KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-İslam Hukuku İle İlgili Karma Sorular

İSLAM HUKUKU İLE İLGİLİ KARMA SORULAR

70-Peygamberler Tarihi’ni yazan Mukkadi-me’yi dilimize çeviren bilim adamı kimdir?

&Ahmet Cevdet Paşa

71-Kıyas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa kimin eseridir?

&Ahmet Cevdet Paşa

72-Ahmet Cevdet Paşa komisyonu tarafından hazırlanan fıkıh mecmuasına ne isim verilir?

&Mecelletül Ahkamil Adliye

73-Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye kaç yılları arasında hazırlanmıştır ve kaç maddelik bir kanundur?

&1869-1876 yılları, 1851 madde

74-Mecelle hakkında nasıl bir eserdir?

&Esas itibariyle eşya, borçlar ve yargılama hukukuyla ilgili kısımları kapsamaktadır. İslam hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneğidir. Hanefi mezhebine bağlı olarak hazırlanmıştır. Kaynakları ve muhtevası itibariyle İslam hukukuna dayanan Mecelle, form itibariyle Batı kanunlarını örnek almıştır. 

75-Mecellenin akabinde İslam hukukuna dayalı ikinci kanun olan Hukuk-i Aile Karnamesi’nin ve Mecelleden farkı nedir?

&1917 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Hukuk-i Aile Karnamesi’’dir. Hazırlanışı esnasında Hanefi mezhebi dışındaki diğer mezheplerin hatta mezhepleşememiş Müctehidlerin ictihadlarından da yararlanılmıştır.

76-İslam hukukunda kanunlaşma hareketinin ilk örneği olan kanun nedir?

&Hanefi mezhebine göre yazılan; Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye

77-Mecelle’yi hazırlayan kurulun başkanı büyük hukukçu paşa kimdi?

&Ahmet Cevdet Paşa

78-Mezhep merkezli dönem hangi yüzyıldan hangi yüzyıla kadar sürmüştür?

&4-19 yüzyılları arası

79-İslam hukukunun oluşum sürecinin başlangıç noktası hangi dönemdedir?

&Hz. Peygamber dönemi

80-Kitab ve sünneti ifade etmek için kullanılan terim nedir?

&Nass

81-İslam hukukunun diğer kaynaklarını ifade etmek için kullanılan terim nedir?

&İctihad

82-İlk iki halife döneminde etkili olan İslam hukuku anlayışı neydi?

&Nas ve Rey

83-Sahabe döneminde yapılan ictihad çalışmalarına ne ad verilir?

&Rey

84-Yalnızca ehli beyt ve onların taraftarı olan sahabilerin rivayetlerini kabul eden mezhep hangisidir?

&Şia

85-İslam hukukunda re’yciler kimi örnek olarak kabul ediyorlardı?

&İbn Mesud

86-Hangi dönem hukukçuları sahabe hocalarından aldıkları birikimle İslam hukuk çalışmalarını sürdürmüşlerdir?

&Tabiun dönemi hukukçuları

87-İslam hukukunda, Hadis taraftarları hangi bölge de yoğunlaşmışlardır?

&Hicaz

88-İslam hukukunda, Rey taraftarları hangi bölgede yoğunlaşmışlardır?

&Irak

89-Fıkhın altın çağı olarak nitelendirilen dönem hangi dönemdir?

&Müctehid imamlar dönemi

90-Belli bir müçtehidin kendine mahsus ictihad usulü ile elde edilmiş fıkıh hükümleri bütününü ifade eden kelime nedir?

&Mezhep

91-Müctehit imamlar dönemi hangi yüzyıllarda gerçekleşmiştir?

&Hicri 2. ve 4. asrın ortalarına kadar

92-Müctehid imamlar dönemi hangi devlet zamanına denk gelmiştir?

&Abbasi

93-Mezhebin doktrinini özetleme gayesi güden kitaplar hangi isimle adlandırılmıştır?

&Muhtasar ve Metin

94-Ebu Hanife’nin öğrencilerini mezhepte müctehid olarak gösteren kişi kimdir?

&İbn Kemal Paşa

95-Abbasiler ve Osmanlılar zamanında resmi mezhep olarak kabul edilen mezhep hangisidir?

&Hanefi

96-Re’ye karşı olduğu için Ebu Hanife ile arasının pekiyi olmadığı ileri sürülen kişi kimdir?

&Servi

97-Yemen’in resmi mezhebi nedir?

&Zeydilik

98-İran’ın resmi mezhebi nedir?

&Caferi

99-İcma’nın rüknü nedir?

&İttifak

100-İcma ehliyeti konusunda müctehidler-de aranan en genel şartlar nelerdir?

&Fısk ve Bid’at ehli olmaktır

101-Sahabe icmasına karşı çıkan kişiler kimlerdir?

&Nazzam ve Şia

102-Din işlerinin ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması dönemi kim zamanında olmuştur?

&Muaviye

103-Sahabi sözünü kural olarak hüccetten saymayanlar kimleridir?

&Kelamlı usulcüleri

104-Kıyasa ihtiyaç olunmadığını iddia eden mezhep hangisidir?

&Şia

105-Aşağıdakilerin hangileri doğru eşleştirilmiştir?

&Ef‘âl-i mükellef=Mükelleflerin fiilleri

&İlâhî hükümler=Ahkâm-ı ilâhiyye

&Şer‘î hükümler=Ahkâm-ı şer‘îyye

&Dinî-hukukî hükümler=Şer‘î hükümler

&Tam edâ ehliyeti=Teklif ehliyeti

&Şahsın hukuku=Ahvâl-i şahsiye

&Erkânü’l-kıyas=Kıyasın rükünleri

&Şer‘î delil=Dinî-hukukî delil

&Dinî hukukî dayanağı=Edille-i şer‘îyye

&Edille-i şer‘îyye   =Edilletü’l-ahkâm

&Hepsi