Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-Mü’min – Günah – Amel İlişkisi

MÜ’MİN – GÜNAH – AMEL İLİŞKİSİ

66-Amel, imanın parçası, rüknü ve olmazsa olmaz unsuru değildir. İman, amelin geçerli olabilmesi için şart kılınmıştır. Yukarıdaki ifadeler hangi bilginlere aittir?

&Ehlisünnet bilginleri

67-Kalpte mevcut olan iman ışığının hiç sönmeden parlaması, giderek gücünü artırması sâlih amellerle mümkün olabilir. İmanı olgunlaştırmak, üstün bir dereceye getirmek, iman sahiplerine Allah’ın sonsuz nimetlerine kavuşmak için ne gereklidir?

&Amel

68-İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini âhirette ebedî kurtuluşa erdirebilmesi için hangi şartları taşıması gerekir?

&Hür inanacak, Dini esasları inkâr etmeyecek, Ümitle-Ümitsizlik arasında yaşayacak, Dinin ret ettiklerini ret edecek

69-Bozgunculuğa sebep olan, hakkında tehdit edici bir nas (âyet ve hadis) bulunan, işleyenin dünyada veya âhirette cezalandırılmasına sebep olan büyük suçlar ve davranışlara ne denir?

&Büyük günah                                                 

70-Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli sebeplerle ameli terk eden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen ve işlediği günahı helâl saymıyorsa bu kimseye ne denir?

&Fâsık, Fâcir ve Mü’min

71-Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve Ahnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden habersiz Allah Resulü’nün Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi. Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi. Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim olmuyorlardı. İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu tür insanların konumuna ne denir?

&İnadı Küfür

72-Dinden dönmenin dünyada işlenmiş bir suç olarak cezasının dünyada verilmesi değil ahirette hesabının görüleceği nerede belirtilmiştir?

&Kuran’da

73-“Kim bir insanı kâfir diye çağırırsa yahut öyle olmadığı halde ey Allah düşmanı derse söylediği söz kendisine döner” hadis-i Şerifte ne denilmek istenmiş?

&Tekfirden-Küfürden kaçınmamız 

74-“Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan yüce varlığın adıdır”. Yapılan tanım hangi varlık için yapılmıştır?

&Hz. Allah                                                                         

75-Kulluğun İslam akidesinin bir parçasını teşkil edip etmediği tartışılmıştır. Kişinin ibadetlerini aksatması veya ibadet etmemesi onu dinden çıkarmaz. Hangi mezheplere göre ibadet, imanın ve dolayısıyla akidenin bir parçası değildir?

&Maturidiyye ve Eş’ariyye

76-İlâhî dinlerin kesintiye uğradığı dönemlerde yaşamış olan veya hiçbir dinden haberi olmayan kimselerin Allah’a inanç durumu nasıl olacak?

&Bir Allah inancına sahip olmakla yükümlüdür

77-İslam dinine göre kişinin iflah olması (kurtuluşa erebilmesi) için ne yapması gerekir?

&İman etmesi

78-İbadet ve kulluk edilmediği zaman, kişinin bağlılığının azalabileceği ve imanının daha zayıflayacağı (korumasız bir hâle geleceği) benzeri fikirler hangi mezheplere göre sık sık öne sürülür?

&Maturidiyye ve Eş’ariyye

79-İbadet, imanın bir parçasıdır. Buradan hareketle ibadetin seviyesine göre kişinin imanının artıp azalabileceği fikri de ortaya atılmıştır. Hangi mezhepler, imanın artıp eksilebileceğini ileri sürmüşlerdir?

&Selefiyye,Hariciyye, Mutezile, Zeydiyye

80-İbadeti imanın bir parçası sayan âlimler ve mezhepler neye göre bu fikri savunmuşlardır?

&Çeşitli ayet (örneğin Nisa Suresi 93. ayet gibi) ve hadisleri farklı şekillerde yorumlayarak

81-İbadetin imanın bir parçası olmadığını savunan âlimler ve mezhepler neye göre bu fikri savunmuşlardır?

&Kur’an’da geçen Müslüman (İslam’a giren) ve Mü’min (İslam dinine inanan) ayrımına dikkat çekmişlerdir. 

82-Allah’tan başka ilah, (hâkim, kral, kanun koyucu) güç tanımamak, Allah’ın gönderdiği bütün kitaplara ve bütün peygamberlere birisini diğerinden ayırmadan inanmak, yalnızca Allah’a ait olan sıfatları ve ona has özellikleri Allah’tan başkasına yakıştırmamak, din sahibi olarak yalnızca Allah’ı görmek, öldükten sonra dirileceğine, bir gün hesap verileceğine, o günün sahibinin Allah olduğuna inanmak olarak özetlenen hangi kavramdır?

&İslam’da inanç kavramı yani İman 

83-İman esaslarını içine alan duaya ne ad verilir?

&Amentü duası