Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-Ehli Sünnet Mezhepleri

EHLİ SÜNNET MEZHEPLERİ

37-Ehlisünnet vel cemaat ne zaman teşekkül etmeye başlamıştır?

&Hicri 2. asırdan itibaren

38-İtikadi mezhep imamları kimlerdir?

&Maturidiyye:İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi

&Eşariyye:İmamı Ebul Hasan Aliyyül el Eşari

39-Bugün dünya müslümanlarının % 90’dan fazlası Ehl-i sünnet anlayışına bağlıdır.  Ehli Sünnet olan itikadi mezhepler kendi arasında birden fazla ekole ayrılmıştır. Bunlar nelerdir?

&Selefiyye           &Mâtürîdiyye          &Eş‘ariyye

40-Abdulkadir el-Bağdadî’ye göre Ehl-i Sünnet olan mezhepler hangileridir?

&Matüridi, Eş’ari ve Selefiler, Şeriata bağlı Sufiler, “Ehl-i bid’ate meyletmeyen sarf, nahv, lugat ve edebiyat âlimleri

41-“Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi hangi ekolün düşüncesini yansıtmaktadır?

&Maturidiye Ekolü

42-“İnsan fiilleri konusunda insanda fiili yapma hürriyetinin varlığını kabul eder. Ancak insan seçim, irade ve kudret sahibi olmasına rağmen, yaptığı işlerde tam bir hürriyete sahip değildir. Çünkü bir işi yapmaya yönelik insan iradesi, Allah tarafından yaratılmıştır.” İnsan fiilleri hakkında yukarıdaki görüşleri benimseyen düşünce ekolü hangisidir?

&Eşariyye ekolü

43-İtikadi meseleleri yorumlarken akla başvuran akide mezhepleri hangileridir?

&Matüridilik          &Eşarilik

44-Eşarilerle Maturidiler arasında esasta değilse de ayrıntılarda bazı farklılık ve anlaşmazlıklar bulunmaktadır İfadesi doğru mudur?

&Evet

45-‘’İmanın  6 esası ALLAH’ın ilmine kudretine dayalıdır. Fiiller kesb yönünden insana aittir’’ görüşü ehli sünetin görüşü müdür?

&Evet