri nelerdir?

&Kur’an’ın fesahatı, belagati, üslubu bakımından olan icazı onun nazmı vasıtasıyla tecelli edilir. Tercüme ile bu nazım ortadan kalkınca Kur’an’ın icazından söz etmek mümkün olmayacaktır.

&Kur’an’ın nazmı onun çeşitli kıraatlerle okunmasına imkân sağlar. Kur’an’ın tercümesi ise kıraat vecihlerine dolayısıyla ortaya koyduğu nüktelere imkân vermemektir.

&Arapça’ya mahsus birtakım edatlar vardır. Hâlbuki bu edatlar çoğu dillerde bulunmamaktadır.

&Kur’an-ı Kerim’in mevcut nazmı, onun çeşitli şekillerde irab edilmesine (tahlil yapılmasına) imkân vermektedir. Tercümeyle bu durum ortadan kalkmaktadır.

&Kur’an’da müteşabih ayetlerde bulunmaktadır. Bunların Arapça şekliyle anlaşılması zordur. Bu durumda ayetlerin tercümesini yapmanın daha da zor olduğu çok açıktır.

37-Tefsir ile tercüme arasındaki farklar nelerdir?

&Tercüme aslın yerine geçer ve artık asla ihtiyaç duyulmaz. Tefsir ise aslın aynısı olmayıp açıklamasıdır.

&Tercümede istidrat(daha fazla izah ve açıklama) mümkün değildir. Tefsir de ise istidrat yapmak caizdir.

&Tercüme örf yönünden aslın bütün mana ve maksatlarına uygunluk manası taşır. Tefsir ise aslın bütün mana ve maksatlarına uygun olma manasını ihtiva etmez.

&Tercüme söz konusu anlamları kastettiğine dair güven duygusu vermelidir. Tefsir de ise müfessirin yanında birçok delil bulunursa karşı tarafta böyle bir güven duygusu oluşur. 

38-Kur’an’ın, günümüz Almanyasının en yaygın çevirisi hangisidir, kim tercüme etmiştir?

&Max Henning’in “Arapçadan tercüme edilen Kur’an” anlamına gelen tercümedir. 

39-Türk ismi ile Kur’an’ın ve Hz. Peygamberin eşitlendiği çeviri kime aittir?

&Çevirisine ”Türk  Kur’an’ı”  adını veren Megerlin’dir. 

40-Matbu Kur’an tercümelerinin ilk basımları ne zaman yapılmıştır?

&Tanzimat fermanından sonra 

 41-Kur`an-ı Kerim`in ilk Türkçe tercümesi ne zaman yapılmıştır?

&Kur`an-ı Kerim`in ilk Türkçe tercümesinin 4/11. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Selman-i Farisi, Peygamberimizin izni ile Fatiha suresini Farsçaya cevirmiş ve İranlılara göndermiştir. Kur`an`ı Kerim`in dili Arapçadır. Kureyş lehçesi üzerine indirilmiştir. 

42-Kur`an-ı Kerim ne zaman Latin alfabesiyle Türkçe yazıldı?

&1 Temmuz 1936 tarihinde Maarif kitaphanesi matbaasında (12 Rebiülahir 1355) basılmıştır. 

43-Kur`an`ı Kerim ilk defa ne zaman başka dillerde tercüme edildi?

&Kur`an-ı Kerim ilk defa 127/744’de Berbericiye, 270/833 de Hindceye, 354 /956’da Farsçaya tam tercüme edilmiştir. 538/1143`de Latinceye ilk tercüme, 1647`de Fransızcaya, 1649´da İngilizceye tercüme edilmiştir.