Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

59-Hadislerin Tespit Faaliyetleri

HADİSLERİN TESPİT FAALİYETLERİ

222-Tespit hangi anlamlara gelir?

&Sabitleme, kaydetme, bağlama ve sağlama

223-Tespit dönemi ne zamana kadar devam etmiştir?

&Hicri 1. yüzyılın sonuna kadar(Sahabe ve Tabiun’un yaşadığı dönem)

224-Tespit döneminin belli başlı faaliyetleri nelerdir?

&Hadis öğrenimi ve öğretimi

&Hadis öğreniminin güvenliği

&Hadis öğrenim usulleri

&Hadislerin yazılması

&Hadisi değeri hakkında tartışmalar 

225-Efendimiz(s.a.v) hadislerin yayılması konusunda neler yapmıştır?

&Zamanın tüm iletişim imkânlarını kullanmıştır.

&Fertlerle tek tek irtibata geçmeye çalışmıştır

&Kalabalıkların bir araya geldiği panayır bayram savaş hac gibi toplumsal olaylarda fırsatlar sağlamıştır.

226-Efendimiz(s.a.v) Hayber’in fethinde hangi hükümleri halka duyurmuştur?

&Mut’a nikahı ve bazı hayvanların etlerinin haramlığı, Mekke’nin fethi de cahiliye imtiyazlarının geçersizliği, Mekke’nin harem oluşu

 

227-İlk yazılı hadis belgeleri arasında sayılan hangisidir?

&Efendimizin elçilerle gönderdiği İslam’a davet mektupları

228-Neredeyse hiç rivayet etmediği nakledilen Aşere-i Mübeşşire’den olan Mübarek zat kimdir?

&Said bin Zeyd

229-Hadisi rivayet edince aslı gibi edememiş olma endişesiyle veya ‘’Hz. Peygamberin buyurduğu gibidir’’ demeyi adet edinen sahabiler kimlerdir?

&Enes b. Malik                   

&Abdullah b. Mesud

&Ebu’d-Derda                    

&Zübeyr bin Avam

230-Ebu Eyyüb el Ensari duyduğu hadisi teyit etmek için nereye, kimin yanına gitmiştir?

&Mısır’a, Ukbe b. Amir’in yanına

231-‘’Ben tek bir hadisin peşinde günlerce yürüdüm’’ diyen sahabi kimdir?

&Said el Müseyyeb

232-Mana bozulmasa bile hadisteki kelimelerin bir öne veya arkaya alınmasına rıza göstermeyen sahabi efendimiz kimdir?

&Abdullah b. Ömer

233-Hadislerin manayla rivayet edilmesini caiz görenler(ruhsat veren) kimlerdir?

&Hz. Aişe, Abdullah b. Mesud, Enes b. Malik ve Ebu’d-Derda gibi sahabiler ve sonraki nesilden; Amir eş Şabi, İbrahim en-Nehai, Süfyan b. Üyeyne, Yahya b. Said el Kattan

234-Sadakat hadisleri diye meşhur olan hadisler neleri ihtiva ederler?

&Vergi tarife ve hükümlerini

235-Abdullah b. Amr b. As sahifesine ne isim vermiştir?

&Es-Sahifetü’l-Sadika

236-Ebu Hureyre’nin önde gelen talebesi ve “es-Sahifetü’s-Sahiha” adlı eserin sahibi kimdir?

&Hemman b. Münebbih

237-Ebu Hüreyre’nin talebeleri kimlerdir?

&Beşir b. Nehik ve aynı zamanda hemşerisi olan Hemmam b. Münebbih