Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

58-Yüce Allah’ın İsimleri Ve Anlamları

YÜCE ALLAH’IN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

366-İslam inancına göre Allah’ı bilmek …….. bilmekle olur. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?

&Sıfatlarını

367-‘’Öldükten sonra dirilten ve peygamber gönderen’’ anlamına gelen Allah’ın sıfatı hangisidir?

&Bâis    

368-‘’Dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan’’ anlamına gelen Allah’ın sıfatı hangisidir?

&Cebbâr

369-‘’Yaratıklarını selâmette kılan’’ anlamına gelen Allah’ın sıfatı hangisidir?

&Selâm 

370-‘’Günahları örtücü, mağfireti bol’’ anlamına gelen Allah’ın sıfatı hangisidir?

&Gaffâr  

371-‘’Ululuk ve ikram sahibi’’ anlamına gelen Allah’ın sıfatı hangisidir?

&Zü’l-celâli ve’l-ikrâm   

372-Diri veya ölü olsun salih kimseleri Allah’tan bir şey istemek için aracı kılmaya ne denir?

&Tevessül

373-Allah’ın isimleri ve anlamları nelerdir?

Allah, Rahmân:(esirgeyen), Rahîm:(bağışlayan),

Melik:(buyrukları tutulan), Kuddûs:(noksanlıklardan arınmış),

Mü’min:(inananları güvenlikte kılan), Müheymin:(hükmü altına alan),

Azîz:(ulu, galip), Mütekebbir:(yegâne büyük),

Hâlik:(yaratıcı), Bârî:(eksiksiz yaratan),

Musavvir:(her şeye şekil veren), Kahhâr: (isyankârları kahreden),

Vehhâb:(karşılıksız veren), Rezzâk:(rızıklandıran),

Fettâh:(hayır kapılarını açan), Alîm:(her şeyi bilen),

Kabz:(ruhları kabzeden, can alan), Bâsıt:(rızkı genişleten, ömürleri uzatan),

Hâfıd:(kâfirleri alçaltan), Râfi‘ :(müminleri yükselten),

Muiz :(yücelten, aziz kılan), Müzil:(değersiz kılan),

Semî‘ :(işiten), Basîr :(gören),

Hakem:(hükmedici, iyiyi kötüden ayırt edici),

Adl :(adaletli), Latîf :(kullarına lutfeden),

Habîr :(her şeyden haberdar), Halîm :(yumuşaklık sahibi),

Azîm :(azametli olan) Gafûr :(çok affedici),

Şekûr:(az amele bile çok sevap veren), Alî :(yüce, yüceltici),

Kebîr:(büyük), Hafîz :(koruyucu), Muhît:(kuşatan),

Rezzâk:(rızıklarını yaratıcı), Hasîb :(hesaba çeken),

Celîl :(yücelik sıfatları bulunan), Kerîm :(çok cömert),

Rakýb:(gözeten), Mücîb:(duaları kabul eden),

Vâsi‘ :(ilmi ve rahmeti geniş), Hakîm :(hikmet sahibi),

Vedûd:(müminleri seven), Mecîd:(şerefi yüksek),

Şehîd :(her şeye şahit olan), Hak :(hakkın kendisi),

Vekîl :(kulların işlerini yerine getiren), Kavî :(güçlü, kuvvetli),

Metîn:(güçlü, kudretli), Velî :(müminlere dost ve yardımcı),

Hamîd:(övgüye lâyık), Muhsî :(her şeyi sayan, bilen),

Mübdî:(her şeyi yokluktan çıkaran), Muîd :(öldürüp yeniden dirilten),

Muhyî :(hayat veren, dirilten), Mümît:(öldüren),

Hay :(diri), Kayyûm:(her şeyi ayakta tutan),

Vâcid:(istediğini istediği anda bulan), Mâcid:(şanı yüce ve keremi çok),

Vâhid :(bir), Samed :(muhtaç olmayan),

Kadir :(kudret sahibi), Muktedir:(her şeye gücü yeten),

Mukaddim:(istediğini öne alan), Muahhir:(geri bırakan),

Evvel:(başlangıcı olmayan),, Âhir :(sonu olmayan),

Zâhir :(varlığı açık olan), Bâtın :(zât ve mahiyeti gizli olan),

Vâlî :(sahip), Müteâlî :(noksanlıklardan yüce),

Ber :(iyiliği çok), Tevvâb:(tövbeleri kabul edici),

Müntakim :(âsilerden intikam alan), Afüv :(affedici),

Raûf :(şefkati çok), Mâlikü’l-mülk:(mülkün gerçek sahibi),

Muksit :(adaletli), Câmi‘ :(birbirine zıt şeyleri bir araya getirebilen),

Ganî :(zengin, kimseye muhtaç olmayan), Muğnî:(dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran),

Mâni‘ :(istediği şeylere engel olan),Zâr :(dilediğini zarara sokan),

Nâfi‘ :(dilediğine fayda veren),Nûr :(aydınlatan),

Hâdî :(hidayete erdiren) Bedî‘ :(çok güzel yaratan),

Bâki:(varlığı sürekli olan),Vâris :(mülkün gerçek sahibi),

Reşîd :(yol gösterici), Sabûr :(çok sabırlı)